Mám vlastní datovou schránku

Mám vlastní datovou schránku
Přihlášením do datové schránky a odesláním všech příloh z datové schránky žadatele dojde k ověření identity, proto nemusí být žádost a všechny povinné přílohy elektronicky podepsány. Výjimkou je plná moc zastupující osobě (pokud je udělena), protože se u ní požaduje ověřený podpis zmocnitele, nebo pokud má právnická osoba více jednatelů, a ti nemohou jednat samostatně. V těchto případech doporučujeme žádost podepsat elektronickým podpisem, nebo pokud elektronický podpis nemáte, využít tzv. autorizovanou konverzi např. na pobočce Czechpoint. V takovém případě nám zašlete kromě ověřené verze žádosti i původní vyplněný formulář žádosti v původním formátu XLSX, aby bylo možné ověřit, že do souboru a způsobu výpočtu nebylo zasahováno. Velikost datové zprávy je omezena na 20 MB a před odesláním doporučujeme ověřit soulad s pokyny k doručování zpráv https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-deska/Elektronicka-podatelna-a-datova-schranka.

tick.png Toto je doporučená varianta, pokud máte zřízenou datovou schránku.

Co potřebuji k podání žádosti?

 1. řádně vyplněné oba listy žádosti o podporu v programu „COVID - BUS III“ (ke stažení níže),
 2. čestné prohlášení k programu podpory „COVID - BUS III“ dle vzoru (ke stažení níže),
 3. kopie technického průkazu („velký technický průkaz“) prokazující, že v období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021 (případně kratší době), jste byli provozovatelem autobusu (pokud jste nebyli jeho vlastníkem), nebo nájemní smlouvu k autobusu, přičemž v období, na které je žádáno o dotaci, nesměl být autobus provozován více než jedním subjektem a minimální délka pronájmu je stanovena na 6 měsíců, 
 4. plnou moc v případě, že za žadatele bude jednat osoba, jež není statutárním zástupcem žadatele,
 5. daňové přiznání k dani silniční za rok 2021, včetně přílohy k dani silniční,
 6. kopii smlouvy o vedení účtu nebo potvrzení banky o vedení účtu ve váš prospěch.
  

Bez-nazvu.png  Doporučujeme, abyste pro správné fungování automatického výpočtu výše podpory používali pouze podporované verze MS Excel, tj. ve verzi 2013 a novější. Starší nepodporované verze nemusí fungovat správně.
Bez-nazvu.pngDo předmětu datové zprávy prosím uvádějte označení „COVID – BUS III 


STÁHNĚTE SI

down.png Žádost o dotaci - Excel
down-(3).png Výzva programu
down-(4).png Vzor čestného prohlášení
Návod na správné vyplnění žádosti

1)    Máte v žádosti vyplněny oba listy a všechna povinná růžově podbarvená pole?
 • žádost se skládá z dvou listů, nezbytné je řádně vyplnit oba
 • Jiná, než růžově podbarvená pole, nevyplňujte.
 • Vyplněné musí být řádky označené červenou hvězdičkou (*). Ostatní růžová pole je nutné vyplnit, pokud se na Vás vztahují.
 • Řádek 26 se vyplní automaticky poté, co vyplníte list se seznamem autobusů.
 • V řádku 30 je potřeba částku vyplnit manuálně, přičemž je potřeba zohlednit maximální výši podpor v režimu dle bodu 3.1 dočasného rámce (2,3 mil. EUR). Pokud jste tedy žádnou podporu v tomto režimu nečerpali, případně pokud požadovanou částkou v rámci programu COVID – BUS III nedojde k překročení tohoto limitu, bude částka zde uvedená shodná s částkou uvedenou v řádku 26. V opačném případě je třeba částku automaticky vypočtenou v řádku 26 snížit. Pro přepočet částky podpory z EUR na Kč použijte měnový kurz Evropské centrální banky platný v den podepsání žádosti o poskytnutí dotace. Měnové kurzy Evropské centrální banky naleznete zde: https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html (např. k 15.2. je kurz 24,419 Kč/EUR).

2)    Máte vyplněný list žádosti se seznamem vozidel?
 • Nutno vyplnit minimálně řádek 3 (tedy aspoň 1 autobus) a jeho sloupce B-G.
 • Ve sloupci B vyplňte správně SPZ autobusu, v případě změny SPZ v období pro podporu vyplňte v tomto sloupci i SPZ novou.
 • Ve sloupcích C a D můžete ponechat beze změny, pokud byl autobus provozován v celém období. Pokud nebyl provozován v celém období, můžete ho změnit. Období může být pouze kratší, nelze tedy nastavit datum před 1. listopadem 2021 nebo po 31. prosinci 2021.
 • Ve sloupci E vyplňte počet míst k sezení autobusu, který naleznete u nových vzorů těchto dokladů v kolonce S.1 v osvědčení o registraci vozidla (tzv. malý technický průkaz) nebo technického průkazu (velký technický průkaz). U starších vzorů dokladů najdete tento údaj v části označené jako „Karoserie“. Dbejte na to, abyste převzali skutečně údaj o počtu míst k sezení a ne o celkovém počtu míst.
 • Sloupec F slouží k vyplnění emisní třídy autobusu dle údaje v technickém průkazu (velký technický průkaz) autobusu. U některých autobusů nemusí být emisní třída uvedena dle EURO třídy a je místo toho uvedeno číslo předpisu EHK OSN nebo směrnice EHS/ES (u novějších vzorů dokladů pod označením V.9). Toto číslo je nutno převést na příslušnou emisní třídu EURO. V případě pochybností doporučujeme ověřit emisní třídu autobusu v této převodní tabulce, nebo se obrátit na výrobce vozidla.
 • Upozornění: pro potřeby mýta se vozidlo emisní třídy EEV považuje za vozidlo splňující třídu EURO 6. Fakticky se ale jedná o třídu spadající pod EURO 5. Proto, pokud má Vaše vozidlo v technickém průkazu uveden jako předpis s doplňkem EEV, dbejte na to, abyste vozidlo zařadili správně do třídy EURO 5, a ne do třídy EURO 6.

3)    Máte řádně vyplněno čestné prohlášení dle stanoveného vzoru?
 • Nutno vyplnit Vaše identifikační údaje.
 • Zaškrtnout volby ve všech 4 částech čestného prohlášení (tedy vždy vyplnit i část věnovanou propojeným podnikům, limitu dočasného rámce i tiché společnosti).

4)    Máte k odeslání připravené kopie technického průkazu (velký technický průkaz) a příp. nájemní smlouvu?
 • Pro ověření údajů v žádosti je nutné doložit kopie dokladů k autobusu, z kterých je patrné, že autobus provozujete, jakou má SPZ, kolik má míst k sezení a do jaké emisní třídy patří. 
 • Přiložit je nutné vždy všechny strany dokladů.
 • Kopie v elektronické podobě jsou přípustné v běžných formátech souborů pdf, jpg, png, apod., podrobně viz https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-deska/Elektronicka-podatelna-a-datova-schranka.
5)    Máte připravené daňové přiznání k dani silniční s jeho přílohou, které jste podali za rok 2021 a v které jsou uvedeny autobusy, na které požadujete podporu?
 • V příloze přiznání musí být identifikace vozidla, které uvádíte i v seznamu vozidel v žádosti o podporu.  

6)    Máte k odeslání připravenou kopii smlouvu nebo potvrzení banky o vedení účtu ve váš prospěch určeného pro platby související s žádostí o podporu?
 • Podporu nelze vyplatit na účet ve prospěch jiné osoby. Za jinou osobu se nepovažuje institut tzv. spolupracující osoby. V takovém případě k žádosti prosím přiložte doklad prokazující nahlášení této osoby.

7)    Zkontrolovali jste si před odesláním pečlivě vaše kontaktní údaje, zejména emailovou adresu?
 • V průběhu hodnocení žádosti můžete být Ministerstvem dopravy vyzvání k vysvětlení či doplnění některých údajů v žádosti. Pro co nejrychlejší komunikaci může být využit Vámi uvedený telefonický nebo emailový kontakt, proto je nezbytné před odesláním pečlivě zkontrolovat, že jste v žádosti vyplnili Vaše kontaktní údaje bez chyb.
 

Co se stane, pokud jsem v žádosti udělal chybu?

 • Žádost a informace vztahující se k ní jsou připraveny tak, aby se podařilo před odesláním žádosti vychytat všechny chyby. Doporučujeme proto pečlivě dodržet pokyny na stránkách Ministerstva dopravy a ve výzvě programu.
 • Pokud budou v žádosti nebo jejích přílohách chyby, které znemožní její řádné posouzení, nebo žádost nebude obsahovat všechny povinné přílohy, bude řízení o poskytnutí dotace zastaveno.
 • Ve výjimečných případech můžete být k opravě vyzváni. Nejčastěji se to týká situací, kdy byly doloženy všechny povinné dokumenty, ale některý z nich není podepsán (pokud se jedná o dokument, který má být podepsán).


question-2309042_640.jpg Nenašli jste odpovědi na své otázky? Podívejte se ještě do našich FAQ - často kladených otázek!
 

konktat.png Potřebujete se poradit? 

 • pokud máte dotazy nebo podněty ke zlepšení, můžete nám je poslat na E-mailovou adresu pripominky@mdcr.cz
ZPET.png