FAQ - často kladené otázky

FAQ - často kladené otázky

COVID BUS a COVID BUS LINKA
HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ
TECHNICKÉ PRŮKAZY A EMISE
PROBLÉMY S FORMULÁŘEM
VYPLŇOVÁNÍ ŽÁDOSTI
ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ
ODESÍLÁNÍ VLASTNÍ DATOVOU SCHRÁNKOU
ODESÍLÁNÍ CIZÍ DATOVOU SCHRÁNKOU
NÁJEM A LEASING VOZIDEL
DEPOZIT A PŘIHLÁŠENÍ VOZIDEL
POTVRZENÍ O VEDENÍ ÚČTU
DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ O DANI SILNIČNÍ
PODPORA DE MINIMIS A JINÉ PODPORY
ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ NEBO PROVOZOVÁNÍ AUTOBUSU V ROCE 2020
KOMBINACE NEPRAVIDELNÉ A PRAVIDELNÉ DOPRAVY
SPOLUPRACUJÍCÍ OSOBA
 

  

COVID BUS a COVID BUS LINKA

Jezdíme jak nepravidelnou, tak i pravidelnou autobusovou dopravu. Na podzim 2020 jsme žádali o podporu v programu COVID BUS, který byl určen pro zájezdovou dopravu. Můžeme podat žádost i na COVID BUS LINKU?

Ano, pokud doložíte všechny povinné náležitosti pro schválení žádosti a pokud budete žádat na jiná vozidla, než na která jste obdrželi dotaci v rámci programu COVID BUS pro zájezdovou dopravu.

HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ

Je možné, aby někdo podal žádost později než já a rozhodnutí o schválení dotace dostal dřív? Žádosti se mají vyřizovat podle pořadí, v kterém přišly.

Žádosti jsou seřazeny chronologicky a přidělovány ke zpracování jednotlivým hodnotitelům, kteří pracují samostatně. Vzhledem k tomu, že každá žádost je jiná, hraje v rychlosti vyřízení roli několik faktorů. Záleží např., zda je nutné žadatele vyzývat k doplnění nebo opravě žádosti, pokud neobsahuje vše dle pravidel programu a pokynů, jak kvalitně jsou k žádosti připraveny podklady, či o kolik vozidel žadatel žádá. Pořadí, v kterém byla žádost obdržena, je ale klíčová pro schválení dotace – čím dřív byla podaná žádost, tím větší jistota, že při velkém počtu žádostí bude mít vyhrazenou požadovanou částku, pokud by došlo k vyčerpání alokované částky pro program Covid Bus Linka. Platí tedy, že čím jednodušší a kvalitněji připravená žádost, tím rychlejší je její zpracování. Takto se peníze dostanou k dopravcům co nejrychleji, v opačném případě, pokud by např. 10 prvních dopravců, jejichž žádosti jdou chronologicky za sebou, bylo nutno vyzývat k doplnění/opravám, má každý z nich na opravu 5 dní, což by znamenalo, že ostatní schválení žadatelé by museli zbytečně čekat, až bude žádost kompletní a proces schvalování dokončen. Schvalování žádostí by tak trvalo nesrovnatelně delší dobu.

Budeme dostávat nějaké zprávy, zda je naše žádost v pořádku a v jaké fázi hodnocení je?

Při takovém množství žádostí znamenají individuální dotazy a zprávy na stav zpracování žádosti velké zdržení pro každého hodnotitele. Každá chvilka strávená zjišťováním stavu žádosti a odpovídáním na dotazy k žádostem znamená, že hodnotitel tento čas nevěnuje hodnocení žádostí. Naší prioritou je co nejrychleji vyhodnotit všechny žádosti, proto nebudou individuální dotazy ke stavu zpracování zodpovídány. Nemusíte mít ani pochybnosti o tom, zda byla zpráva doručena. Pokud by podání bylo odmítnuto, např. kvůli velikosti zprávy, či nevhodnému formátu souborů, budete o tom vyrozuměni automatizovanou zprávou. Pokud jste tedy žádnou zprávu neobdrželi, byla zpráva doručena a čeká na vyhodnocení

TECHNICKÉ PRŮKAZY A EMISE

Třída EEV je brána jako EURO V nebo EURO VI?

Emisní třída EEV se řadí do emisní třídy EURO V (tedy jinak, než je tomu pro potřeby mýta, kde je zařazeno do emisní třídy EURO VI). 

Stačí zaslat kopie malých technických průkazů na žádost COVID BUS LINKA nebo musíme zaslat kopie velkých TP

Zasílají se kopie velkých TP, kde musí být žadatel uveden jako provozovatel vozidla, pokud není jeho vlastníkem.

Není nějaký seznam používaných předpisů EHK nebo EHS, podle kterých se určuje EURO norma?

Emisní třídu autobusů si můžete ověřit v této převodní tabulce. V případě pochybností se doporučujeme obrátit na výrobce vozidla.

Mám autobusy s namontovaným filtrem pevných částic v technickém průkazu je norma euro 3, v doplňujících informacích dole je napsáno, že na vozidle proběhla montáž filtrů pevných částic a že plní euro 4. Jakou normu mám psát?

Montáží dodatečného filtru pevných částic dojde ke zlepšení parametru pevných částic produkovaných vozidlem, nicméně je to jeden, nikoliv jediný parametr, který je třeba splnit pro zařazení vozidlo do vyšší emisní třídy, tedy v tomto případě EURO 4. Nadále tak platí údaj od výrobce vozidla, norma EURO 3.

Máme autobus, který originál z výroby plní normu Euro 3, nicméně před 5 lety byl do tohoto busu instalovaný filtr pevných částic, díky kterému je autobus od té doby v Euro 5 normě. Tato změna sice není uvedena v technickém průkazu autobusu, nicméně autobus má certifikát od autorizovaného prodejce filtrů pevných částic Baumot, který potvrzuje danou instalaci do tohoto konkrétního busu. Na základě tohoto certifikátu nám i německá technická síť Dekra vydala německou eko plaketu pro Euro 5. Rád bych se tedy dotázal, zda tento konkrétní autobus máme v žádosti o dotaci uvést jako Euro 5?

Montáží dodatečného filtru pevných částic dojde ke zlepšení parametru pevných částic produkovaných vozidlem, nicméně je to jeden, nikoliv jediný parametr, který je třeba splnit pro zařazení vozidlo do vyšší emisní třídy, tedy v tomto případě EURO 5. Nadále tak platí údaj od výrobce vozidla, norma EURO 3.

Započítává se do počtu sedadel i sedadlo řidiče?

 Ano, bere se údaj z kolonky S.1 v TP.

Mohu čerpat dotaci na vozidlo Ford Transit 350L, druh vozidla Autobus, kategorie M2, počet míst 14, ale v kolonce F1-největší technicky přípustná hmotnost je uvedeno 3500kg.

Ano, můžete, pokud jste za vozidlo platil silniční daň jako za M2 v případě použití v mezinárodní linkové dopravě. Při použití ve vnitrostátní linkové dopravě se posuzuje pouze, zda počet vozidel odpovídá počtu spojů připadajících na konkrétní autobusové linky. Podstatný je počet míst k sezení, musí jich být podle TP více než 9.

Budeme moci žádat o sedačkovné i na autobusy, které mají pod 3,5t

Hmotnost není rozhodující. Žádat lze na busy s více než 9 místy k sezení podle velkého TP (kolonka S.1), tedy autobusy skupiny M2.

Platím leasing za převzaté nové autobusy, ale vzhledem k situaci autobusy nebyly přihlášeny. Technický průkaz je nevyplněný. Lze na tyto autobusy žádat o dotaci?

Bohužel podle pravidel programu toto není možné. Není splněna podmínka provozování autobusů v rozhodném období od 12.3.2020 do 30.6.2020. Případný depozit by nebyl překážkou, ale o tento případ se zde nejedná.
 

PROBLÉMY S FORMULÁŘEM

Žádost chci vytisknout, ale celý formulář se vytiskl na jednu stránku a bylo to na lupu

Pokud potřebujete žádost vytisknout, doporučujeme upravit předvolbu tisku na „Přizpůsobit všechny sloupce na jednu stránku“.

U žádosti de minimis nejdou zaškrtnout ta políčka volby (kalendářní rok, hospodářský rok atd.) , je to úmysl, nebo chyba? Předpokládám, že když vyplním zbytek, vytisknu a potom perem zaškrtnu volbu, nebo když dám „X“ vedle okýnka, že je to taky platné

Políčka se zaškrtávají kliknutím na příslušné zaškrtávací políčko. Pokud to nebude fungovat, může být příčinou používání nepodporované verze MS Office. Nicméně i náhradní popsaný způsob vyplnění je samozřejmě přípustný.

V xls souboru žádosti se mi v políčku IČ nezobrazuje číslice 0, pokud firmě začíná IČ nulou např. 01234567, v políčku je pak jen 1234567, bude to považováno za chybu? Nebo mohu změnit formát buňky tak, aby se tam nula na začátku objevila?

Toto lze v Excelu vyřešit např. použitím apostrofu před nulou, tj. nebudete psát 01234567, ale '01234567.

V seznamu vozidel v listu 2 se sloupec „I“ automaticky nevyplňuje a hlásí chybu, do pole nelze nic napsat, pole je zamčené.

Doporučujeme prověřit verzi MS Excel, kterou používáte. Problémy s formuláři se objevují, pokud používáte již nepodporované verze 2013 a starší.
 

VYPLŇOVÁNÍ ŽÁDOSTI

Jak konkrétně vyplnit ve formuláři žádosti COVID BUS LINKA kolonku na první straně "je-li žadatel o dotaci právnickou osobou? Jsou zde tři možnosti, které jsou docela nešťastně definované. Jsme právnická osoba s.r.o., kde jsme dva statutární orgány, a to jednatel a jednatel (dvě osoby), kdy za společnost jedná každý jednatel samostatně. Pouze v případě, že předmětem obchodu je hodnota vyšší než 500.000,- Kč musí obchod sjednávat oba jednatele společně. Jedná se v tomto případě o obchod? Budeme žádat o více jak 700.000 Kč.

Podání učiněné fyzickou nebo právnickou osobou - držitelem datové schránky prostřednictvím datové schránky zásadně nemusí být podepsáno elektronickým podpisem, neboť autenticitu dokumentu zajistí samotný systém datových schránek. Úkon učiněný prostřednictvím datové schránky oprávněnou nebo pověřenou osobou, která je k provedení příslušného úkonu oprávněna na základě pověření oprávněnou osobou, má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob (např. právě podpis dvou jednatelů společnosti s ručením omezeným). V takovém případě by musel být dokument podepsán uznávanými elektronickými podpisy všech takových osob, nebo je nutno využít tzv. autorizovanou konverzi dokumentu, např. na Czechpointu.

Stačí, aby podepsal žádost jeden statutár když jednají každý samostatně, nebo musí všichni?

Pokud je více statutárů a v Obchodním rejstříku je uvedeno, že podepisují společně, je nutné zajistit podpis všech. Nebo jen jednoho, avšak vybaveného plnou mocí od ostatních statutárních zástupců. V dotacích je správné podepisování striktně vyžadováno a kontrolováno, může to ohrozit schválení žádosti. Rozhodující je, jak je ustanoveno podpisování a jednání za firmu v Obchodním rejstříku.

Naše společnost dle výpisu z obchodního rejstříku disponuje statutárním orgánem, jednatelem a zároveň i osobou Prokury. Chápu správně, že osobu Prukury je nutné uvést do Formuláře žádosti COVID BUS LINKA do bodu 1. v části o Identifikaci právnické osoby? (kopie textu z Obchodního rejstříku –„Prokurista je oprávněn k právním jednáním, ke kterým dochází při provozu obchodního závodu, a to samostatně. Prokurista není oprávněn zcizovat a zatěžovat nemovitosti. Rozsah oprávnění prokuristy vyplývá ze zákona.“)

Ano. A pokud žádost podepisuje pouze prokurista a jde datovou schránkou, tak není třeba elektronický podpis, protože prokura je dohledatelná z obchodního rejstříku, nejedná se tedy o zastupování na základě plné moci (kde by se vyžadovalo ověření).

V tabulce v žádosti - seznam vozidel, je uvedeno že v případě změny RZ třeba uvádět RZ autobusů, které byly provozovány od 1.12.2019 do 30.6.2020. Jenže když se změnila RZ 16. 9. 2020 z důvodu ztráty, a já do tabulky podle návodu uvedu jenom starou RZ, která byla v době Vámi uvedeném rozsahu 1.12.2019-30.6.2020, tak sice si v daňovém přiznání ověříte silniční daň, ale ve velkém TP je již uvedená nová RZ. Mám v té kolonce uvést starou RZ a vedle toho napsat od 16.9.2020 novou RZ?

Ano, takové řešení je v pořádku.

Jak se v žádosti o podporu COVID BUS LINKA vyplňuje částka podpory, o kterou žádám?

Žádost se vyplňuje na prvním listu Excelového souboru. Na druhém listu se uvádějí autobusy, na které žadatel dotaci nárokuje. Zde je pro každý autobus vypočtena teoretická výše dotace podle období provozování busu v rámci rozhodného období, počtu sedaček a třídy EURO. Automaticky se zde vytváří součet maximální možné dotace a tato suma se automaticky propisuje do prvního listu. Je povinností žadatele spočítat svůj prostor v rámci limitu de minimis, tj. přepočítat limit 200 tis. EUR aktuálním kurzem ECB na Kč, od toho odečíst podpory v rámci de minimis v posledních třech letech (vč. 2020) a pokud je tento prostor menší než vypočtená maximální částka podpory, pak žadatel uvede jako částku, o níž žádá tuto hodnotu. Pokud je maximální částka podpory menší, než je vypočtená limitní hodnota, pak nemá ještě de minimis dočerpán a uvede vypočtenou maximální částku podpory, která se mu přenesla z druhého listu na první list žádosti. Na prvním listu jsou tedy 2 částky – maximální automaticky doplněná (žadatel neupravuje) a skutečná částka, o kterou žádá. Ta je rozhodující. Ministerstvo ji ještě může upravit ve svém rozhodnutí o udělení dotace na základě kontroly žádosti anebo podle změny kurz ECB mezi dnem odeslání žádosti a dnem rozhodnutí.
 

ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ

Požadovaná čestná prohlášení jsou samostatnými přílohami k žádosti? Bude možné někde získat vzory požadovaných čestných prohlášení?

Ano, vzory čestných prohlášení jsou zveřejněny jak na Úřední desce v rámci výzvy, jakož i na stránce věnované dotačnímu programu.

Propad tržeb se porovnává za období 1.1.- 30.6.2019 ke stejnému období 2020 a je vhodné doložit např. objednávkami zakázek, které se nemohly realizovat a kvůli kterým se pořizoval další bus?

Propad tržeb se posuzuje za 2. čtvrtletí 2020 v porovnání s 2. čtvrtletím 2019. Berou se v úvahu tržby z veřejné komerční linkové autobusové dopravy prováděné autobusy provozovanými žadatelem. Propad se deklaruje čestným prohlášením, ale je vhodné mít pro případnou kontrolu k dispozici doklady, které skutečnost dosvědčí.
 

ODESÍLÁNÍ VLASTNÍ DATOVOU SCHRÁNKOU

Maximální velikost pro zaslání zprávy do datovky je 20 MB, stačí to pro odeslání všech kopií a příloh?

Limit by měl být dostatečný, ale je na žadateli, aby pořídil vyhovující a čitelné dokumenty pro odeslání. Jinak lze zaslat doplňující datovou zprávu.

Žádost a přílohy budeme určitě posílat přes vlastní datovou schránku, která sama o sobě veškeré dokumenty plně autorizuje/verifikuje. Při vyplnění žádosti + čestných prohlášení je nutné tyto vytisknout + fyzicky podepsat a poté skenovat, nebo stačí jen vyplnit a bez fyzického podpisu odeslat datovkou, kdy právě datovka dokumenty autorizuje/verifikuje

Žádosti a čestná prohlášení stačí zaslat bez podpisů statutárních zástupců, resp. zmocněnců. Podání učiněné fyzickou nebo právnickou osobou - držitelem datové schránky prostřednictvím datové schránky zásadně nemusí být podepsáno elektronickým podpisem, neboť autenticitu dokumentu zajistí samotný systém datových schránek. Úkon učiněný prostřednictvím datové schránky oprávněnou nebo pověřenou osobou (§ 8 odst. 1 až 4, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb.), která je k provedení příslušného úkonu oprávněna na základě pověření oprávněnou osobou, má podle § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb. stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob (např. podpis dvou jednatelů společnosti s ručením omezeným). V takovém případě by musel být dokument podepsán uznávanými elektronickými podpisy všech takových osob, nebo je nutno využít tzv. autorizovanou konverzi dokumentu, např. na Czechpointu. To, zda musí být dokument podepsán, stanoví zvláštní právní předpisy, např. správní řád. Pravidla obsažená v zákoně č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce se uplatní pouze v případě, že musí být dle jiného právního předpisu dokument opatřen podpisem a nebylo použito jiné podpisové techniky a technologie (např. systému datových schránek). Jedinou výjimkou je plná moc zastupující osobě, pokud je udělena, protože se u ní požaduje ověřený podpis zmocnitele.

Nejraději bych poslal žádost přes mou datovou schránku a předpokládám, že jednotlivé vyplněné formuláře se odešlou jako příloha. Je potřeba formulář žádosti vyplnit, vytisknout, ručně podepsat a poté zpět naskenovat a odeslat např. jako formát .PDF nebo je třeba formulář rovnou vyplnit v programu (Excel, Word) a v tomto formátu jej odeslat bez vlastního podpisu

Žádosti a čestná prohlášení stačí zaslat bez podpisů statutárních zástupců, resp. zmocněnců. Podání učiněné fyzickou nebo právnickou osobou - držitelem datové schránky prostřednictvím datové schránky zásadně nemusí být podepsáno elektronickým podpisem, neboť autenticitu dokumentu zajistí samotný systém datových schránek. Úkon učiněný prostřednictvím datové schránky oprávněnou nebo pověřenou osobou (§ 8 odst. 1 až 4, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb.), která je k provedení příslušného úkonu oprávněna na základě pověření oprávněnou osobou, má podle § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb. stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob (např. podpis dvou jednatelů společnosti s ručením omezeným). V takovém případě by musel být dokument podepsán uznávanými elektronickými podpisy všech takových osob, nebo je nutno využít tzv. autorizovanou konverzi dokumentu, např. na Czechpointu. To, zda musí být dokument podepsán, stanoví zvláštní právní předpisy, např. správní řád. Pravidla obsažená v zákoně č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce se uplatní pouze v případě, že musí být dle jiného právního předpisu dokument opatřen podpisem a nebylo použito jiné podpisové techniky a technologie (např. systému datových schránek). Jedinou výjimkou je plná moc zastupující osobě, pokud je udělena, protože se u ní požaduje ověřený podpis zmocnitele.
 

ODESÍLÁNÍ CIZÍ DATOVOU SCHRÁNKOU

Žádost i přílohy budu posílat datovou schránkou mého účetního, vlastní datovku nemám. Vše mám již vyplněno, podepsáno, vše jsem naskenovala. Je takové podání v pořádku?

V takovém případě je nutné přiložit plnou moc udělenou osobě, které byla datová schránka zřízena, k podání žádosti (u vás tedy účetní), a tato plná moc musí být elektronicky podepsána uznávaným elektronickým podpisem, nebo musí být podpis ověřen a plná moc následně konvertována do elektronické podoby tzv. autorizovanou konverzi dokumentu, např. na Czechpointu. Kromě této plné moci musí být stejným způsobem rovněž podepsány všechny přílohy určené k podpisu (žádost o podporu v programu „COVID BUS LINKA“, čestné prohlášení o podpoře de minimis a čestné prohlášení k programu podpory „COVID BUS LINKA“ dle vzoru. V takovém případě nám zašlete kromě ověřené verze žádosti i původní vyplněný formulář žádosti v původním formátu XLSX, aby bylo možné ověřit, že do souboru a způsobu výpočtu nebylo zasaženo.

NÁJEM A LEASING VOZIDEL

Mám dvě firmy pro autobusovou dopravu. 1. firma FO, 2. firma S.R.O. Pronajímám jeden autobus z fyzické osoby mé druhé firmě s.r.o. Silniční daň za pronajímaný autobus za rok 2019 byla tedy zaplacena z fyzické osoby, ale co se týče finanční způsobilosti, tak tento autobus máme zahrnutý a započtený ve firmě s.r.o.. Která firma z těchto dvou může zažádat o dotaci na pronajímaný autobus?

Rozhodující je údaj ve velkém technickém průkazu autobusu. Žádat o podporu na autobus může pouze jeho provozovatel. Na základě nájemních smluv nelze o podporu žádat. 

Od února platím leasing za převzaté nové autobusy, ale vzhledem k situaci autobusy nebyly přihlášeny. Technický průkaz je nevyplněný. Lze na tyto autobusy žádat o dotaci?

Bohužel podle pravidel programu toto není možné. Není splněna podmínka provozování autobusů v rozhodném období od 12.3.2020 do 30.6.2020. Případný depozit by nebyl překážkou, ale o tento případ se zde nejedná.
 

DEPOZIT A PŘIHLÁŠENÍ VOZIDEL

Je možné do žádosti o dotaci zařadit autobus, který byl uložen do depozitu 25.11.2019, ale depozit byl ukončen 22.4.2020. Do žádosti bych tedy měla uvést dobu provozování od 22.4.2020 do 30.6.2020, chápu to správně? Ke změně provozovatele během této doby nedošlo, zpět do depozitu jsme tento autobus dali 29.6.2020.

Podle definice programu můžete uplatnit poměrnou část nároku za dny 22.4.2020 až 30.6.2020. První uložení do depozitu nesplňuje podmínku, že bylo provedeno po 31.1.2020.

Od února platím leasing za převzaté nové autobusy, ale vzhledem k situaci autobusy nebyly přihlášeny. Technický průkaz je nevyplněný. Lze na tyto autobusy žádat o dotaci?

Bohužel podle pravidel programu toto není možné. Není splněna podmínka provozování autobusů v rozhodném období od 12.3.2020 do 30.6.2020. Případný depozit by nebyl překážkou, ale o tento případ se zde nejedná

V případě, že budu žádat na jeden autobus například období březen a pak za období květen, napíšu do tabulky tento bus 2x a provozováno od napíši od 12.3.2020 do 31.3.2020 a poté v dalším řádku od 1.5.2020 do 31.5.2020?

Zde záleží na tom, co bylo příčinou přerušení provozování vozidla. Pokud to bylo uložení autobusu do depozitu, pak můžete žádat i za dobu onoho přerušení. 
 

POTVRZENÍ O VEDENÍ ÚČTU

Potvrzení o vedení bankovního účtu stačí doložit z elektronického bankovnictví s digitálním podpisem, či je potřeba zažádat banku o vystavení formuláře? Je nutný nějaký dokument přímo od banky?

Vedení bankovního účtu lze doložit kopií smlouvy nebo potvrzením banky o vedení účtu určeného pro platby související s žádostí o podporu. 

Spolu s manželem provozujeme mezinárodní veřejnou linkovou autobusovou dopravu pod mým jménem, koncesí na mé jméno - manžel je osobou spolupracující, pro oba je to hlavní OSVČ, jiný zdroj příjmů nemáme. V technických průkazech autobusů je jako vlastník však zapsán pouze manžel (obě osoby není možné zapsat ani v TP vozidel, ani u Živnostenského úřadu). Prosím o informaci, zda při schvalování dotace Covid Bus Linka nevznikne komplikace, když v žádosti bude v kolonce žadatel (příjemce dotace) uvedeno moje jméno, v potvrzení banky o zřízení účtu jsme jako majitelé uvedeni s manželem oba, v technických průkazech vozidel a v daňovém přiznání k silniční dani je pouze jméno manželovo.

Institut spolupracující osoby toto umožňuje, žádost proto můžete podat. Dle řádku 43 žádosti doporučujeme připojit doklad o nahlášení spolupracující osoby, spolupracující osobu lze rovněž uvést jako kontaktní osobu.
 

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ O DANI SILNIČNÍ

Jakým způsobem se dokládá podání daňového přiznání k silniční dani za rok 2019 podle článku 7 pravidel programu?

Zasláním kopie daňového přiznání k silniční dani za rok 2019 za autobusy, na které je požadována dotace včetně přílohy k dani silniční, byla-li podána. Pokud ji nemáte, obraťte se na příslušný finanční úřad s žádostí o jeho opis nebo kopii.

Co znamená text u prohlášení o bezdlužnosti na žádosti o COVID BUS LINKA : „… za vypořádání nelze považovat posečkání dlužných závazků.“ ?

Znamená to, že pokud by v době povoleného posečkání daně žádal daňový subjekt o potvrzení o bezdlužnosti, musí počítat s tím, že potvrzení nebude obsahovat obligátní větu „potvrzení o neexistenci nedoplatku“, ale bude zde uvedeno, že daňový subjekt má povoleno posečkání daně. Pro sedačkovné to představuje nesplnění požadovaných kritérií, byť je v podstatě splatnost prodloužena. Fakticky totiž nemá žadatel splněnou podmínku bezdlužnosti.

Bude možné do žádosti o "sedačkovné" zahrnout autobusy, které jsou v přiznání k silniční dani osvobozeny, protože náleží k vnitrostátní veřejné linkové dopravě, ale v době nouzového stavu na jaře 2020 také nejezdily? 

Ano, v případě vnitrostátní veřejné komerční linkové autobusové dopravy lze do žádosti zařadit maximálně takový počet autobusů, který odpovídá počtu spojů připadajících na konkrétní autobusové linky.

 

 

PODPORA DE MINIMIS A JINÉ PODPORY

Jak se posuzuje propojení podniků z hlediska čerpání limitu de minimis? Myslí se podnikem i případný propojený podnik? Jak je to s propojeností podniku z hlediska de minimis, když má ve firmě podíl 50 procent (ne více) firma ze Slovenska? 

Ano, při posuzování limitu de minimis se podnikem míní i propojený podnik dle definice. Pro bližší informace o „jednom podniku“ doporučujeme metodiku Ministerstva vnitra. Pojem „jeden podnik“ („propojený podnik“) pro účely těchto nařízení (de minimis) zahrnuje veškeré subjekty, které mezi sebou mají alespoň jeden z následujících vztahů: 
 1. jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu;
 2. jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;
 3. jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu; 
 4. jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu. Subjekty, které mají jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více dalších subjektů, jsou také považovány za jeden podnik. 

S ohledem na výše uvedené je tedy zapotřebí, aby žadatel při žádosti o podporu de minimis předložil informace o podnicích, které jsou s ním propojené dle výše uvedených vztahů. 

Pojem „jeden podnik“ („propojený podnik“) odpovídá hospodářské situaci podniků, které tvoří skupinu podniků prostřednictvím přímého či nepřímého ovládání většiny hlasovacích práv podniku jiným podnikem nebo možností uplatňovat rozhodující vliv na jiný podnik. Typickým příkladem je 100% vlastněná dceřiná společnost. Propojenost podniků je nutno sledovat napříč všemi státy. Podniky, které mají přímou vazbu na tentýž orgán veřejné moci (tj. obec, kraj apod.) a nemají žádný vzájemný vztah, se za „propojené podniky“ nepovažují
 

Od maximální výše podpory musíme odečíst čerpanou částku z registru eAGRI i v případě, že byla v rámci úvěru COVID2? Tuto podporu jsme využili v době, kdy nebylo vůbec jasné, zda dopravci dostanou nějaké peníze a museli jsme se připravit na finanční potíže. Jelikož se jedná pouze o úvěr a ne dotaci, je nutné hodnotu podpory odečítat?

Registr eAGRI je pouze podpůrným registrem, závazná jsou pro žadatele rozhodnutí o poskytnutí veřejné podpory, která archivuje. Pokud je úvěr COVID II považován za veřejnou podporu, pak je u něj stanovena i částka, která se započítává do de minimis. Tato částka se z limitu de minimis odečítá. Při garantovaných úvěrech se počítá do limitu de minimis ne celý úvěr, ale  částka, která se rovná součinu výše poskytnuté záruky, doby ručení v měsících děleném číslem 450. O tom, jaká částka se příjemci zahrnuje do limitu de minimis, by měl být informován při odsouhlasení garantovaného úvěru.

Kde v žádosti je potřeba případně uvést hodnotu čerpané částky v rámci de minimis?

Všechny čerpané podpory de minimis v posledních 3 letech se uvádějí za podnik v prohlášení k čerpání de minimis, který je nutnou přílohou žádosti.

Kde konkrétně mám operovat/kalkulovat se zárukou COVID II od ČMZRB z programu EXPANZE, v němž mi byla vypočtena a poskytnuta částka podpory zahrnutá do limitu de minimis?

Poskytnutou dotaci z tohoto programu uvedete do formuláře „Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis“, kde je k tomu oddíl 4. Následně si o ni snížíte limit de minimis. Formulář je povinnou součástí žádosti.

Zahrnuje se do podpor de minimis podpora OSVČ tzv. „pětadvacítka“ a vyplacené ošetřovné při uzavření škol?

Ošetřovné není podporou pro podnikatele a do de minimis se tudíž nezapočítává. Pětadvacítka byl jednorázový daňový bonus, ani zde se tak nejedná o podporu malého rozsahu. 

Obdržel jsem v rámci COVID III  (podpora malých s.r.o.) příspěvek 5500,- Kč  za 11 dnů od 12.3.2020 do 22.3.2020. Je možno toto  období  zahrnout i do žádosti o podporu v rámci COVID BUS LINKA?

Ano, čerpání této podpory nemá na žádost v programu COVID BUS LINKA vliv.

Dotace bude účelově vázaná- co to znamená?

Dotaci lze využít pouze na krytí provozních nákladů žadatele.

Čerpali jsme dotaci de minimis na dopravní výchovu dětí. Netýká se autobusové dopravy. Jde o jinou činnost v rámci firmy. Jsme povinni ji uvést v Čestném prohlášení žadatele o podporu de minimis?

Ano. Pokud byla veřejná podpora poskytnuta žadateli, pak se u něj započítává do rámce podpory.
 

ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ NEBO PROVOZOVÁNÍ AUTOBUSU V ROCE 2020

Můžu o podporu požádat, i pokud jsem dopravu začal provozovat až v roce 2020?

Ano, o dotaci lze požádat i v tomto případě, k žádosti budete potřebovat:
 • Řádně vyplněnou žádost i se seznamem vozidel dle pokynů,
 • Řádně vyplněné čestné prohlášení k programu podpory COVID BUS LINKA,
 • Řádně vyplněné čestné prohlášení o podpoře de minimis dle stanoveného vzoru, 
 • Předložení licence nebo povolení k provozování veřejné komerční linkové autobusové dopravy včetně schváleného jízdního řádu platného v rozhodném období, dle kterého jste měli v rozhodném období provozovat veřejnou komerční linkovou autobusovou dopravu, a to minimálně v rozsahu jednoho spoje jedenkrát týdně, spočteno průměrem za rozhodné období.
 • Kopie dokladů k autobusu dle pokynů, z nichž bude zřejmé, že vozidlo jste začali provozovat až v roce 2020,
 • Kopii smlouvy nebo potvrzení banky o vedení účtu ve Váš prospěch určeného pro platby související s žádostí o podporu
.
 

KOMBINACE NEPRAVIDELNÉ A PRAVIDELNÉ DOPRAVY

Naše firma v loňském roce provozovala jak linkovou tak nepravidelnou dopravu. V roce 2019 jsme splnili podmínku pro osvobození od silniční daně. V letošním roce již linkovou dopravu neprovozujeme a za všechny autobusy platíme silniční daň. Máme nárok na sedačkovné?

Podmínkou pro schválení žádosti je předložení licence nebo povolení k provozování veřejné komerční linkové autobusové dopravy včetně schváleného jízdního řádu platného v rozhodném období, dle kterého měl žadatel v rozhodném období provozovat veřejnou komerční linkovou autobusovou dopravu a to minimálně v rozsahu jednoho spoje jedenkrát týdně spočteno průměrem za rozhodné období. Pokud jste v roce 2020 linkovou dopravu již neprovozovali, nelze vám dotaci schválit.

Bude možné do žádosti o "sedačkovné" zahrnout autobusy, které jsou v přiznání k silniční dani osvobozeny, protože náleží k vnitrostátní veřejné linkové dopravě, ale v době nouzového stavu na jaře 2020 také nejezdily? 

Ano, v případě vnitrostátní veřejné komerční linkové autobusové dopravy lze do žádosti zařadit maximálně takový počet autobusů, který odpovídá počtu spojů připadajících na konkrétní autobusové inky
.

 

SPOLUPRACUJÍCÍ OSOBA

Spolu s manželem provozujeme mezinárodní veřejnou linkovou autobusovou dopravu pod mým jménem, koncesí na mé jméno - manžel je osobou spolupracující, pro oba je to hlavní OSVČ, jiný zdroj příjmů nemáme. V technických průkazech autobusů je jako vlastník však zapsán pouze manžel (obě osoby není možné zapsat ani v TP vozidel, ani u Živnostenského úřadu). Prosím o informaci, zda při schvalování dotace Covid Bus Linka nevznikne komplikace, když v žádosti bude v kolonce žadatel (příjemce dotace) uvedeno moje jméno, v potvrzení banky o zřízení účtu jsme jako majitelé uvedeni s manželem oba, v technických průkazech vozidel a v daňovém přiznání k silniční dani je pouze jméno manželovo.

Institut spolupracující osoby toto umožňuje, žádost proto můžete podat. Do řádku 43 žádosti doporučujeme připojit doklad o nahlášení spolupracující osoby, spolupracující osobu lze rovněž uvést jako kontaktní osobu.
 

konktat.png  Potřebujete se poradit? 

 • pokud máte dotazy nebo podněty ke zlepšení, můžete nám je poslat na E-mailovou adresu pripominky@mdcr.cz


ZPET.png