Výkladové stanovisko Policie ČR k zákonu č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic ČR

Výkladové stanovisko Policie ČR k zákonu č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic ČR
01.08.2016 11:11:47Právní předpisy

Dnem 1. srpna 2016 nabyl účinnosti zákon č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů, který stanovuje velitelům letadel nové povinnosti. Vzhledem k tomu požádala Policie České republiky – Ředitelství služby cizinecké policie Ministerstvo dopravy o zveřejnění následující informace, jakým způsobem budou velitelé letadla nově hlásit údaje o cestujících.

 

Informace Policie České republiky – Ředitelství služby cizinecké policie pro velitele letadel souvisejí s nabytím účinnosti zákona č. 191/2016 Sb. o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů.


 

Dnem 1. srpna 2016 nabyl účinnosti zákon č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic“), který uvádí národní legislativu do souladu s legislativou Evropské unie.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 399/2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravující přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), v příloze VI bod 2.3.1 uvádí, že u soukromých letů předá kapitán letadla před odletem pohraniční stráži cílového členského státu obecné prohlášení, obsahující kromě jiného i letový plán v souladu s přílohou 2 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a informace o totožnosti cestujících.

Toto ustanovení je do vnitrostátního práva provedeno v rámci ustanovení § 8 zákona o ochraně státních hranic.
Pro plnění této povinnosti bude praktikován následující postup: Všichni velitelé letadla na vnějším letu jiném než prováděném provozovatelem obchodní letecké dopravy (myšleno velitelé všech letů všeobecného letectví s výjimkou velitelů letadel Armády České republiky, Policie České republiky a ozbrojených sil NATO) při letech do všech zemí, kromě Rakouska, Polska, Maďarska, Slovenska, Německa, Norska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Portugalska, Španělska, Malty, Švédska, Dánska, Finska, Islandu, Francie, Nizozemí, Belgie, Lucemburska, Itálie, Švýcarska, Lichtenštejnska, Řecka a Slovinska, podají před odletem z České republiky, nebo před příletem na letiště v České republice Žádost o provedení hraniční kontroly (dále jen žádost).

Žádost se podává vyplněním formuláře, který je vyvěšen na zabezpečené webové adrese https://rscpapli.policie.cz. Ve formuláři musí být vyplněny všechny uvedené položky, včetně platné emailové adresy, na kterou bude zasláno potvrzení o přijetí žádosti. Toto potvrzení o přijetí žádosti je pro velitele letadla doklad o splnění povinnosti uložené zákonem. V případě, že velitel letadla neobdrží do osmi hodin před předpokládanou dobou odletu automatické potvrzení přijetí žádosti, zašle opětovně žádost na faxové číslo +420 974 841 085. Na uvedené číslo zašle velitel letadla žádost i v případě, kdy není z výjimečných důvodů možné zaslat žádost elektronicky.
 

Provozovatelé letišť

Provozovatelé všech mezinárodních letišť v České republice s výjimkou letišť Praha-Ruzyně, Brno-Tuřany, Ostrava-Mošnov, Karlovy Vary a Pardubice, mají dle zákona předávat Ředitelství služby cizinecké policie (dále jen „ŘSCP“) údaje o plánovaném letu. Tyto povinnosti nejsou pro provozovatele letišť nové, protože v současnosti jsou již obsaženy v Dohodách o provádění hraničních kontrol, které mají provozovatelé těchto letišť uzavřeny s ŘSCP. Změna oproti současnému stavu spočívá v tom, že provozovatelé letišť již nebudou ŘSCP zasílat stanovené údaje o cestujících, ty bude nově zasílat velitel letadla. Ostatní postupy, včetně kontaktů, na které mají být oznámení zasílána, zůstávají nezměněny. Nově však mají provozovatelé letišť za povinnost zaslat ŘSCP informaci o letu, který přistál na nebo odletěl z jejich letiště z nebo do třetí země neohlášeně, nebo velitel letadla v rámci takovéhoto letu změnil podaný letový plán.

Nově stanovenou povinnost mají i provozovatelé vnitrostátních letišť. Podle zákona o ochraně státních hranic musí bezodkladně oznámit ŘSCP informaci, že na jimi provozovaném letišti přistálo letadlo ze zemí, které nejsou součástí seznamu uvedeného na začátku tohoto dokumentu. Oznámení zašlou na faxové číslo +420 974 841 085.


Zpět na výpis článků