Protokol

Protokol
SOD - státní odborný dozor

Protokol

Protokol o kontrole obsahuje skutečnosti vztahující se k vykonané kontrole. Vždy však obsahuje alespoň

a) označení kontrolního orgánu a kontrolujícího,

b) označení ustanovení právního předpisu vymezujícího pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly,

c) označení přizvané osoby, včetně důvodu jejího přizvání,

d) označení kontrolované osoby,

e) označení předmětu kontroly,

f) kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena, a den, kdy byl tento kontrolní úkon proveden,

g) poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole a den, kdy byl tento kontrolní úkon proveden,

h) kontrolní zjištění, obsahující zjištěný stav věci s uvedením nedostatků a označení právních předpisů, které byly porušeny, včetně uvedení podkladů, z kterých tato kontrolní zjištění vycházejí,

i) poučení o možnosti podat proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole námitky s uvedením lhůty pro jejich podání a komu se podávají,

j) datum vyhotovení,

k) podpis kontrolujícího.

Protokol o kontrole se vyhotoví ve lhůtě 30 dnů ode dne provedení posledního kontrolního úkonu, ve zvláště složitých případech do 60 dnů.

Stejnopis protokolu o kontrole doručí kontrolní orgán kontrolované osobě.

Námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat kontrolnímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, není-li stanovena v protokolu o kontrole lhůta delší. 

Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

V případě, že je prováděna kontrola přepravy nebezpečných věcí (ADR), připojí k protokolu kontrolní orgán tzv. kontrolní seznam. Vzor kontrolního seznamu můžete nalézt v příloze vyhlášky č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě nebo v příloze.Stáhněte si:
Zpět na výpis článků