Mám vlastní datovou schránku

Mám vlastní datovou schránku


Přihlášením do datové schránky a odesláním všech příloh z datové schránky žadatele dojde k ověření identity, proto nemusí být žádost a všechny povinné přílohy elektronicky podepsány. Výjimkou je plná moc zastupující osobě, pokud je udělena, protože se u ní požaduje ověřený podpis zmocnitele, nebo pokud má právnická osoba více jednatelů, a ti nemohou jednat samostatně. V těchto případech doporučujeme žádost podepsat elektronickým podpisem, nebo pokud elektronický podpis nemáte, využít tzv. autorizovanou konverzi např. na pobočce Czechpoint. V takovém případě nám zašlete kromě ověřené verze žádosti i původní vyplněný formulář žádosti v původním formátu XLSX, aby bylo možné ověřit, že do souboru a způsobu výpočtu nebylo zasahováno. Velikost datové zprávy je omezena na 20 MB a před odesláním doporučujeme ověřit soulad s pokyny k doručování zpráv https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-deska/Elektronicka-podatelna-a-datova-schranka.

tick.png Toto je doporučená varianta, pokud máte zřízenou datovou schránku.

Co potřebuji k podání žádosti?

 1. řádně vyplněnou žádost o podporu v programu „COVID - BUS II“ (ke stažení níže)
 2. čestné prohlášení k programu podpory „COVID - BUS II“ dle vzoru (ke stažení níže)
 3. kopie technického průkazu („velký technický průkaz“) prokazující, že v období od 5. října 2020 do 31. prosince 2020 (případně kratší době), jste byli provozovatelem autobusu, pokud jste nebyli jeho vlastníkem, nebo nájemní smlouvu k autobusu, přičemž v období, na které je žádáno o dotaci, nesměl být autobus provozován více než jedním subjektem a minimální délka pronájmu je stanovena na 6 měsíců, 
 4. doklad, že autobus byl k požadovanému období nahlášen k podnikání dopravnímu úřadu, což lze doložit výpisem z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě u příslušného dopravního úřadu nebo potvrzením vydaným tímto dopravním úřadem. Potvrzení vydané dopravním úřadem musí obsahovat identifikaci žadatele, SPZ autobusu, datum zařazení, příp. vyřazení autobusu a identifikaci osoby, která potvrzení vydala.
 5. daňové přiznání k dani silniční za rok 2019, včetně přílohy k dani silniční. Povinnost odvedené silniční daně se netýká vozidel zařazených do provozu po 1. lednu 2020, nicméně i tato vozidla musí být předmětem daně silniční. 
 6. kopii smlouvy o vedení účtu nebo potvrzení banky o vedení účtu ve váš prospěch
 


Bez-nazvu.png  Doporučujeme, abyste pro správné fungování automatického výpočtu výše podpory používali pouze podporované verze MS Excel, tj. ve verzi 2013 a novější. Starší nepodporované verze nemusí fungovat správně.
Bez-nazvu.pngDo předmětu datové zprávy prosím uvádějte označení „COVID – BUS II 


STÁHNĚTE SI

down.png Žádost o dotaci - Excel
down-(3).png Výzva programu
down-(4).png Vzor čestného prohlášení
Návod na správné vyplnění žádosti

1)    Máte v žádosti vyplněna všechna povinná růžově podbarvená pole?
 • Jiná, než takto podbarvená pole, nevyplňujte.
 • Vyplněné musí být řádky označené červenou hvězdičkou (*). Ostatní růžová pole je nutné vyplnit, pokud se na Vás vztahují.
 • Řádek 27 se vyplní automaticky poté, co vyplníte list se seznamem autobusů.
 • V řádku 31 je třeba částku automaticky vypočtenou v řádku 27 snížit, pokud jste již čerpali jinou podporu v režimu dle bodu 3.1 dočasného rámce (max. 1.8 mil. EUR), popřípadě pokud částka automaticky vypočtená v řádku 26 přesahuje hodnotu 1.8 mil. EUR. Pro přepočet částky podpory z EUR na Kč použijte měnový kurz Evropské centrální banky platný v den podepsání žádosti o poskytnutí dotace. Měnové kurzy Evropské centrální banky naleznete zde: https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html (např. k 16.6. je kurz 25,472 Kč/EUR).

2)    Máte vyplněný list žádosti se seznamem vozidel?
 • Nutno vyplnit minimálně řádek 3 (tedy aspoň 1 autobus) a jeho sloupce B-G.
 • Ve sloupci B vyplňte správně SPZ autobusu, v případě změny SPZ v období pro podporu vyplňte v tomto sloupci i SPZ novou.
 • Ve sloupcích C a D můžete ponechat beze změny, pokud byl autobus provozován v celém období. Pokud nebyl provozován v celém období, můžete ho změnit. Období může být pouze kratší, nelze tedy nastavit datum před 5. říjnem 2020 nebo po 31. prosinci 2020.
 • Kliknutím do sloupce E zvolte odpověď ANO nebo NE, zda byla za autobus uhrazena v roce 2019 silniční daň. Odpověď NE se týká situace, kdy byl autobus pořízen až v roce 2020. 
 • Ve sloupci F vyplňte počet míst k sezení autobusu, který naleznete u nových vzorů těchto dokladů v kolonce S.1 v osvědčení o registraci vozidla (tzv. malý technický průkaz) nebo technického průkazu (velký technický průkaz). U starších vzorů dokladů najdete tento údaj v části označené jako „Karoserie“. Dbejte na to, abyste převzali skutečně údaj o počtu míst k sezení a ne o celkovém počtu míst.
 • Sloupec G slouží k vyplnění emisní třídy autobusu dle údaje v technickém průkazu (velký technický průkaz) autobusu. U některých autobusů nemusí být emisní třída uvedena dle EURO třídy a je místo toho uvedeno číslo předpisu EHK OSN nebo směrnice EHS/ES (u novějších vzorů dokladů pod označením V.9). Toto číslo je nutno převést na příslušnou emisní třídu EURO. V případě pochybností doporučujeme ověřit emisní třídu autobusu v této převodní tabulce, nebo se obrátit na výrobce vozidla.
 • Upozornění: pro potřeby mýta se vozidlo emisní třídy EEV považuje za vozidlo splňující třídu EURO 6. Fakticky se ale jedná o třídu spadající pod EURO 5. Proto, pokud má Vaše vozidlo v technickém průkazu uveden jako předpis s doplňkem EEV, dbejte na to, abyste vozidlo zařadili správně do třídy EURO 5, a ne do třídy EURO 6.

3)    Máte řádně vyplněno čestné prohlášení dle stanoveného vzoru?
 • Nutno vyplnit Vaše identifikační údaje.
 • Zaškrtnout volby ve všech 3 částech čestného prohlášení (tedy vždy vyplnit i část věnovanou propojeným podnikům i limitu dočasného rámce).


4)    Máte k odeslání připravené kopie technického průkazu (velký technický průkaz), příp. nájemní smlouvu?
 • Pro ověření údajů v žádosti je nutné doložit kopie dokladů k autobusu, z kterých je patrné, že autobus provozujete, jakou má SPZ, kolik má míst k sezení a do jaké emisní třídy patří. 
 • Přiložit je nutné vždy všechny strany dokladů.
 • Kopie v elektronické podobě jsou přípustné v běžných formátech souborů pdf, jpg, png, apod., podrobně viz https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-deska/Elektronicka-podatelna-a-datova-schranka.

5)    Máte připravené daňové přiznání k dani silniční s jeho přílohou, které jste podali v roce 2019 a v které jsou uvedeny autobusy, na které požadujete podporu?
 • V příloze přiznání musí být identifikace vozidla, které uvádíte i v seznamu vozidel v žádosti o podporu. Pokud jste v roce 2020 pořídili nový autobus, který proto v daňovém přiznání uveden není, ale byl používán v nepravidelné dopravě, můžete daňové přiznání kombinovat i s čestným prohlášením o provozování autobusu v nepravidelné dopravě uvedeného žadatelem do provozu v nepravidelné dopravě po 1. lednu 2020. 

6)    Máte doklad, že autobus, na který žádáte o podporu, byl řádně nahlášen příslušnému dopravnímu úřadu? 
 • Žádat lze pouze na autobusy, které jste měli řádně nahlášené k podnikání u příslušného dopravního úřadu.
 • Doložit splnění této povinnosti můžete vyžádáním si výpisu o nahlášených autobusech z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě na tomto příslušném úřadě, nebo požádáním dopravního úřadu o vystavení potvrzení, že tyto autobusy byly k podnikání řádně nahlášeny.

7)    Máte k odeslání připravenou kopii smlouvu nebo potvrzení banky o vedení účtu ve váš prospěch určeného pro platby související s žádostí o podporu?
 • Podporu nelze vyplatit na účet ve prospěch jiné osoby. Za jinou osobu se nepovažuje institut tzv. spolupracující osoby. V takovém případě k žádosti prosím přiložte doklad prokazující nahlášení této osoby.

8)    Zkontrolovali jste si před odesláním pečlivě vaše kontaktní údaje, zejména emailovou adresu?
 • Komunikace mezi Ministerstvem dopravy a vámi bude probíhat zásadně prostřednictvím emailu, proto je nezbytné před odesláním pečlivě zkontrolovat, že jste v žádosti vyplnili Vaši emailovou adresu bez chyb.
 

Co se stane, pokud jsem v žádosti udělal chybu?

 • Žádost a informace vtahující se k ní jsou připraveny tak, aby se podařilo před odesláním žádosti vychytat všechny chyby. Doporučujeme proto pečlivě dodržet pokyny na stránkách Ministerstva dopravy a ve výzvě programu.
 • Pokud budou v žádosti nebo jejích přílohách jiné chyby, které znemožní její řádné posouzení, nebo žádost nebude obsahovat všechny povinné přílohy, bude řízení o poskytnutí dotace zastaveno.
 • Ve výjimečných případech můžete být k opravě vyzváni. Nejčastěji se to týká situací, kdy byly doloženy všechny povinné dokumenty, ale některý z nich není podepsán (pokud se jedná o dokument, který má být podepsán).


question-2309042_640.jpg Nenašli jste odpovědi na své otázky? Podívejte se ještě do našich FAQ - často kladených otázek!
 

konktat.png Potřebujete se poradit? 

 • pokud máte dotazy nebo podněty ke zlepšení, můžete nám je poslat na E-mailovou adresu pripominky@mdcr.cz
ZPET.png