Metodické vedení v oblasti liniového zákona

Metodické vedení v oblasti liniového zákona
17.01.2022 10:35:55Kontrolní a dozorová činnost
Metodické vedení v oblasti liniového zákona

Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu se za účelem sjednocování praxe krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy při výkonu působnosti dle § 2e zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodl vydávat a zveřejňovat výkladová stanoviska k liniovému zákonu a případně další materiály vznikající při činnosti odboru.
Liniový zákon je interpretován a aplikován rovněž jinými útvary Ministerstva dopravy a jinými správními orgány, přičemž uvedená stanoviska představují odborný názor toliko Odboru liniových staveb a silničního správního úřadu.
Navzdory snaze o aktuálnost je třeba předmětné materiály vždy vnímat v kontextu účinné právní právní úpravy a judikatury vrcholných soudních orgánů. Nelze samozřejmě opominout ani nezbytnost zohlednění okolností konkrétního případu.

Výkladová stanoviska

1. Postavení Ministerstva dopravy jako nadřízeného správního orgánu
(publikováno 1.3.2022; podle právního stavu k 1.1.2022)

2. Určení vyvlastňovacího úřadu v případě, že účastníkem vyvlastňovacího řízení je kraj, jehož krajský úřad je příslušný k provedení řízení
(publikováno 1.3.2022; podle právního stavu k 1.1.2022)

3. Stavby související se stavbami dálnic, silnic I. třídy a celostátních drah
(připravuje se)

4. Věcná příslušnost vyvlastňovacích úřadů v případě existujících staveb
(publikováno 1.9.2022; podle právního stavu k 1.1.2022)

5. Výkladové stanovisko k vyvlastňování věcných břemen podle liniového zákona
(publikováno 1.9.2022; podle právního stavu k 1.1.2022)

6. Závazná stanoviska podle liniového zákona v řízení podle stavebního zákona
(připravuje se)

7. Postup vyvlastnitele dle § 3 odst. 6 liniového zákona
(publikováno 29.9.2022; podle právního stavu k 1.1.2022)

8. Působnost § 2e v oblasti rozhodování o území
(připravuje se)

9. Osvobození od správního poplatku za vydání společného povolení stavby pozemní komunikace realizované státem nebo územním samosprávným celkem
(publikováno 1.9.2022; podle právního stavu k 1.1.2022)

10. Mezitímní rozhodnutí podle § 4a liniového zákona
(připravuje se)

11. Mezitímní rozhodnutí podle § 4a liniového zákona v případě staveb souvisejících se stavbami dálnic, silnic I. třídy nebo celostátních drah vymezených v územním rozvojovém plánu nebo v zásadách územního rozvoje a současně uvedených v příloze k liniovému zákonu
(publikováno 10.10.2022; podle právního stavu k 1.1.2022)

Poznatky

1. Geometrické plány a odnětí či omezení vlastnického práva ve vyvlastňovacím řízení
(publikováno 30.1.2022; podle právního stavu k 1.1.2023)

Další materiály

A. Poznatky Samostatného oddělení odvolacích řízení k liniovým stavbám v oblasti výkonu činnosti nadřízeného/odvolacího správního orgánu
(publikováno 27.2.2020; podle právního stavu k 1.1.2020)

B. Společné řízení podle § 4c liniového zákona. Vybrané otázky a odpovědi.
(publikováno 15.6.2021; podle právního stavu k 1.1.2021)

C. Výkladové stanovisko k implementaci § 2h odst. 2 zákona č. 416/2009 Sb., ve znění zákona č. 169/2018 Sb.
(publikováno 27. 11. 2023; podle právního stavu od 31. 8. 2018)

Zpět na výpis článků