FAQ - často kladené otázky

FAQ - často kladené otázky

COVID BUS a COVID BUS LINKA
DOKLAD O NAHLÁŠENÍ AUTOBUSŮ
HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ
TECHNICKÉ PRŮKAZY A EMISE
PROBLÉMY S FORMULÁŘEM
VYPLŇOVÁNÍ ŽÁDOSTI
ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ
ODESÍLÁNÍ VLASTNÍ DATOVOU SCHRÁNKOU
ODESÍLÁNÍ CIZÍ DATOVOU SCHRÁNKOU
NÁJEM A LEASING VOZIDEL
KOMPENZAČNÍ BONUS A COVID BUS II
DEPOZIT A PŘIHLÁŠENÍ VOZIDEL
POTVRZENÍ O VEDENÍ ÚČTU
DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ O DANI SILNIČNÍ
DOČASNÝ RÁMEC A JINÉ PODPORY
ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ NEBO PROVOZOVÁNÍ AUTOBUSU V ROCE 2020
KOMBINACE NEPRAVIDELNÉ A PRAVIDELNÉ DOPRAVY
SPOLUPRACUJÍCÍ OSOBA
 

  

COVID BUS a COVID BUS LINKA

Jezdíme jak nepravidelnou, tak i pravidelnou autobusovou dopravu. Na podzim 2020 jsme žádali o podporu v programu COVID BUS, který byl určen pro zájezdovou dopravu a před měsícem jsme žádali o podporu v programu COVID BUS LINKA, který byl určen pro komerční linkovou dopravu. Můžeme podat žádost nyní na COVID BUS II?

Ano, oba zmíněné programy byly zaměřené na období nouzového stavu na jaře 2020, program COVID-BUS II se zaměřuje na období podzimu 2020.

DOKLAD O NAHLÁŠENÍ AUTOBUSŮ

Povinnou součástí žádosti je doklad, že autobus byl k požadovanému období nahlášen k podnikání mému dopravnímu úřadu. Dle výzvy lze splnění této povinnosti doložit výpisem z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě u příslušného dopravního úřadu nebo potvrzením vydaným tímto dopravním úřadem. Nemůžete si nahlášení vozidel ověřit z RPSD sami při hodnocení žádostí?

Vzhledem k tomu, že u některých dopravních úřadů dochází k zápisu údajů do RPSD se zpožděním nebo vůbec, nebylo by vhodné žádost dopravce zamítnout, protože autobusy, na které žádá podporu, nejsou v RPSD evidovány. Vycházíme z předpokladu, že dopravce všechna vozidla a s nimi související změny dopravním úřadům hlásí, dopravní úřad by proto tyto informace mít měl, i když nejsou pak uvedeny v RPSD. Toto opatření tedy slouží k tomu, aby nebyly nedůvodně zamítány žádosti dopravců a zároveň, aby nedocházelo k neúměrnému prodlužování schvalovacího procesu žádostí, když by Ministerstvo dopravy muselo žadatele vyzývat k doplnění nebo zajištění nápravy, pokud ministerstvo autobusy dopravce v RPSD nedohledá.

Výpis z RPSD obsahuje všechny informace, které o mě dopravní úřad eviduje, není předložení těchto informací zbytečné?

Pro potřeby posuzování žádostí není nezbytné vyžádat si všechny evidované informace. Svůj dopravní úřad můžete požádat, aby Vám připravil pouze výpis vozidel, který lze exportovat do excelovských souborů. Pokud Váš dopravní úřad všechna vozidla neeviduje, přičemž autobusy byly řádně nahlášeny, měl by dopravní úřad vystavit potvrzení, že autobusy máte nahlášeny k podnikání.

Autobusy jsem kvůli Covidu dal do depozitu a odhlásil u dopravního úřadu, můžu je zahrnout do žádosti?

Uložení do depozitu po 1.12.2019 není překážkou. Pokud jste vozidla odhlásil u dopravního úřadu a jste nadále jejich provozovatelem, je o tomto buď záznam v RPSD nebo u dopravního úřadu a výpis nebo potvrzení proto lze vystavit.

Dopravní úřad mi prozatím nevydal potvrzení o tom, že mám autobusy nahlášeny k podnikání. Mohu podat žádost o dotaci s tím, že toto potvrzení dodám až následně?

Ano, žádost o dotaci je možno takto podat. Za okamžik přijetí žádosti určující pořadí bude v tomto případě považován okamžik dodání žádosti do datové schránky, respektive okamžik registrace žádosti do spisové služby Ministerstva dopravy v případě žádostí doručených prostřednictvím pošty, přičemž pozdější dodání předmětného potvrzení již na toto pořadí nemá vliv. Žádost však v těchto případech doplňte o informaci o tom, že čekáte na vydání potvrzení, které dodáte následovně, abychom Vás zbytečně nevyzývali k jeho předložení.  


 

HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ

Je možné, aby někdo podal žádost později než já a rozhodnutí o schválení dotace dostal dřív? Žádosti se mají vyřizovat podle pořadí, v kterém přišly. 

Žádosti jsou seřazeny chronologicky a přidělovány ke zpracování jednotlivým hodnotitelům, kteří pracují samostatně. Vzhledem k tomu, že každá žádost je jiná, hraje v rychlosti vyřízení roli několik faktorů. Záleží např., zda je nutné žadatele vyzývat k doplnění nebo opravě žádosti, pokud neobsahuje vše dle pravidel programu a pokynů, jak kvalitně jsou k žádosti připraveny podklady, či o kolik vozidel žadatel žádá. Pořadí, v kterém byla žádost obdržena, je ale klíčová pro schválení dotace – čím dřív byla podaná žádost, tím větší jistota, že při velkém počtu žádostí bude mít vyhrazenou požadovanou částku, pokud by došlo k vyčerpání alokované částky pro program Covid Bus II. 

Platí tedy, že čím jednodušší a kvalitněji připravená žádost, tím rychlejší je její zpracování. Takto se peníze dostanou k dopravcům co nejrychleji, v opačném případě, pokud by např. 10 prvních dopravců, jejichž žádosti jdou chronologicky za sebou, bylo nutno vyzývat k doplnění/opravám, má každý z nich na opravu 5 dní, což by znamenalo, že ostatní schválení žadatelé by museli zbytečně čekat, až bude žádost kompletní a proces schvalování dokončen. Schvalování žádostí by tak trvalo nesrovnatelně delší dobu. 

Budeme dostávat nějaké zprávy, zda je naše žádost v pořádku a v jaké fázi hodnocení je?

Při takovém množství žádostí znamenají individuální dotazy a zprávy na stav zpracování žádosti velké zdržení pro každého hodnotitele. Každá chvilka strávená zjišťováním stavu žádosti a odpovídáním na dotazy k žádostem znamená, že hodnotitel tento čas nevěnuje hodnocení žádostí. Naší prioritou je co nejrychleji vyhodnotit všechny žádosti, proto nebudou individuální dotazy ke stavu zpracování zodpovídány. Nemusíte mít ani pochybnosti o tom, zda byla zpráva doručena.

Pokud by podání bylo odmítnuto, např. kvůli velikosti zprávy, či nevhodnému formátu souborů, budete o tom vyrozuměni automatizovanou zprávou. Pokud jste tedy žádnou zprávu neobdrželi, byla zpráva doručena a čeká na vyhodnocení.
 

 

TECHNICKÉ PRŮKAZY A EMISE

Třída EEV je brána jako EURO V nebo EURO VI?

Emisní třída EEV se řadí do emisní třídy EURO V (tedy jinak, než je tomu pro potřeby mýta, kde je zařazeno do emisní třídy EURO VI). 

Stačí zaslat kopie malých technických průkazů na žádost COVID BUS II  nebo musíme zaslat kopie velkých TP? 

Zasílají se kopie velkých TP, kde musíte být uvedeni jako provozovatel autobusu, pokud nejste jeho vlastníkem. Pokud nejste vlastníkem ani provozovatelem vozidla, musíte navíc zaslat nájemní smlouvu, kterou doložíte vztah k autobusu.

Není nějaký seznam používaných předpisů EHK nebo EHS, podle kterých se určuje EURO norma?
  Emisní třídu autobusů si můžete ověřit v této převodní tabulce. V případě pochybností se doporučujeme obrátit na výrobce vozidla.

Mám autobusy s namontovaným filtrem pevných částic v technickém průkazu je norma euro 3, v doplňujících informacích dole je napsáno, že na vozidle proběhla montáž filtrů pevných částic a že plní euro 4.Jakou normu mám psát? 

Montáží dodatečného filtru pevných částic dojde ke zlepšení parametru pevných částic produkovaných vozidlem, nicméně je to jeden, nikoliv jediný parametr, který je třeba splnit pro zařazení vozidlo do vyšší emisní třídy, tedy v tomto případě EURO 4. Nadále tak platí údaj od výrobce vozidla, norma EURO 3.

Máme autobus, který originál z výroby plní normu Euro 3, nicméně před 5 lety byl do tohoto busu instalovaný filtr pevných částic, díky kterému je autobus od té doby v Euro 5 normě. Tato změna sice není uvedena v technickém průkazu autobusu, nicméně autobus má certifikát od autorizovaného prodejce filtrů pevných částic Baumot, který potvrzuje danou instalaci do tohoto konkrétního busu. Na základě tohoto certifikátu nám i německá technická síť Dekra vydala německou eko plaketu pro Euro 5. Rád bych se tedy dotázal, zda tento konkrétní autobus máme v žádosti o dotaci uvést jako Euro 5?

Montáží dodatečného filtru pevných částic dojde ke zlepšení parametru pevných částic produkovaných vozidlem, nicméně je to jeden, nikoliv jediný parametr, který je třeba splnit pro zařazení vozidlo do vyšší emisní třídy, tedy v tomto případě EURO 5. Nadále tak platí údaj od výrobce vozidla, norma EURO 3. 

Započítává se do počtu sedadel i sedadlo řidiče?
 

 

 Ano, bere se údaj z kolonky S.1 v TP.

Mohu čerpat dotaci na vozidlo Ford Transit 350L, druh vozidla Autobus, kategorie M2, počet míst 14, ale v kolonce F1-největší technicky přípustná hmotnost  je uvedeno 3500kg.

Ano, můžete, pokud jste za vozidlo platil silniční daň jako za M2 v případě použití v nepravidelné dopravě. Podstatný je počet míst k sezení, musí jich být podle TP více než 9. 

Budeme moci žádat o sedačkovné i na autobusy, které mají pod 3,5t?

Hmotnost není rozhodující. Žádat lze na busy s více než 9 místy k sezení podle velkého TP (kolonka S.1), tedy autobusy alespoň skupiny M2.

Platím leasing za převzaté nové autobusy, ale vzhledem k situaci autobusy nebyly přihlášeny. Technický průkaz je nevyplněný. Lze na tyto autobusy žádat o dotaci?

Bohužel podle pravidel programu toto není možné. Není splněna podmínka provozování autobusů v rozhodném období od 5.10.2020 do 31.12.2020. Případný depozit by nebyl překážkou, ale o tento případ se zde nejedná.

 
 

PROBLÉMY S FORMULÁŘEM

Žádost chci vytisknout, ale celý formulář se vytiskl na jednu stránku a bylo to na lupu. 

Pokud potřebujete žádost vytisknout, doporučujeme upravit předvolbu tisku na „Přizpůsobit všechny sloupce na jednu stránku“

V xlsx souboru žádosti se mi v políčku IČ nezobrazuje číslice 0, pokud firmě začíná IČ nulou např. 01234567, v políčku je pak jen 1234567, bude to považováno za chybu? Nebo mohu změnit formát buňky tak, aby se tam nula na začátku objevila?

Toto lze v Excelu vyřešit např. použitím apostrofu před nulou, tj. nebudete psát 01234567, ale '01234567.

V seznamu vozidel v listu 2 se sloupec „I“ automaticky nevyplňuje a hlásí chybu, do pole nelze nic napsat, pole je zamčené.

Doporučujeme prověřit verzi MS Excel, kterou používáte. Problémy s formuláři se objevují, pokud používáte již nepodporované verze 2013 a starší. 
 

VYPLŇOVÁNÍ ŽÁDOSTI

Jak konkrétně vyplnit ve formuláři žádosti COVID BUS II kolonku na první straně "je-li žadatel o dotaci právnickou osobou? Jsou zde tři možnosti, které jsou docela nešťastně definované. Jsme právnická osoba s.r.o., kde jsme dva statutární orgány, a to jednatel a jednatel (dvě osoby), kdy za společnost jedná každý jednatel samostatně. Pouze v případě, že předmětem obchodu je hodnota vyšší než 500.000,- Kč musí obchod sjednávat oba jednatele společně. Jedná se v tomto případě o obchod? Budeme žádat o více jak 700.000 Kč.

Podání učiněné fyzickou nebo právnickou osobou - držitelem datové schránky prostřednictvím datové schránky zásadně nemusí být podepsáno elektronickým podpisem, neboť autenticitu dokumentu zajistí samotný systém datových schránek. Úkon učiněný prostřednictvím datové schránky oprávněnou nebo pověřenou osobou, která je k provedení příslušného úkonu oprávněna na základě pověření oprávněnou osobou, má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob (např. právě podpis dvou jednatelů společnosti s ručením omezeným). V takovém případě by musel být dokument podepsán uznávanými elektronickými podpisy všech takových osob, nebo je nutno využít tzv. autorizovanou konverzi dokumentu, např. na Czechpointu. 

Stačí, aby podepsal žádost jeden statutár když jednají každý samostatně, nebo musí všichni? 

Pokud je více statutárů a v Obchodním rejstříku je uvedeno, že podepisují společně, je nutné zajistit podpis všech. Nebo jen jednoho, avšak vybaveného plnou mocí od ostatních statutárních zástupců. V dotacích je správné podepisování striktně vyžadováno a kontrolováno, může to ohrozit schválení žádosti. Rozhodující je, jak je ustanoveno podpisování a jednání za firmu v Obchodním rejstříku.
 

 

Naše společnost dle výpisu z obchodního rejstříku disponuje statutárním orgánem, jednatelem a zároveň i osobou Prokury. Chápu správně, že osobu Prukury je nutné uvést do Formuláře žádosti COVID BUS II do bodu 1. v části o Identifikaci právnické osoby? (kopie textu z Obchodního rejstříku –„Prokurista je oprávněn k právním jednáním, ke kterým dochází při provozu obchodního závodu, a to samostatně. Prokurista není oprávněn zcizovat a zatěžovat nemovitosti. Rozsah oprávnění prokuristy vyplývá ze zákona.“)

Ano. A pokud žádost podepisuje pouze prokurista a jde datovou schránkou, tak není třeba elektronický podpis, protože prokura je dohledatelná z obchodního rejstříku, nejedná se tedy o zastupování na základě plné moci (kde by se vyžadovalo ověření).
 

 

V tabulce v žádosti - seznam vozidel, je uvedeno že v případě změny RZ třeba uvádět RZ autobusů, které byly provozovány od 5.10.2020 do 31.12.2020. Jenže když se změnila RZ 16. 1. 2021 z důvodu ztráty, a já do tabulky podle návodu uvedu jenom starou RZ, která byla v době Vámi uvedeném rozsahu 5.10.2020-31.12.2020, tak sice si v daňovém přiznání ověříte silniční daň, ale ve velkém TP je již uvedená nová RZ. Mám v té kolonce uvést starou RZ a vedle toho napsat od 16.1.2021 novou RZ?

Ano, takové řešení je v pořádku.

Jak se v žádosti o podporu COVID BUS II vyplňuje částka podpory, o kterou žádám?

Žádost se vyplňuje na prvním listu excelového souboru. Na druhém listu se uvádějí autobusy, na které dotaci nárokujete. Zde je pro každý autobus vypočtena teoretická výše dotace podle období provozování busu v rámci rozhodného období, počtu sedaček a třídy EURO. Automaticky se zde vytváří součet maximální možné dotace a tato suma se automaticky propisuje do prvního listu. Je povinností žadatele spočítat svůj prostor v rámci limitu dočasného rámce, tj. přepočítat limit 1,8 mil. EUR aktuálním kurzem ECB na Kč, od toho odečíst jiné podpory dle bodu 3.1 dočasného rámce, a pokud je tento prostor menší než vypočtená maximální částka podpory, pak žadatel uvede jako částku, o níž žádá, tuto hodnotu. Pokud je maximální částka podpory menší, než je vypočtená limitní hodnota, pak nemá ještě dočasný rámec vyčerpán a uvede vypočtenou maximální částku podpory, která se mu přenesla z druhého listu na první list žádosti. Na prvním listu jsou tedy 2 částky – maximální automaticky doplněná (žadatel neupravuje) a skutečná částka, o kterou žádá. Ta je rozhodující. Ministerstvo ji ještě může upravit ve svém rozhodnutí o udělení dotace na základě kontroly žádosti.
 

ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ

Požadovaná čestná prohlášení jsou samostatnými přílohami k žádosti? Bude možné někde získat vzory požadovaných čestných prohlášení?

Ano, vzory čestných prohlášení jsou zveřejněny jak na Úřední desce v rámci výzvy, tak i na stránce věnované dotačnímu programu.

Propad tržeb se porovnává za období 1.10.- 31.12.2019 ke stejnému období roku 2020. Je vhodné doložit např. objednávkami zakázek, které se nemohly realizovat a kvůli kterým se pořizoval další bus?

Propad tržeb se posuzuje za 4. čtvrtletí 2020 v porovnání se 4. čtvrtletím 2019. Berou se v úvahu tržby z nepravidelné dopravy prováděné autobusy provozovanými žadatelem. Propad se deklaruje čestným prohlášením, ale je vhodné mít pro případnou kontrolu k dispozici doklady, které skutečnost dosvědčí.
 

ODESÍLÁNÍ VLASTNÍ DATOVOU SCHRÁNKOU

Maximální velikost pro zaslání zprávy do datovky je 20 MB, stačí to pro odeslání všech kopií a příloh?

Limit by měl být dostatečný, ale je na žadateli, aby pořídil vyhovující a čitelné dokumenty pro odeslání. Jinak lze zaslat doplňující datovou zprávu.

Žádost a přílohy budeme určitě posílat přes vlastní datovou schránku, která sama o sobě veškeré dokumenty plně autorizuje/verifikuje. Při vyplnění žádosti + čestných prohlášení je nutné tyto vytisknout + fyzicky podepsat a poté skenovat, nebo stačí jen vyplnit a bez fyzického podpisu odeslat datovkou, kdy právě datovka dokumenty autorizuje/verifikuje?

Žádosti a čestná prohlášení stačí zaslat bez podpisů statutárních zástupců, resp. zmocněnců. Podání učiněné fyzickou nebo právnickou osobou - držitelem datové schránky prostřednictvím datové schránky zásadně nemusí být podepsáno elektronickým podpisem, neboť autenticitu dokumentu zajistí samotný systém datových schránek. Úkon učiněný prostřednictvím datové schránky oprávněnou nebo pověřenou osobou (§ 8 odst. 1 až 4, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb.), která je k provedení příslušného úkonu oprávněna na základě pověření oprávněnou osobou, má podle § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb. stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob (např. podpis dvou jednatelů společnosti s ručením omezeným). V takovém případě by musel být dokument podepsán uznávanými elektronickými podpisy všech takových osob, nebo je nutno využít tzv. autorizovanou konverzi dokumentu, např. na Czechpointu. To, zda musí být dokument podepsán, stanoví zvláštní právní předpisy, např. správní řád. Pravidla obsažená v zákoně č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce se uplatní pouze v případě, že musí být dle jiného právního předpisu dokument opatřen podpisem a nebylo použito jiné podpisové techniky a technologie (např. systému datových schránek). Jedinou výjimkou je plná moc zastupující osobě, pokud je udělena, protože se u ní požaduje ověřený podpis zmocnitele. 

 

Nejraději bych poslal žádost přes mou datovou schránku a předpokládám, že jednotlivé vyplněné formuláře se odešlou jako příloha. Je potřeba formulář žádosti vyplnit, vytisknout, ručně podepsat a poté zpět naskenovat a odeslat např. jako formát .PDF nebo je třeba formulář rovnou vyplnit v programu (Excel, Word) a v tomto formátu jej odeslat bez vlastního podpisu?  

Žádosti a čestná prohlášení stačí zaslat bez podpisů statutárních zástupců, resp. zmocněnců. Podání učiněné fyzickou nebo právnickou osobou - držitelem datové schránky prostřednictvím datové schránky zásadně nemusí být podepsáno elektronickým podpisem, neboť autenticitu dokumentu zajistí samotný systém datových schránek. Úkon učiněný prostřednictvím datové schránky oprávněnou nebo pověřenou osobou (§ 8 odst. 1 až 4, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb.), která je k provedení příslušného úkonu oprávněna na základě pověření oprávněnou osobou, má podle § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb. stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob (např. podpis dvou jednatelů společnosti s ručením omezeným). V takovém případě by musel být dokument podepsán uznávanými elektronickými podpisy všech takových osob, nebo je nutno využít tzv. autorizovanou konverzi dokumentu, např. na Czechpointu. To, zda musí být dokument podepsán, stanoví zvláštní právní předpisy, např. správní řád. Pravidla obsažená v zákoně č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce se uplatní pouze v případě, že musí být dle jiného právního předpisu dokument opatřen podpisem a nebylo použito jiné podpisové techniky a technologie (např. systému datových schránek). Jedinou výjimkou je plná moc zastupující osobě, pokud je udělena, protože se u ní požaduje ověřený podpis zmocnitele.
 

ODESÍLÁNÍ CIZÍ DATOVOU SCHRÁNKOU

Žádost i přílohy budu posílat datovou schránkou mého účetního, vlastní datovku nemám. Vše mám již vyplněno, podepsáno, vše jsem naskenovala. Je takové podání v pořádku? 

V takovém případě je nutné přiložit plnou moc udělenou osobě, které byla datová schránka zřízena, k podání žádosti (u vás tedy účetní), a tato plná moc musí být elektronicky podepsána uznávaným elektronickým podpisem, nebo musí být podpis ověřen a plná moc následně konvertována do elektronické podoby tzv. autorizovanou konverzi dokumentu, např. na Czechpointu. Kromě této plné moci musí být stejným způsobem rovněž podepsány všechny přílohy určené k podpisu (žádost o podporu v programu „COVID BUS II“ a čestné prohlášení k programu podpory „COVID BUS II“ dle vzoru. 
V takovém případě nám zašlete kromě ověřené verze žádosti i původní vyplněný formulář žádosti v původním formátu XLSX, aby bylo možné ověřit, že do souboru a způsobu výpočtu nebylo zasaženo.
 

NÁJEM A LEASING VOZIDEL

Mám dvě firmy pro autobusovou dopravu. 1. firma FO, 2. firma S.R.O. Pronajímám jeden autobus z fyzické osoby mé druhé firmě s.r.o. Silniční daň za pronajímaný autobus za rok 2019 byla tedy zaplacena z fyzické osoby, ale co se týče finanční způsobilosti, tak tento autobus máme zahrnutý a započtený ve firmě s.r.o.. Která firma z těchto dvou může zažádat o dotaci na pronajímaný autobus?

Pokud máte nájemní smlouvu minimálně na 6 měsíců a za autobus byla placená silniční daň a nenárokujete si sedačkovné také jako fyzická osoba, tak si požádat může s.r.o., která je provozovatelem vozidla. Společnost s ručením omezeným musí doložit veškeré náležitosti dle výzvy. 

KOMPENZAČNÍ BONUS A COVID BUS II

Pro rozhodné období jsem již čerpal kompenzační bonus. Jak mám v tomto případně postupovat?

Pokud žadatel o dotaci pro rozhodné období 05.10.2020 – 31.12.2020 již čerpal kompenzační bonus, je třeba postupovat následovně:
1)    Je-li žadatel současně zaměstnavatelem ve smyslu ustanovení § 8 zákona č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, je možné žádat o dotaci a současně si ponechat vyplacený kompenzační bonus bez dalšího.
2)    Nejedná-li se o případ dle bodu 1), musí se žadatel rozhodnout, zda je pro něj výhodnější ponechat si kompenzační bonus ve výši 500,-Kč za kalendářní den, nebo dotaci. Pokud je pro žadatele výhodnější kompenzační bonus, upraví dobu provozování autobusu (autobusů) na Listu 2 žádosti tak, aby nedocházelo ke kolizi se dny, za které byl čerpán kompenzační bonus. Pokud je naopak pro žadatele výhodnější dotace a požádá o ni, je žadatel povinen vrátit vyplacený kompenzační bonus za konkrétní dny, za které mu byla poskytnuta dotace.
V případě nejasností ohledně možnosti čerpání kompenzačního bonusu současně s dotací, vracení kompenzačního bonusu atd. své dotazy prosím směřujte na příslušný finanční úřad či Ministerstvo financí ČR.

 

DEPOZIT A PŘIHLÁŠENÍ VOZIDEL

Je možné do žádosti o dotaci zařadit autobus, který byl uložen do depozitu 25.11.2019, ale depozit byl ukončen 22.4.2020? Ke změně provozovatele během této doby nedošlo.

Vaše uložení do depozitu nesplňuje podmínku, že bylo provedeno po 1.12.2019, nicméně toto nemá na žádost vliv, protože depozit byl ukončen před rozhodným obdobím (říjen až prosinec 2020). Pokud byl tedy autobus v rozhodném období provozován, lze autobus do žádosti zahrnout.

V případě, že budu žádat na jeden autobus například období říjen a pak za období prosinec, napíšu do tabulky tento bus 2x a provozováno od napíši od 5.10.2020 do 31.10.2020 a poté v dalším řádku od 1.12.2020 do 31.12.2020?

Zde záleží na tom, co bylo příčinou přerušení provozování vozidla. Pokud to bylo uložení autobusu do depozitu, pak můžete žádat i za dobu onoho přerušení. 
 

POTVRZENÍ O VEDENÍ ÚČTU

Potvrzení o vedení bankovního účtu stačí doložit z elektronického bankovnictví s digitálním podpisem, či je potřeba zažádat banku o vystavení formuláře? Je nutný nějaký dokument přímo od banky?

Vedení bankovního účtu lze doložit kopií smlouvy nebo potvrzením banky o vedení účtu určeného pro platby související s žádostí o podporu. 

Spolu s manželem provozujeme nepravidelnou dopravu pod mým jménem, koncesí na mé jméno - manžel je osobou spolupracující, pro oba je to hlavní OSVČ, jiný zdroj příjmů nemáme. V technických průkazech autobusů je jako vlastník však zapsán pouze manžel (obě osoby není možné zapsat ani v TP vozidel, ani u Živnostenského úřadu). Prosím o informaci, zda při schvalování dotace Covid Bus II nevznikne komplikace, když v žádosti bude v kolonce žadatel (příjemce dotace) uvedeno moje jméno, v potvrzení banky o zřízení účtu jsme jako majitelé uvedeni s manželem oba, v technických průkazech vozidel a v daňovém přiznání k silniční dani je pouze jméno manželovo.

Institut spolupracující osoby toto umožňuje, žádost proto můžete podat. Do řádku 40 žádosti doporučujeme připojit doklad o nahlášení spolupracující osoby, spolupracující osobu lze rovněž uvést jako kontaktní osobu.
 
 
 

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ O DANI SILNIČNÍ

Jakým způsobem se dokládá podání daňového přiznání k silniční dani za rok 2019?

Zasláním kopie daňového přiznání k silniční dani za rok 2019 za autobusy, na které je požadována dotace včetně přílohy k dani silniční, byla-li podána. Pokud ji nemáte, obraťte se na příslušný finanční úřad s žádostí o jeho opis nebo kopii.

Co znamená text ve vzoru čestného prohlášení k žádosti COVID BUS II: „… za vypořádání nelze považovat posečkání dlužných závazků.“?

Znamená to, že pokud by v době povoleného posečkání daně žádal daňový subjekt o potvrzení o bezdlužnosti, musí počítat s tím, že potvrzení nebude obsahovat obligátní větu „potvrzení o neexistenci nedoplatku“, ale bude zde uvedeno, že daňový subjekt má povoleno posečkání daně. Pro sedačkovné to představuje nesplnění požadovaných kritérií, byť je v podstatě splatnost prodloužena. Fakticky totiž nemá žadatel splněnou podmínku bezdlužnosti. 

DOČASNÝ RÁMEC A JINÉ PODPORY

Jak se posuzuje propojení podniků z hlediska čerpání podpor v režimu dočasného rámce? Myslí se podnikem i případný propojený podnik? Jak je to s propojeností podniku, když má ve firmě podíl 50 procent (ne více) firma ze Slovenska? 

Ano, při posuzování limitu se podnikem míní i propojený podnik dle definice. Bližší informace naleznete na stránkách ÚOHS https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/pandemie-covid-19-a-pravidla-verejne-podpory/nejcastejsi-dotazy-a-odpovedi-ve-veci-aplikace-docasneho-ramce.html. Pro bližší informace o „jednom podniku“ doporučujeme rovněž metodiku Ministerstva vnitra, která je zaměřena na režim podpory malého rozsahu („de minimis“), nicméně použít lze i pro dočasný rámec. Pojem „jeden podnik“ („propojený podnik“) pro účely těchto nařízení (de minimis) zahrnuje veškeré subjekty, které mezi sebou mají alespoň jeden z následujících vztahů: 
    a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu;
    b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;
    c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu; 
    d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu. Subjekty, které mají jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více dalších subjektů, jsou také považovány za jeden podnik. 
S ohledem na výše uvedené je tedy zapotřebí, aby žadatel při žádosti o podporu předložil informace o podnicích, které jsou s ním propojené dle výše uvedených vztahů. 

Pojem „jeden podnik“ („propojený podnik“) odpovídá hospodářské situaci podniků, které tvoří skupinu podniků prostřednictvím přímého či nepřímého ovládání většiny hlasovacích práv podniku jiným podnikem nebo možností uplatňovat rozhodující vliv na jiný podnik. Typickým příkladem je 100% vlastněná dceřiná společnost. Podniky, které mají přímou vazbu na tentýž orgán veřejné moci (tj. obec, kraj apod.) a nemají žádný vzájemný vztah, se za „propojené podniky“ nepovažují. 

Jak postupovat v případě čerpání dotace COVID BUS II skupinou propojených podniků?

V případě skupiny podniků může každý z propojených subjektů žádat o dotaci ve výši 2 500 000 až do výše nevyčerpaného limitu dočasného rámce. Limit dočasného rámce pro celou skupinu podniků je pak ve výši 1 800 000 EUR.


Čerpal jsem podporu v rámci Covid Bus I v maximální výši, jak mám posuzovat souběh těchto podpor?


Jak je uvedeno v  odst. 20 Dočasného rámce opatření poskytnutá na základě Dočasného rámce lze vzájemně kumulovat v souladu s ustanoveními obsaženými v konkrétních oddílech Dočasného rámce. Lze kumulovat také s podporou de minimis nebo podporou poskytnutou na základě nařízení o blokových výjimkách, jsou-li dodržena kumulační pravidla obsažená v daných nařízeních (čl. 5 Nařízení de minimis a čl. 8 GBER).
Tedy do limitu nově 1,8 mil EUR (dříve 800 000 EUR) se podpory poskytnuté dle Nařízení de minimis a nařízení o blokových výjimkách nezapočítávají. Nicméně nelze poskytnout podporu de minimis či podporu na základě nařízení o blokových výjimkách, pokud by měla být poskytnuta na stejné způsobilé náklady, na jaké byla poskytnuta dle bodu 3.1 Dočasného rámce, a jejím poskytnutím by došlo k překročení limitu 1,8 mil.  EUR. (zdroj: stránky ÚOHS)

Kde v žádosti je potřeba případně uvést hodnotu čerpaných částek z jiných podpor?

Všechny podpory dle bodu 3.1 dočasného rámce uvádějte do příslušné tabulky ve vzoru čestného prohlášení. Mezi takto poskytnuté podpory patří například program Antivirus Plus a také Kompenzační bonus. Kompletní seznam takto poskytovaných podpor poskytovaných  dle bodu 3.1 dočasného rámce naleznete na webových stánkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

 

ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ NEBO PROVOZOVÁNÍ AUTOBUSU V ROCE 2020

Můžu o podporu požádat, i pokud jsem dopravu začal provozovat až v roce 2020?

Subjekty, které začaly provozovat dopravu až v roce 2020, bohužel o tuto dotaci žádat nemohou. Tato podmínka vychází z povinného požadavku zastřešujícího schématu pro poskytování podpor podle článku 3.1 Dočasného rámce na propad tržeb alespoň o 25 % až 50%, s tím, že období pro porovnávání poklesu tržeb je stejné období roku 2019. O dotaci tak mohou žádat pouze dopravci, kteří jsou držitelem koncese „Silniční motorová doprava“, druh „osobní silniční doprava provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče“ minimálně od 30. září 2019.  
 

KOMBINACE NEPRAVIDELNÉ A PRAVIDELNÉ DOPRAVY

Naše firma v loňském roce provozovala jak linkovou tak nepravidelnou dopravu. V roce 2019 jsme splnili podmínku pro osvobození od silniční daně. V letošním roce již linkovou dopravu neprovozujeme a za všechny autobusy platíme silniční daň. Máme nárok na sedačkovné?

Ano, stačí doložit podání silniční daně.

Bude možné do žádosti o "sedačkovné" zahrnout autobusy, které jsou v přiznání k silniční dani osvobozeny, protože náleží k vnitrostátní veřejné linkové dopravě, ale v době nouzového stavu na jaře 2020 také nejezdily? 

Ne, tento program je určen pro provozovatele nepravidelné autobusové dopravy. To tato vozidla nesplňují.


.

 

SPOLUPRACUJÍCÍ OSOBA

Spolu s manželem provozujeme nepravidelnou autobusovou dopravu pod mým jménem, koncesí na mé jméno - manžel je osobou spolupracující, pro oba je to hlavní OSVČ, jiný zdroj příjmů nemáme. V technických průkazech autobusů je jako vlastník však zapsán pouze manžel (obě osoby není možné zapsat ani v TP vozidel, ani u Živnostenského úřadu). Prosím o informaci, zda při schvalování dotace Covid Bus II nevznikne komplikace, když v žádosti bude v kolonce žadatel (příjemce dotace) uvedeno moje jméno, v potvrzení banky o zřízení účtu jsme jako majitelé uvedeni s manželem oba, v technických průkazech vozidel a v daňovém přiznání k silniční dani je pouze jméno manželovo.

Institut spolupracující osoby toto umožňuje, žádost proto můžete podat. Do řádku 40 žádosti doporučujeme připojit doklad o nahlášení spolupracující osoby, spolupracující osobu lze rovněž uvést jako kontaktní osobu.


 
 

konktat.png  Potřebujete se poradit? 

  • pokud máte dotazy nebo podněty ke zlepšení, můžete nám je poslat na E-mailovou adresu pripominky@mdcr.cz


ZPET.png