CEF2 – výzva 2021 – alternativní paliva

CEF2 – výzva 2021 – alternativní paliva

Výzva byla ukončena!

tzv. Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF)

Vyhlášení výzvy: 16. září 2021
Ukončení příjmu projektových žádostí:
Výzva byla ukončena.

Obálky CEF: obecná, kohezní

Témata:
Výzva je zaměřena na podporu infrastruktury pro alternativní paliva. Technicky se v systému „Funding & Tenders Portal“ jedná o 6 samostatných dílčích výzev podle zaměření projektů.
Způsobilost projektů na dobíjecí stanice je omezena mapou způsobilých úseků TEN-T, dostupnou také na portálu interaktivních map TEN-T. Mapa platí pro první 2 kola výzvy.

Alokace: 1,575 mld. EUR
 • kohezní obálka                    375 mil. EUR
 • obecná obálka                  1 200 mil. EUR

Rozdělení mezi jednotlivá témata uvedené na stránkách CINEA je indikativní.

Míra spolufinancování:

Spolufinancování probíhá formou jednotkových (paušálních) příspěvků v případě dobíjecích stanic, které jsou stanoveny na jednotku výstupu - viz rozhodnutí Komise k jednotkovým příspěvkům - část 3.2

U ostatních témat jsou míry spolufinancování:

 • kohezní obálka 50 % (LNG 20 %)

 • obecná obálka 30 % (LNG 10 %)

Povinnost kombinace zdrojů:

Podmínkou získání podpory je zapojení dalšího zdroje financování, a to ze strany tzv.:

 • implementačního partnera (IP) - Evropská investiční banka, v některých zemích národní rozvojové banky (seznam zde) - týká se 2/3 alokace

 • neimplementačního partnera - soukromé finanční instituce - týká se 1/3 alokace výzvy

Založení projektové žádosti a informační zdroje:
Projektovou žádost je nutné zpracovat prostřednictvím informačního systému „Funding & Tenders Portal“. Pro každou výzvu je v systému uveden v části „Start submission“ odkaz pro založení projektové žádosti a v části „Topic conditions and documents“ jsou uvedeny všechny potřebné informační zdroje a také formuláře žádosti (POZOR! Při přípravě žádosti je potřeba využívat formuláře uložené v systému „Funding & Tenders Portal“).   
Užitečné odkazy:

Potřebná stanoviska veřejné správy:
Souhlas ministerstva dopravy
Souhlas členského státu s předložením žádosti je základní podmínkou způsobilosti projektu k získání podpory z CEF2. Souhlas členského státu za Českou republiky vydává ministerstvo dopravy (MD), odbor fondů EU. Složka k souladu se životním prostředím / Environmental Compliance File
Ke každému projektu musí být přiložen vyplněný formulář k souladu s životním prostředím vyplněný dle typu zahrnutých aktivit. Formulář zahrnuje vzor dvou prohlášení (prohlášení k lokalitám Natura 2000 a rámcové směrnici o vodách), která je pro určité projekty nutné zajistit u ministerstev životního prostředí a zemědělství. Podklady a žádost o vydání rozhodnutí je nutné v určitých případech předložit až 3 měsíce dopředu! Postupy, kontakty a vzory jsou uvedeny v těchto dokumentech: Rozsah vyplnění vychází z typu aktivit zahrnutých v projektu: 
 • studie bez fyzického dopadu - pouze se zaškrtne pole „Study without physical intervention“ a další pole se nevyplňují;
 • studie s fyzickým dopadem - příloha je plně relevantní;
 • práce - příloha je plně relevantní s výjimkou témat, kde práce mají jen omezený fyzický dopad a nemohou mít negativní vliv na životní prostředí (viz web EK). U těchto témat je možné do formuláře vyplnit 'no/not applicable' spolu se stručným odůvodněním, proč projekt nemá vliv na životní prostředí. Prohlášení k lokalitám Natura 2000 a rámcové směrnici o vodách není vyžadováno. Jedná se o témata jako jsou:
  • chytré aplikace v dopravě – ERTMS, SESAR, ITS, VTMIS a další telematika;
  • odstraňování hluku z nákladní železniční dopravy;
  • dobíjecí stanice v zastavěném území;
  • zvyšování dostupnosti dopravy pro osoby se sníženou mobilitou;
  • dovybavování plavidel a železničních vozidel.
Poslední aktualizace: 30.5.2022 (zveřejněn vzor čestného prohlášení příjemce)