Aktivity Výcvikového střediska Kojetín v roce 2016

Aktivity Výcvikového střediska Kojetín v roce 2016
Krizové řízení MD

Aktivity Výcvikového střediska Kojetín v roce 2016

Odbor bezpečnostní Ministerstva dopravy pořádá v roce 2016 ve Výcvikovém středisku Kojetín odborné porady a kurzy za účelem zvýšení připravenosti na řešení krizových situací v dopravě při realizaci obnovy narušené dopravní infrastruktury a to zejména v případě narušených nebo zničených mostních objektů. Vlastní příprava se provádí jak pro specialisty z resortu dopravy, tak i mimo něj.

Prováděné aktivity jsou určené především pro střední a vysoké technické školy změřené na dopravní problematiku, stavební firmy specializované na dopravní infrastrukturu, organizace odpovědné za údržbu a výstavbu dopravní infrastruktury, orgány krizového řízení obcí, krajských úřadů, ministerstev a jiných ústředně správních úřadů, referáty dopravy a silničního hospodářství, specialisty Armády České republiky, organizace zajišťující ochraňování státních hmotných rezerv, projektanty a zhotovitele provizorních mostů.

Potvrzení o absolvování odborného kurzu ve Výcvikovém středisku Kojetín je nezbytným předpokladem v případě žádosti o komerční zápůjčku materiálů provizorních mostních konstrukcí uložených ve státních hmotných rezerv, uplatňovanou případně ze strany zhotovitele mostních či jiných staveb.

 

 

V roce 2016 se budou konat následující odborné porady a kurzy:

Termín akce:                          Název akce:

5. až 7. 4 2016                    1) odborný kurz „Obsluh elektrocentrál nad 30 kVA“

11. a 12. 4 2016                  2) pracovní porada s KÚ Pardubického kraje a jeho ORP

13. a 14. 4 2016                  3) odborný kurz „Projektování provizorních mostů“

25. až 29. 4. 2016               4) odborný kurz „Stavba a obnova železničních mostů“

2. až 6. 5. 2016                    5) odborný kurz „Krizových manažerů zaměřený na železniční a silniční mosty“

10. a 11. 5. 2016                 6) pracovní porada s KÚ

16. až 20. 5. 2016               7) odborný kurz „Krizových manažerů pořádaný pro Vyšší odbornou školu Děčín“

30. 5. až 1. 6. 2016             8) odborný kurz „Stavba provizorních silničních mostních konstrukcí MS a MMS“

6. až 10. 6. 2016                 9) odborný kurz „Stavba pontonové mostové soupravy PMS“

13. až 17. 6. 2016             10) odborný kurz „Stavba a obnovu zatímních železničních mostů s ukázkou PS 50 pořádaný pro Ministerstvo obrany ve VC Myslejovice“

29. 8. až 2. 9. 2016           11) odborný kurz „Stavba a obnova železničních a silničních mostů pořádaný pro Dopravní fakultu Univerzity Pardubice“

5. až 23. 9. 2016               12) odborný kurz „Stavba silniční těžké mostové soupravy TMS“

3. až 7. 10. 2016               13) odborný kurz „Stavba a obnovu zatímních železničních mostů s ukázkou PS 50 pořádaný pro Ministerstvo obrany ve VC Myslejovice“

17. a 18. 10. 2016             14) pracovní porada s KÚ

 

Ad 1) Obsahem kurzu je příprava organizací zajišťujících ve prospěch Správy státních hmotných rezerv ochraňování elektrocentrál nad 30 kVA.

Ad 2) Obsahem porady je odborná problematika obnovy a údržby dopravní infrastruktury za krizových situací.

Ad 3) Obsahem kurzu je ucelená příprava projekčních firem na problematiku projektování a používání provizorních mostů a to včetně systémového zapojení projekčních firem do systému nouzového hospodářství v rámci hospodářských opatření pro krizové stavy.

Ad 4) Obsahem kurzu je praktické zvládnutí základních technologických postupů při stavbě zatímního železničního mostu z materiálu PIŽMO a ŽM v krizových situacích, včetně organizace práce v jednotlivých pracovních skupinách s využitím různých technických prostředků. Do kurzu se přednostně zařazují zaměstnanci stavebních organizací, které používají při své činnosti pilířové a mostní konstrukce typu PIŽMO a ŽM.

Ad 5) Obsahem kurzu je získání základních znalostí a praktických dovednosti ve stavbě zatímního silničního a železničního mostu s využitím konstrukcí MS, TMS, ŽM a PIŽMO, dále znalostí k rozhodování o použití a navrhování uvedených konstrukcí v krizových situacích, respektive plánování sil a prostředků ke stavbě, včetně provádění hrubých časových kalkulací. Kurz je primárně určen pro pracovníky krizového řízení a dopravy na KÚ, případně ORP, pro zaměstnance SŽDC, ČD, AČR a SSHR se zaměřením na teoretické řešení krizových situací spojených s narušením dopravní infrastruktury a pro střední management stavebních organizací a specialisty vojenské dopravy AČR, u kterých se předpokládá praktická činnost při řešení krizových situací spojených s obnovou mostů.

Ad 6) Obsahem porady je odborná problematika obnovy a údržby dopravní infrastruktury za krizových situací.

Ad 7) Tento kurz je vyčleněn pouze pro studenty Vyšší odborné školy v Děčíně a absolventi tohoto kurzu získají základní znalosti a praktické dovednosti ve stavbě zatímního silničního a železničního mostu s využitím konstrukcí MS, TMS, ŽM a PIŽMO, které jim umožní rozhodování o použití uvedených konstrukcí v krizových situacích a v jednoduchých případech i navrhování, respektive plánování sil a prostředků ke stavbě, včetně provádění hrubých časových kalkulací.

Ad 8) Obsahem kurzu je teoretické a praktické poznání materiálů Mostové soupravy MS a Montovaného mostu silničního MMS. Kurz je doporučen zejména pro organizace zajišťující ochraňování pohotovostních zásob, pro pracovníky z krizových pracovišť obcí, krajů, pro subjekty zaměřené na obnovu a údržbu mostních objektů nebo které jsou předurčeny jako dodavatelé nezbytných dodávek KÚ a ORP v systému nouzového hospodářství, pro zaměstnance Ministerstva obrany dopravních a ženijních odborností a specialisty na operační přípravu státního území, pro studenty civilních a vojenských vysokých škol zaměřených na dopravní problematiku.

Ad 9) Obsahem kurzu je teoretické a praktické poznání materiálů pontonové mostové soupravy PMS a je určen především pro výcvik ženijních specialistů Ministerstva obrany. Dále se ho mohou zúčastnit organizace zajišťující ochraňování pohotovostních zásob, subjekty používající materiál PMS, specialisté Ministerstva obrany na operační přípravu státního území, studenti civilních a vojenských vysokých škol zaměřených na dopravní problematiku.

Ad 10 a 13) Tento kurz je celý vyčleněn pro Ministerstvo obrany a je nedílnou součástí systémové přípravy ženijních specialistů k získání teoretického poznání a zvládnutí praktické stavby pilíře železničního mostního PIŽMO na hluboké vodě s využitím pracovního soulodí PS 50. Oba týdenní kurzy neprobíhají ve Výcvikovém středisku MD Kojetín.

Ad 11) Tento kurz je vyčleněn pouze pro studenty Dopravní fakulty Univerzity Pardubice a absolventi tohoto kurzu získají základní znalosti a praktické dovednosti ve stavbě zatímního silničního a železničního mostu s využitím konstrukcí MS, TMS, ŽM a PIŽMO, které jim umožní rozhodování o použití uvedených konstrukcí v krizových situacích a v jednoduchých případech i navrhování, respektive plánování sil a prostředků ke stavbě, včetně provádění hrubých časových kalkulací.

Ad 12) Obsahem kurzu je teoretické a praktické poznání materiálů Těžké mostové soupravy TMS a je určen pro subjekty, které ochraňují provizorní silniční mostní konstrukce TMS, zabezpečují plánování jejich použití v krizových situacích, zpracovávají požadavky na jejich nasazení a realizují stavby silničních mostů nebo jsou předurčeni jako dodavatelé nezbytných dodávek KÚ a ORP v systému nouzového hospodářství. Rovněž je doporučen pro zaměstnance Ministerstva obrany s dopravní či ženijní odborností, specialisty zaměřené na operační přípravu státního území, pro studenty civilních a vojenských vysokých škol zaměřených na dopravní problematiku. Tento kurz je rozdělen na 3 samostatné týdenní bloky a podmínkou pro získání osvědčení o absolvování kurzu je účast na všech třech blocích v posledních pěti letech.

Ad 14) Obsahem porady je vyhodnocení činnosti Výcvikového střediska Kojetín za rok 2016 a příprava aktivit na rok 2017.

 

Zájemci o účast v kurzu mohou obdržet bližší informace na Odboru bezpečnostním Ministerstva dopravy.

Kontaktní osoba:

Ing. Pavel Kratochvíl – vedoucí oddělení

tel.: 225 131 029

 Zpět na výpis článků
Dokumenty které by vás mohly zajímat