CEF2 – výzva 2021

CEF2 – výzva 2021
Výzva byla ukončena!
přehled počtu přijatých žádostí do výzvy 2021

Vyhlášení výzvy: 16. září 2021
Ukončení příjmu projektových žádostí: 19. ledna 2022, 17:00
Obálky CEF: obecná, kohezní (národní), vojenská mobilita

Témata: Výzva je vypsána na všechna podporovaná témata (některé typy projektů lze ale financovat jen z některých obálek). Technicky se v systému „Funding & Tenders Portal“ jedná o 77 samostatných dílčích výzev podle zaměření projektů.
Infrastruktura pro alternativní paliva je podporována v rámci zvláštní průběžné výzvy - tzv. Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF) - s možností podání projektové žádosti každých 5 měsíců.

Alokace: 7,05 mld. EUR
 • kohezní obálka                 3 050 mil. EUR
 • obecná obálka                  3 670 mil. EUR
 • vojenská mobilita                 330 mil. EUR
Rozdělení mezi jednotlivá témata uvedené na stránkách CINEA je indikativní.

Míra spolufinancování:
Základní míry spolufinancování jsou:
 • kohezní obálka 85 %
 • obecná obálka 50 % (studie) / 30 % (práce)
 • vojenská mobilita 50 %
Pro vybraná témata jsou ve výzvách uvedeny možná navýšení. V kohezní obálce může MD rozhodnout o snížení míry spolufinancování na vybrané aktivity (viz Souhlas ministerstva dopravy níže).
Vybrané aktivity (ETCS, snižování hluku, infrastruktura alternativních paliv) jsou financované prostřednictvím tzv. jednotkových příspěvků – pevné výše dotace stanovené na jednotku výstupu projektu. Jednotkové příspěvky jsou stanovené rozhodnutím Komise stanovujícím výši jednotkových příspěvků.

Založení projektové žádosti a informační zdroje:
Projektovou žádost je nutné zpracovat prostřednictvím informačního systému „Funding & Tenders Portal“. Pro každou výzvu je v systému uveden v části „Start submission“ odkaz pro založení projektové žádosti a v části „Topic conditions and documents“ jsou uvedeny všechny potřebné informační zdroje a také formuláře žádosti (POZOR! Při přípravě žádosti je potřeba využívat formuláře uložené v systému „Funding & Tenders Portal“).   

Užitečné odkazy: Potřebná stanoviska veřejné správy:
Souhlas ministerstva dopravy
Souhlas členského státu s předložením žádosti je základní podmínkou způsobilosti projektu k získání podpory z CEF2. Souhlas členského státu za Českou republiky vydává ministerstvo dopravy (MD), odbor fondů EU.  
Složka k souladu se životním prostředím / Environmental Compliance File
Ke každému projektu musí být přiložen vyplněný formulář k souladu s životním prostředím vyplněný dle typu zahrnutých aktivit. Formulář zahrnuje vzor dvou prohlášení (prohlášení k lokalitám Natura 2000 a rámcové směrnici o vodách), která je pro určité projekty nutné zajistit u ministerstev životního prostředí a zemědělství. Podklady a žádost o vydání rozhodnutí je nutné v určitých případech předložit až 3 měsíce dopředu! Postupy, kontakty a vzory jsou uvedeny v těchto dokumentech: Rozsah vyplnění vychází z typu aktivit zahrnutých v projektu: 
 • studie bez fyzického dopadu - pouze se zaškrtne pole „Study without physical intervention“ a další pole se nevyplňují;
 • studie s fyzickým dopadem - příloha je plně relevantní;
 • práce - příloha je plně relevantní s výjimkou témat, kde práce mají jen omezený fyzický dopad a nemohou mít negativní vliv na životní prostředí (viz web EK). U těchto témat je možné do formuláře vyplnit 'no/not applicable' spolu se stručným odůvodněním, proč projekt nemá vliv na životní prostředí. Prohlášení k lokalitám Natura 2000 a rámcové směrnici o vodách není vyžadováno. Jedná se o témata jako jsou:
  • chytré aplikace v dopravě – ERTMS, SESAR, ITS, VTMIS a další telematika;
  • odstraňování hluku z nákladní železniční dopravy;
  • dobíjecí stanice v zastavěném území;
  • zvyšování dostupnosti dopravy pro osoby se sníženou mobilitou;
  • dovybavování plavidel a železničních vozidel.

Poslední aktualizace: 8. 3. 2022 uveden přehled počtu podaných žádostí