Zašlu žádost poštou

Zašlu žádost poštou
Pokud nemáte zřízenou datovou schránku ani nechcete využít datovou schránku jiné osoby, můžete žádost poslat poštou na adresu Ministerstva dopravy https://www.mdcr.cz/Kontakt.  

V takovém případě je nutné vyplněnou žádost o podporu v programu „COVID - BUS III“ a čestná prohlášení k programu podpory „COVID - BUS III“ dle vzoru vytisknout a podepsat. Naopak kopie technických průkazů, potvrzení banky, potvrzení dopravního úřadu či daňové přiznání není potřeba podepisovat ani ověřovat.

Upozorňujeme, že při zvolení tohoto způsobu doručení žádosti, se za okamžik přijetí žádosti považuje okamžik registrace žádosti do spisové služby MD. 

Co potřebuji k podání žádosti?

 • řádně vyplněné oba listy žádosti o podporu v programu „COVID - BUS III“ (ke stažení níže), žádost musí být vlastnoručně podepsána,
 • čestné prohlášení k programu podpory „COVID - BUS III“ dle vzoru vlastnoručně podepsané (ke stažení níže)
 • kopie technického průkazu („velký technický průkaz“) prokazující, že v období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021 (případně kratší době), jste byli provozovatelem autobusu (pokud jste nebyli jeho vlastníkem), nebo nájemní smlouvu k autobusu, přičemž v období, na které je žádáno o dotaci, nesměl být autobus provozován více než jedním subjektem a minimální délka pronájmu je stanovena na 6 měsíců, 
 • daňové přiznání k dani silniční za rok 2021, včetně přílohy k dani silniční,
 • kopii smlouvy o vedení účtu nebo potvrzení banky o vedení účtu ve váš prospěch


Bez-nazvu.png  Doporučujeme žadatelům, aby pro správné fungování automatického výpočtu výše podpory používali MS Excel ve verzi 2013 a novější, tedy v podporovaných verzích.
Bez-nazvu.png  Obálku nadepište označením „COVID – BUS III.

STÁHNĚTE SI

Návod na správné vyplnění žádosti

1)    Máte v žádosti vyplněny oba listy a všechna povinná růžově podbarvená pole?
 • žádost se skládá z dvou listů, nezbytné je řádně vyplnit oba
 • Jiná, než růžově podbarvená pole, nevyplňujte.
 • Vyplněné musí být řádky označené červenou hvězdičkou (*). Ostatní růžová pole je nutné vyplnit, pokud se na Vás vztahují.
 • Řádek 26 se vyplní automaticky poté, co vyplníte list se seznamem autobusů.
 • V řádku 30 je třeba částku automaticky vypočtenou v řádku 26 snížit, pokud jste již čerpali jinou podporu v režimu dle bodu 3.1 dočasného rámce a překročila by 2.3 mil. EUR. Pro přepočet částky podpory z EUR na Kč použijte měnový kurz Evropské centrální banky platný v den podepsání žádosti o poskytnutí dotace. Měnové kurzy Evropské centrální banky naleznete zde: https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html (např. k 15.2. je kurz 24,419 Kč/EUR).

2)    Máte vyplněný list žádosti se seznamem vozidel?
 • Nutno vyplnit minimálně řádek 3 (tedy aspoň 1 autobus) a jeho sloupce B-G.
 • Ve sloupci B vyplňte správně SPZ autobusu, v případě změny SPZ v období pro podporu vyplňte v tomto sloupci i SPZ novou.
 • Ve sloupcích C a D můžete ponechat beze změny, pokud byl autobus provozován v celém období. Pokud nebyl provozován v celém období, můžete ho změnit. Období může být pouze kratší, nelze tedy nastavit datum před 5. říjnem 2020 nebo po 31. prosinci 2020. 
 • Ve sloupci E vyplňte počet míst k sezení autobusu, který naleznete u nových vzorů těchto dokladů v kolonce S.1 v osvědčení o registraci vozidla (tzv. malý technický průkaz) nebo technického průkazu (velký technický průkaz). U starších vzorů dokladů najdete tento údaj v části označené jako „Karoserie“. Dbejte na to, abyste převzali skutečně údaj o počtu míst k sezení a ne o celkovém počtu míst.
 • Sloupec F slouží k vyplnění emisní třídy autobusu dle údaje v technickém průkazu (velký technický průkaz) autobusu. U některých autobusů nemusí být emisní třída uvedena dle EURO třídy a je místo toho uvedeno číslo předpisu EHK OSN nebo směrnice EHS/ES (u novějších vzorů dokladů pod označením V.9). Toto číslo je nutno převést na příslušnou emisní třídu EURO. V případě pochybností doporučujeme ověřit emisní třídu autobusu v této převodní tabulce, nebo se obrátit na výrobce vozidla.
 • Upozornění: pro potřeby mýta se vozidlo emisní třídy EEV považuje za vozidlo splňující třídu EURO 6. Fakticky se ale jedná o třídu spadající pod EURO 5. Proto, pokud má Vaše vozidlo v technickém průkazu uveden jako předpis s doplňkem EEV, dbejte na to, abyste vozidlo zařadili správně do třídy EURO 5, a ne do třídy EURO 6.

3)    Máte řádně vyplněno čestné prohlášení dle stanoveného vzoru?
 • Nutno vyplnit Vaše identifikační údaje.
 • Zaškrtnout volby ve všech 4 částech čestného prohlášení (tedy vždy vyplnit i část věnovanou propojeným podnikům, limitu dočasného rámce i tiché společnosti).
 • Vyplnit datum, místo a podepsat.

4)    Máte k odeslání připravené kopie technického průkazu (velký technický průkaz), příp. nájemní smlouvu?
 • Pro ověření údajů v žádosti je nutné doložit kopie dokladů k autobusu, z kterých je patrné, že autobus provozujete, jakou má SPZ, kolik má míst k sezení a do jaké emisní třídy patří. 
 • Přiložit je nutné vždy všechny strany dokladů.
 • Kopie v elektronické podobě jsou přípustné v běžných formátech souborů pdf, jpg, png, apod., podrobně viz https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-deska/Elektronicka-podatelna-a-datova-schranka.

5)    Máte připravené daňové přiznání k dani silniční s jeho přílohou, které jste podali za rok 2021 a v které jsou uvedeny autobusy, na které požadujete podporu?
 • V příloze přiznání musí být identifikace vozidla, které uvádíte i v seznamu vozidel v žádosti o podporu. 

6)    Máte k odeslání připravenou kopii smlouvu nebo potvrzení banky o vedení účtu ve váš prospěch určeného pro platby související s žádostí o podporu?
 • Podporu nelze vyplatit na účet ve prospěch jiné osoby. Za jinou osobu se nepovažuje institut tzv. spolupracující osoby. V takovém případě k žádosti prosím přiložte doklad prokazující nahlášení této osoby.

7)    Zkontrolovali jste si před odesláním pečlivě vaše kontaktní údaje, zejména emailovou adresu?
 • V průběhu hodnocení žádosti můžete být Ministerstvem dopravy vyzvání k vysvětlení či doplnění některých údajů v žádosti. Pro co nejrychlejší komunikaci může být využit Vámi uvedený telefonický nebo emailový kontakt, proto je nezbytné před odesláním pečlivě zkontrolovat, že jste v žádosti vyplnili Vaše kontaktní údaje bez chyb.
 

Co se stane, pokud jsem v žádosti udělal chybu?

 • Žádost a informace vtahující se k ní jsou připraveny tak, aby se podařilo před odesláním žádosti vychytat všechny chyby. Doporučujeme proto pečlivě dodržet pokyny na stránkách Ministerstva dopravy a ve výzvě programu.
 • Pokud budou v žádosti nebo jejích přílohách jiné chyby, které znemožní její řádné posouzení, nebo žádost nebude obsahovat všechny povinné přílohy, bude řízení o poskytnutí dotace zastaveno.
 • Ve výjimečných případech můžete být k opravě vyzváni. Nejčastěji se to týká situací, kdy byly doloženy všechny povinné dokumenty, ale některý z nich není podepsán (pokud se jedná o dokument, který má být podepsán).
  

 
question-2309042_640.jpg Nenašli jste odpovědi na své otázky? Podívejte se ještě do našich FAQ - často kladených otázek!

konktat.png Potřebujete se poradit? 

 • pokud máte dotazy nebo podněty ke zlepšení, můžete nám je poslat na E-mailovou adresu pripominky@mdcr.czZPET.png