Informace podle zákona č. 179/2006 Sb.

Informace podle zákona č. 179/2006 Sb.
12.12.2016 13:04:56Informace pro žadatele

 

Informace pro žadatele o udělení autorizace podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Porada vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy schválila dne 12. ledna 2010 Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací:

Kód                                         Název profese
37-005-H                               Staniční dozorce
37-006-H                               Dozorce výhybek
37-007-H                               Výhybkář
37-008-H                               Signalista
37-009-H                               Operátor železniční dopravy
37-010-H                               Hradlář, Hláskař
37-014-H                               Tranzitér
37-015-H                               Vlakvedoucí osobní přepravy
37-016-H                               Průvodčí osobní přepravy

37-024-H                               Informátor v dopravě  revidovaný standard, platný od 09.04.2019
 

Dne 29. 10. 2013 byly MŠMT schváleny pod č. j. MSMT-33817/2013 standardy nových profesních kvalifikací (výběr profesí pro provozování lanových drah a lyžařských vleků a provozování drážní dopravy, autorizující orgán: Ministerstvo dopravy):

Elektromechanik lanové dráhy (kód: 26-034-H)
Montér ocelových lan pro zařízení osobní lanové dopravy (kód: 23-057-H)
Obsluha lyžařského vleku (kód: 23-058-H)
revidovaný standard: Obsluha lyžařského vleku (kód: 23-058-H)
Staniční pracovník lanové dráhy (kód: 23-079-H)
Staniční pracovník lanové dráhy (23-079-H) revidovaný standard od 21.08.2019
Vedoucí provozu lyžařských vleků (kód: 23-080-M)
Vedoucí provozu lanové dráhy (kód: 23-059-M)
Zasněžovač (kód: 23-081-H)
Zasněžovač (23-081-H) revidovaný standard od 21.08.2019
Řidič sněžných pásových vozidel (kód: 23-082-H)
Řidič sněžných pásových vozidel (23-082-H) revidovaný standard od 21.08.2019

Kontrolor kvality dopravy (37-028-M) revidovaný standard,  platný od 09.04.2019
Kontrolor přepravy cestujících (37-029-M),  revidovaný standard, platný od 14. 01. 2020
Posunovač (kód: 37-013-H)
Vedoucí obsluhy nákladních vlaků (kód: 37-011-H)
Vedoucí posunu (kód: 37-012-H)

• Profesní kvalifikace pro provozování drážní dopravy, schválené MŠMT dne 14. října 2015:

Název PK Kód Kvalifikační úroveň
Dozorce depa 37-033-M 4
Nákladní pokladník železniční dopravy 37-044-M 4
Osobní pokladník železniční dopravy 37-045-M 4

• Profesní kvalifikace pro provozování drážní dopravy, schválené MŠMT dne 1. prosince 2015:

Název PK Kód Kvalifikační úroveň
Komandující 37-034-M 3

• Profesní kvalifikace pro provozování drážní dopravy, schválené MŠMT dne 26. dubna 2016

Název PK Kód Kvalifikační úroveň
Výpravčí 37-052-N 5
Vozmistr 37-046-M 4
Disponent mezinárodního zasilatelství 37-054-M 4

Kvalifikační a hodnotící standardy pro provozování drážní dopravy, schválené od 26.7.2016:

 
Název PK Kód Kvalifikační úroveň Nová/
revize PK
Strojmistr železniční dopravy 37-060-N 5 nová
Kontrolor vozby 37-062-N 5 nová
Referent železniční dopravy 37-063-M 4 nová
Dispečer železniční dopravy 37-061-N 5 nová

Kvalifikační a hodnotící standardy pro provozování dráhy, schválené dne 21. 03. 2017:
Název PK Kód Kvalifikační úroveň Nová/
revize PK
 Elektromontér trakčních pevných  a silnoproudých zařízení   26-078-M 4       nová
 Návěstní spojový dozorce    37-069-M 4 nová
 Návěstní technik    37-068-M 4 nová
 Traťový dělník    37-066-E 2 nová
 Traťový dělník obchůzkář    37-067-E 2 nová

Kvalifikační a hodnotící standard pro provozování lyžařských vleků, schválený 15.01.2021:
Obsluha lyžařského vleku (kód: 23-058-H)

Kvalifikační a hodnotící standardy výše uvedených profesních kvalifikací jsou dále uveřejněny na webové stránce:

http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikaceVeSkupineVzdelani.aspx?s=20


Právnické nebo fyzické osoby a školská zařízení, která mají zájem o udělení autorizace pro přípravu a zkoušky uchazečů o uvedené profese ve smyslu § 9 až § 16 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), nebo hodlají požádat o prodloužení platnosti udělené autorizace,  mohou podat autorizujícímu orgánu, kterým je Ministerstvo dopravy, odbor drážní dopravy, Nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha  1, písemnou žádost.   Vzory žádostí jsou uvedeny dále. 

Žádost musí být doložena doklady, specifikovanými v § 10 a § 11 zákona č. 179/2006 Sb.

Související právní předpisy

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) - úplné znění

Vyhláška č. 208/2007 Sb. o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání - úplné znění

Vzory dokladů pro žadatele

S účinností od 25. května 2018 se mění podoba formulářů žádostí o udělení autorizace a žádostí o prodloužení platnosti autorizace vč. příslušných příloh žádostí. Autorizující orgán zveřejňuje formuláře na tomto místě v předstihu, tedy ještě před termínem jejich účinnosti, od kdy budou nové formuláře závazné. Žadatelé o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace tak získávají prostor pro seznámení se s novými formuláři a možnost pro žádosti, které budou reálně podány až po termínu, kdy budou formuláře skutečně účinné, již využít nových formulářů. Dílčím způsobem jsou v mezích zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů modifikovány požadavky a způsoby jejich prokázání pro udělení nebo prodloužení platnosti autorizace oproti dosavadní praxi. V aktualizovaných formulářích jsou tyto změny zakotvené.
Žadatelé o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace mají možnost podávat žádosti na nových formulářích od okamžiku jejich uveřejnění. Tyto žádosti budou autorizujícím orgánem posuzovány v souladu s pokyny z nového formuláře. Až do dne účinnosti budou zároveň bez výhrad přijímány stávající formuláře a splnění podmínek bude posuzováno dle stávajících pravidel. Ode dne účinnosti budou všechny žádosti (podané od tohoto dne) posuzovány dle požadavků popsaných v nových formulářích, tzn. posledním dnem, kdy je možné učinit podání, které bude vyřizováno v souladu s dosavadní praxí, je 24. května 2018.

Vzory dokladů pro žadatele - fyzická osoba, podnikající fyzická osoba

Nová podoba formulářů žádostí o udělení autorizace a žádostí o prodloužení platnosti autorizace vč. příslušných příloh žádostí

Žádost o autorizaci - fyzická osoba
  • Příloha C5
  • Příloha C6
  • Příloha C7
  • Příloha C8
  • Příloha E

Žádost o autorizaci - podnikající fyzická osoba
  • Příloha D3
  • Příloha D4
  • Příloha D5
  • Příloha E5,E6
  • Příloha G1
  • Příloha G2 
 
Žádost o prodloužení platnosti autorizace (Fyzická osoba)
  • Příloha C1, C2, C5
  • Příloha C6
  • Příloha C7, C8
  • Příloha E

Žádost o prodloužení platnosti autorizace (Podnikající fyzická osoba)
  • Příloha D1, D2
  • Příloha D3
  • Příloha D4, D5
  • Příloha E1, E2, E5, E6
  • Příloha E6
  • Příloha G1
  • Příloha G2

Vzory dokladů pro žadatele – právnická osoba

Žádost o autorizaci (Právnická osoba)
  • Příloha E1
  • Příloha E2
  • Příloha E3
  • Příloha F5,F6
  • Příloha H1
  • Příloha H2 

Žádost o prodloužení platnosti autorizace (Právnická osoba)
  • Příloha E1
  • Příloha E2, E3
  • Příloha E4
  • Příloha F1, F2, F5, F6
  • Příloha F6
  • Příloha H1
  • Příloha H2

Vzory dokladů pro školy a školská zařízení oprávněné vzdělávat v oboru, pro kterou se vydává profesní kvalifikace

Žádost o autorizaci (škola)
  • Příloha E1
  • Příloha F1, F2, F3, F4
  • Příloha F5, F6
  • Příloha H1
  • Příloha H2 

Žádost o prodloužení autorizace (škola)
  • Příloha E1
  • Příloha F1, F2, F3, F4, F6
  • Příloha F5, F6
  • Příloha H1
  • Příloha H2


Vzor přihlášky ke zkoušce ověřující dosažení profesní kvalifikace

• Seznam autorizovaných osob  podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání pro profesní kvalifikace v oboru provozování dráhy a provozování drážní dopravy - viz příloha

 

 Stáhněte si:
Zpět na výpis článků