Zašlu žádost poštou

Zašlu žádost poštou


Pokud nemáte zřízenou datovou schránku ani nechcete využít datovou schránku jiné osoby, můžete žádost poslat poštou na adresu Ministerstva dopravy https://www.mdcr.cz/Kontakt.  

V takovém případě je nutné vyplněnou žádost o podporu v programu „COVID - BUS II“ a čestná prohlášení k programu podpory „COVID - BUS II“ dle vzoru vytisknout a podepsat. Naopak kopie technických průkazů, potvrzení banky, potvrzení dopravního úřadu či daňové přiznání není potřeba podepisovat ani ověřovat.

Upozorňujeme, že při zvolení tohoto způsobu doručení žádosti, se za okamžik přijetí žádosti považuje okamžik registrace žádosti do spisové služby MD. 
 

Co potřebuji k podání žádosti?

 • řádně vyplněnou žádost o podporu v programu „COVID - BUS II“ (ke stažení níže), žádost musí být vlastnoručně podepsána,
 • kopie technického průkazu („velký technický průkaz“) prokazující, že v období od 5. října 2020 do 31. prosince 2020 (případně kratší době), jste byli provozovatelem autobusu, pokud jste nebyli jeho vlastníkem, nebo nájemní smlouvu k autobusu, přičemž v období, na které je žádáno o dotaci, nesměl být autobus provozován více než jedním subjektem a minimální délka pronájmu je stanovena na 6 měsíců, 
 • daňové přiznání k dani silniční za rok 2019, včetně přílohy k dani silniční. Povinnost odvedené silniční daně se netýká vozidel zařazených do provozu po 1. lednu 2020, nicméně i tato vozidla musí být předmětem daně silniční. 
 • doklad, že autobus byl k požadovanému období nahlášen k podnikání dopravnímu úřadu, což lze doložit výpisem z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě u příslušného dopravního úřadu nebo potvrzením vydaným tímto dopravním úřadem. Potvrzení vydané dopravním úřadem musí obsahovat identifikaci žadatele, SPZ autobusu, datum zařazení, příp. vyřazení autobusu a identifikaci osoby, která potvrzení vydala.
 • kopii smlouvy o vedení účtu nebo potvrzení banky o vedení účtu ve váš prospěch
 • čestné prohlášení k programu podpory „COVID - BUS II“ dle vzoru vlastnoručně podepsané (ke stažení níže)


Bez-nazvu.png  Doporučujeme žadatelům, aby pro správné fungování automatického výpočtu výše podpory používali MS Excel ve verzi 2013 a novější, tedy v podporovaných verzích.
Bez-nazvu.png  Obálku nadepište označením „COVID – BUS II.

STÁHNĚTE SI

down.pngŽádost o dotaci - Excel
down-(1).pngVzor čestného prohlášení
down-(2).pngVýzva programu

Návod na správné vyplnění žádosti

1)    Máte v žádosti vyplněna všechna povinná růžově podbarvená pole?
 • Jiná, než takto podbarvená pole, nevyplňujte.
 • Vyplněné musí být řádky označené červenou hvězdičkou (*). Ostatní růžová pole je nutné vyplnit, pokud se na Vás vztahují.
 • Řádek 27 se vyplní automaticky poté, co vyplníte list se seznamem autobusů.
 • V řádku 31 je třeba částku automaticky vypočtenou v řádku 27 snížit, pokud jste již čerpali jinou podporu v režimu dle bodu 3.1 dočasného rámce (max. 1.8 mil. EUR), popřípadě pokud částka automaticky vypočtená v řádku 26 přesahuje hodnotu 1.8 mil. EUR. Pro přepočet částky podpory z EUR na Kč použijte měnový kurz Evropské centrální banky platný v den podepsání žádosti o poskytnutí dotace. Měnové kurzy Evropské centrální banky naleznete zde: https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html (např. k 16.6. je kurz 25,472 Kč/EUR).

2)    Máte vyplněný list žádosti se seznamem vozidel?
 • Nutno vyplnit minimálně řádek 3 (tedy aspoň 1 autobus) a jeho sloupce B-G.
 • Ve sloupci B vyplňte správně SPZ autobusu, v případě změny SPZ v období pro podporu vyplňte v tomto sloupci i SPZ novou.
 • Ve sloupcích C a D můžete ponechat beze změny, pokud byl autobus provozován v celém období. Pokud nebyl provozován v celém období, můžete ho změnit. Období může být pouze kratší, nelze tedy nastavit datum před 5. říjnem 2020 nebo po 31. prosinci 2020.
 • Kliknutím do sloupce E zvolte odpověď ANO nebo NE, zda byla za autobus uhrazena v roce 2019 silniční daň. Odpověď NE se týká situace, kdy byl autobus pořízen až v roce 2020. 
 • Ve sloupci F vyplňte počet míst k sezení autobusu, který naleznete u nových vzorů těchto dokladů v kolonce S.1 v osvědčení o registraci vozidla (tzv. malý technický průkaz) nebo technického průkazu (velký technický průkaz). U starších vzorů dokladů najdete tento údaj v části označené jako „Karoserie“. Dbejte na to, abyste převzali skutečně údaj o počtu míst k sezení a ne o celkovém počtu míst.
 • Sloupec G slouží k vyplnění emisní třídy autobusu dle údaje v technickém průkazu (velký technický průkaz) autobusu. U některých autobusů nemusí být emisní třída uvedena dle EURO třídy a je místo toho uvedeno číslo předpisu EHK OSN nebo směrnice EHS/ES (u novějších vzorů dokladů pod označením V.9). Toto číslo je nutno převést na příslušnou emisní třídu EURO. V případě pochybností doporučujeme ověřit emisní třídu autobusu v této převodní tabulce, nebo se obrátit na výrobce vozidla.
 • Upozornění: pro potřeby mýta se vozidlo emisní třídy EEV považuje za vozidlo splňující třídu EURO 6. Fakticky se ale jedná o třídu spadající pod EURO 5. Proto, pokud má Vaše vozidlo v technickém průkazu uveden jako předpis s doplňkem EEV, dbejte na to, abyste vozidlo zařadili správně do třídy EURO 5, a ne do třídy EURO 6.

3)    Máte řádně vyplněno čestné prohlášení dle stanoveného vzoru?
 • Nutno vyplnit Vaše identifikační údaje.
 • Zaškrtnout volby ve všech 3 částech čestného prohlášení (tedy vždy vyplnit i část věnovanou propojeným podnikům i limitu dočasného rámce).
 • Vyplnit datum, místo a podepsat.

4)    Máte k odeslání připravené kopie technického průkazu (velký technický průkaz), příp. nájemní smlouvu?
 • Pro ověření údajů v žádosti je nutné doložit kopie dokladů k autobusu, z kterých je patrné, že autobus provozujete, jakou má SPZ, kolik má míst k sezení a do jaké emisní třídy patří. 
 • Přiložit je nutné vždy všechny strany dokladů.
 • Kopie v elektronické podobě jsou přípustné v běžných formátech souborů pdf, jpg, png, apod., podrobně viz https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-deska/Elektronicka-podatelna-a-datova-schranka.

5)    Máte připravené daňové přiznání k dani silniční s jeho přílohou, které jste podali v roce 2019 a v které jsou uvedeny autobusy, na které požadujete podporu?
 • V příloze přiznání musí být identifikace vozidla, které uvádíte i v seznamu vozidel v žádosti o podporu. Pokud jste v roce 2020 pořídili nový autobus, který proto v daňovém přiznání uveden není, ale byl používán v nepravidelné dopravě, můžete daňové přiznání kombinovat i s čestným prohlášením o provozování autobusu v nepravidelné dopravě uvedeného žadatelem do provozu v nepravidelné dopravě po 1. lednu 2020. 

6)    Máte doklad, že autobus, na který žádáte o podporu, byl řádně nahlášen příslušnému dopravnímu úřadu? 
 • Žádat lze pouze na autobusy, které jste měli řádně nahlášené k podnikání u příslušného dopravního úřadu.
 • Doložit splnění této povinnosti můžete vyžádáním si výpisu o nahlášených autobusech z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě na tomto příslušném úřadě, nebo požádáním dopravního úřadu o vystavení potvrzení, že tyto autobusy byly k podnikání řádně nahlášeny.

7)    Máte k odeslání připravenou kopii smlouvu nebo potvrzení banky o vedení účtu ve váš prospěch určeného pro platby související s žádostí o podporu?
 • Podporu nelze vyplatit na účet ve prospěch jiné osoby. Za jinou osobu se nepovažuje institut tzv. spolupracující osoby. V takovém případě k žádosti prosím přiložte doklad prokazující nahlášení této osoby.

8)    Zkontrolovali jste si před odesláním pečlivě vaše kontaktní údaje, zejména emailovou adresu?
 • Komunikace mezi Ministerstvem dopravy a vámi bude probíhat zásadně prostřednictvím emailu, proto je nezbytné před odesláním pečlivě zkontrolovat, že jste v žádosti vyplnili Vaši emailovou adresu bez chyb.
 

Co se stane, pokud jsem v žádosti udělal chybu?

 • Žádost a informace vtahující se k ní jsou připraveny tak, aby se podařilo před odesláním žádosti vychytat všechny chyby. Doporučujeme proto pečlivě dodržet pokyny na stránkách Ministerstva dopravy a ve výzvě programu.
 • Pokud budou v žádosti nebo jejích přílohách jiné chyby, které znemožní její řádné posouzení, nebo žádost nebude obsahovat všechny povinné přílohy, bude řízení o poskytnutí dotace zastaveno.
 • Ve výjimečných případech můžete být k opravě vyzváni. Nejčastěji se to týká situací, kdy byly doloženy všechny povinné dokumenty, ale některý z nich není podepsán (pokud se jedná o dokument, který má být podepsán).
  

 
question-2309042_640.jpg Nenašli jste odpovědi na své otázky? Podívejte se ještě do našich FAQ - často kladených otázek!

konktat.png Potřebujete se poradit? 

 • pokud máte dotazy nebo podněty ke zlepšení, můžete nám je poslat na E-mailovou adresu pripominky@mdcr.czZPET.png