Potřebná stanoviska veřejné správy

Potřebná stanoviska veřejné správy
Potřebná stanoviska veřejné správy:

Souhlas ministerstva dopravy
Souhlas členského státu s předložením žádosti je základní podmínkou způsobilosti projektu k získání podpory z CEF2. Souhlas členského státu za Českou republiky vydává ministerstvo dopravy (MD), odbor fondů EU.  
Složka k souladu se životním prostředím / Environmental Compliance File
Ke každému projektu musí být přiložen vyplněný formulář k souladu s životním prostředím vyplněný dle typu zahrnutých aktivit. Formulář zahrnuje vzor dvou prohlášení (prohlášení k lokalitám Natura 2000 a rámcové směrnici o vodách), která je pro určité projekty nutné zajistit u ministerstev životního prostředí a zemědělství. Podklady a žádost o vydání rozhodnutí je nutné v určitých případech předložit až 3 měsíce dopředu! Postupy, kontakty a vzory jsou uvedeny v těchto dokumentech: Rozsah vyplnění vychází z typu aktivit zahrnutých v projektu: 
 • studie bez fyzického dopadu - pouze se zaškrtne pole „Study without physical intervention“ a další pole se nevyplňují;
 • studie s fyzickým dopadem - příloha je plně relevantní;
 • práce - příloha je plně relevantní s výjimkou témat, kde práce mají jen omezený fyzický dopad a nemohou mít negativní vliv na životní prostředí (viz web EK). U těchto témat je možné do formuláře vyplnit 'no/not applicable' spolu se stručným odůvodněním, proč projekt nemá vliv na životní prostředí. Prohlášení k lokalitám Natura 2000 a rámcové směrnici o vodách není vyžadováno. Jedná se o témata jako jsou:
  • chytré aplikace v dopravě – ERTMS, SESAR, ITS, VTMIS a další telematika;
  • odstraňování hluku z nákladní železniční dopravy;
  • dobíjecí stanice v zastavěném území;
  • zvyšování dostupnosti dopravy pro osoby se sníženou mobilitou;
  • dovybavování plavidel a železničních vozidel.

Poslední aktualizace: 1. 7. 2024 doplněno upozornění, že platí také pro AFIF 2024