Práva a povinnosti při kontrole

Práva a povinnosti při kontrole
SOD - státní odborný dozor

Práva a povinnosti při kontrole

Kontrolní pracovníci

oprávnění zejména:

- vstupovat do staveb, dopravních prostředků, na pozemky a do dalších prostor s výjimkou obydlí, jež vlastní nebo užívá kontrolovaná osoba anebo jinak přímo souvisí s výkonem a předmětem kontroly, je-li to nezbytné k výkonu kontroly. Do obydlí je kontrolující oprávněn vstoupit jen tehdy, je-li obydlí užívané k podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti nebo v případě, kdy se mají prostřednictvím kontroly odstranit pochybnosti o tom, zda je obydlí užívané k těmto účelům a nelze-li dosáhnout splnění účelu kontroly jinak. Vlastníci nebo uživatelé těchto prostor jsou povinni kontrolujícímu vstup umožnit;

- požadovat prokázání totožnosti fyzické osoby, jež je přítomna na místě kontroly, jde-li o osobu, která plní úkoly kontrolované osoby, nebo osobu, která může přispět ke splnění účelu kontroly;

- provádět kontrolní nákupy, odebírat vzorky, provádět potřebná měření, sledování, prohlídky a zkoušky;

- požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahujících se k předmětu kontroly nebo k činnosti kontrolované osoby (dále jen „podklady“); v odůvodněných případech může kontrolující zajišťovat originální podklady;

- pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy;

 - v míře nezbytné pro průběh kontroly užívat technických prostředků kontrolované osoby, a to po předchozím projednání s kontrolovanou osobou;

- vyžadovat od kontrolované osoby a povinné osoby další součinnost potřebnou k výkonu kontroly.

povinnosti zejména:

- zjistit stav věci v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu kontroly a v závislosti na povaze kontroly doložit kontrolní zjištění potřebnými podklady;

- šetřit práva a oprávněné zájmy kontrolované osoby, povinné osoby a třetí osoby;

- předložit kontrolované osobě nebo povinné osobě pověření ke kontrole, a požádá-li o to kontrolovaná osoba nebo povinná osoba, též další dokument, který dokládá, že se jedná o osobu uvedenou v pověření ke kontrole;

- vydat potvrzení o zajištěných originálních podkladech, a pominou-li důvody jejich zajištění, neprodleně je vrátit;

- umožnit kontrolované osobě účastnit se kontrolních úkonů při výkonu kontroly na místě, nebrání-li to splnění účelu nebo provedení kontroly;

- vyhotovit protokol o kontrole a doručit jeho stejnopis kontrolované osobě.

 

Kontrolované osoby

 oprávnění zejména:

- požadovat po kontrolujícím předložení pověření ke kontrole a dalšího dokumentu, který dokládá, že se jedná o osobu uvedenou v pověření ke kontrole;

 - namítat podjatost kontrolujícího nebo přizvané osoby;

 - seznámit se s obsahem protokolu o kontrole;

 - podávat námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole.

povinnosti zejména:

- vytvořit podmínky pro výkon kontroly;

- umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění stanovených kontrolním řádem a poskytovat k tomu potřebnou součinnost;

- podat ve lhůtě určené kontrolujícím písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou, pokud o to kontrolující požádá.

 

Povinné osoby

 

Povinnou osobou je osoba, která kontrolované osobě dodává nebo dodala zboží nebo ho od ní odebrala či odebírá, koná nebo konala pro ni práce, anebo jí poskytuje nebo poskytovala služby nebo její služby využívala či využívá, případně se na této činnosti podílí nebo podílela

 

povinnosti zejména:

- poskytnout kontrolujícímu součinnost potřebnou k výkonu kontroly, nelze-li tuto součinnost zajistit prostřednictvím kontrolované osoby.

Při nesplnění některé z povinností lze:

kontrolované fyzické osobě uložit pokutu za přestupek do výše 500.000 Kč

povinné fyzické osobě uložit pokutu za přestupek do výše 200.000 Kč

kontrolované fyzické podnikající nebo právnické osobě pokutu za správní delikt do výše 500.000 Kč

povinné fyzické podnikající nebo právnické osobě pokutu za správní delikt do výše 200.000 Kč
Zpět na výpis článků