Legislativa pro vnitrozemskou plavbu

Legislativa pro vnitrozemskou plavbu
10. 4. 2018 13:46:11Legislativa - vodní doprava

přehled právních předpisů vnitrozemské plavby

 
Zákon č. 114/1995 Sb. , o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška MD č. 222/1995 Sb. , o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MD č. 223/1995 Sb. , o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška MD č. 334/2015 Sb. , o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách 

Vyhláška MD č. 42/2015 Sb. , o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel

Vyhláška MDS č. 84/2000 Sb. , o způsobilosti osob k provozování vnitrozemské vodní dopravy pro cizí potřeby, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška MDS č. 138/2000 Sb. , o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách 

Vyhláška MD č. 67/2015 Sb. , o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu)

• Vyhláška MD č. 356/2009 Sb. , o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (zákon o vodách), ve znění pozdějších předpisů

• Vyhláška č. 46/2015 Sb. , o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě, ve znění pozdějších předpisů

• Vyhláška č. 105/2012 Sb. , o stanovení veřejných přístavů, ve kterých se rozrušují ledové celiny• Nařízení vlády č. 96/2016 Sb., o rekreačních plavidlech a vodních skútrech

Mezinárodní smlouvy

 163/1999 Sb. , Evropská dohoda o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu (Dohoda AGN)
 102/2011 Sb. m. s., Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (Dohoda ADN)
 32/2006 Sb. m. s., Budapešťská úmluva o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (CMNI)

Evropské právní předpisy

Nařízení Rady (EHS) 3921/91 , kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách uvnitř členského státu

Nařízení Rady (ES) 1356/96 , o společných pravidlech, která se vztahují na přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách mezi členskými státy s cílem zavedení svobody poskytování těchto přepravních služeb

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1177/2010 , o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004

Nařízení Komise (EU) 414/2007 , o technických pokynech pro plánování, zavádění a provozování říčních informačních služeb (RIS) podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství

Nařízení Komise (EU) 415/2007 , o technických specifikacích pro systémy sledování polohy a pohybu plavidel podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství

Nařízení Komise (EU) 416/2007 , o technických specifikacích pro zprávy vůdcům plavidel podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství

Nařízení Komise (EU) 164/2010 , o technických specifikacích pro systém elektronických zpráv pro vnitrozemskou plavbu podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství

 Prováděcí nařízení Komise (EU) 909/2013 , o technických specifikacích pro systém k zobrazování elektronických plavebních map a informací pro vnitrozemskou plavbu (vnitrozemský ECDIS) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629 , kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/970 ze dne 18. dubna 2018, kterou se mění přílohy II, III a V směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 , o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o změně a zrušení směrnice 97/68/ES

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/100/ES , o vzájemném uznávání lodních osvědčení plavidel vnitrozemské plavby

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES , o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES , o pozemní přepravě nebezpečných věcí

 Směrnice Rady 96/75/ES , o systémech pronájmu plavidel a tvorby cen ve vnitrostátní a mezinárodní vnitrozemské vodní dopravě ve Společenství

 Směrnice Rady 96/50/ES , o harmonizaci podmínek pro získání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství

 Směrnice Rady 2014/112/EU , kterou se provádí Evropská dohoda o úpravě některých aspektů úpravy pracovní doby v odvětví vnitrozemské vodní dopravy uzavřená Evropským svazem vnitrozemské plavby (EBU), Evropskou organizací lodních kapitánů (ESO) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF)

Směrnice Rady 91/672/EHS , o vzájemném uznávání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách
Konsolidované znění k 01. 07. 2013
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU , o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ES

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1 , o postupech identifikace plavidel podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU o rekreačních plavidlech a vodních skútrech

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397 , o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě a o zrušení směrnic Rady 91/672/EHS a 96/50/ES
Směrnice vstoupila v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 16. ledna 2018).
Transpoziční lhůta je 17. ledna 2022.
Směrnice 91/672/EHS a 96/50/ES se zrušují s účinkem ode dne 18. ledna 2022.

Sdělení Komise 2018/C 209/05 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ES (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/974 ze dne 4. července 2018 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách (kodifikované znění)

Zpět na výpis článků