SERVER Blade Center IBM

SERVER Blade Center IBM
Oznámení o výběrovém řízení č. 12804-17110/2018 (2. kolo) a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi SERVER Blade Center IBM
 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, jemuž podle zákona č. 219/2000 Sb.,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem, podle vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje dne dne 26.11.2018 od 08:00h. výběrové řízení na prodej movitého majetku, který se stal pro Českou republiku trvale nepotřebným: SERVER Blade Center IBM
Procesor 16xXeon 3,0 GHz, Paměť 8x1 GB, HDD 16x72,0 GB, Adaptér 8x4GB, Blade Center H Rok výroby 2008, rok uvedení do provozu 2009 Zařízení je k dispozici bez SW vybavení, datových nosičů a kabeláže.
 
Minimální kupní cena
 
Minimální kupní cena činí 7 717,- Kč (slovy: sedmtisícsedmsetsedmnáct korun českých).

Dopravu sí zájemce hradí samostatně.
 
Účastníci výběrového řízení
 
a) ŘSD ČR nabízí předmětný nepotřebný movitý majetek k převodu fyzickým a právnickým osobám. Účastníkem VŘ mohou být fyzické osoby starší 18 let způsobilé k právním úkonům nebo právnické osoby.
b) Účastníkem VŘ se stává ten, kdo předložil vyhlašovateli písemnou nabídku dle tohoto Oznámení, a to za předpokladu splnění podmínek bez výhrad.
c) Každý z účastníků VŘ může do VŘ podat pouze jednu nabídku.
 
Uzávěrka podání nabídek je dne dne 7.12.2018 do 16:00h.
 
Povinný obsah nabídky učiněné účastníkem výběrového řízení
 
Nabídka musí být učiněna pouze písemně v zalepené obálce a nadepsané nápisem „Výběrové řízení č. 12804-17110/2018 - prodej movitého majetku SERVER Blade Center IBM - GŘ -NEOTVÍRAT
na adresu:
ŘSD ČR - GŘ - Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Kačerov, podatelna GŘ, č. dveří 120.
 
Nabídku nelze doručit do datové schránky. Na nabídky doručené do datové schránky nebude brán zřetel.

V nabídce musí být obsaženy tyto údaje:
 
a) U fyzických osob jméno a příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, závazná adresa pro doručování; u právnických osob přesný název, sídlo, IČ, závazná adresa pro doručování a osoba oprávněná k jednání.
Uchazeči dále mohou nepovinně uvést další údaje (telefon, e-mail).
b) Nabízená výše kupní ceny, která musí být uvedena číselně i slovně v Kč, přičemž v případě rozdílu mezi číselnou a slovní hodnotou má přednost slovní hodnota. Nabídka, která obsahuje nižší nabídku, než je vyhlášená minimální kupní cena uvedená v tomto Oznámení, nebude do VŘ zahrnuta.
 
Další informace o nabízeném movitém majetku a dalších dokumentech potřebných pro podání nabídky lze bezplatně poskytnout osobám, které projeví zájem na kontaktní adrese:
 
Jana Dudlová
tel.: 241 084 129, mob.: 725 089 708
www.rsd.cz, jana.dudlova@rsd.cz