Úkoly a činnost Námořního úřadu ČR

Úkoly a činnost Námořního úřadu ČR
Námořní úřad ČR

A. Úkoly a činnost Námořního úřadu ČR

 

Úkoly, plynoucí z Mezinárodní úmluvy OSN o mořském právu (Sdělení MZV č.240/1996 Sb.) Čl. 94 - Povinnosti státu vlajky, a dalších právních předpisů o námořní plavbě, vč. mezinárodních instrumentů IMO, které státní správě - námořnímu úřadu, jehož funkci vykonává Ministerstvo dopravy a operativně ji zajišťuje  odbor plavby a vodních cest, ukládají povinnosti technického a jiného rázu.

Poněvadž organizační řád Ministerstva dopravy tuto činnost odboru plavby a vodních cest přisuzoval pouze v obecné formě, udělil ministr dopravy, ve vazbě na zákon o námořní plavbě, pověření k výkonu všech funkcí spojených s činností námořního úřadu, které přísluší Ministerstvu dopravy, odboru plavby a vodních cest.

Činnost Námořního úřadu ČR zajišťuje de facto oddělení námořní plavby – odd. 232. Jak již naznačuje název oddělení, hlavní náplň činnosti je vše co souvisí s oblastí námořní plavby.

Hlavní legislativní rámec činnosti O 232 určuje zákon 61/2000 Sb., o námořní plavbě a jeho prováděcí předpisy. V oblasti mezinárodního práva se jedná o mezinárodní úmluvy o námořní plavbě, uzavřené na půdě Mezinárodní námořní organizace (IMO)  a Mezinárodní organizace práce (ILO).

Oddělení 232 se však nezabývá námořní přepravou zboží a cestujících, námořním rybolovem, lodním stavitelstvím ani legislativou těchto oblastí činnosti.


B. Současné personální obsazení odd. 232

 

Ing. Bc.Vydra Evžen: vedoucí oddělení, IMO, EMSA, IACS, jachtaři, námořní rejstřík,

kpt. Ing. Pacák Ctirad: IMO - STCW, IACS, odborná korektura překladů,

Tereza Opočenská: námořní rejstřík,

Jaroslava Toufarová: STCW,  kvalifikace námořníků a jachtařů, verifikace  průkazů způsobilosti námořníků.

 

C. Běžná agenda a operativní činnost

 1. Vyřizování běžné korespondence v papírové i elektronické podobě.
 2. Vydávání námořnických knížek, průkazů způsobilosti námořníků a dalších dokladů požadovaných Mezinárodní úmluvou STCW 1978 v posledním znění (Úmluva STCW) pro námořníky.   Vedení elektronické i papírové databáze „Evidence námořníků“.
 3. Organizace výcviku a zkoušek námořníků v souladu s Úmluvou STCW.
 4. Na požádání námořních správ členských zemí Úmluvy STCW, verifikace dokladů námořníků, vydávaných odd. 232.
 5. Vydávání průkazů způsobilosti pro velitele námořních jachet pro oblasti A,B,C a pro velitele rekreačních jachet. Vedení elektronické i papírové databáze „Evidence jachtařů“.
 6. Dohled nad zkouškami jachtařů.
 7. Jmenování zkušebních komisařů a jachetních instruktorů, velitelů námořních a rekreačních jachet.
 8. Jmenování lékařů k posuzování zdravotní způsobilosti námořníků a jachtařů.
 9. Vedení Námořního rejstříku České republiky (NRČR).
 10. Vedení evidence stanovených a zaplacených správních poplatků v oblasti kvalifikace námořníků a jachtařů, námořního rejstříku a ročních poplatků za právo vlajky.

D. Legislativa ČR

 1. Příprava novelizace zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě a příslušných prováděcích předpisů.
 2. Zpracovávání připomínek k návrhům zákonů a vyhlášek jiných resortů, týkajících se námořní plavby,  zaměstnání v námořním průmyslu, bezpečnosti námořní plavby atd.
 3. Přístup k mezinárodním úmluvám OSN IMO, ILO aj. z oblasti námořní plavby.
 4. Transpozice směrnic EU z oblasti námořní plavby do právního řádu ČR.

E. Spolupráce s mezinárodními organizacemi

 1. Mezinárodní námořní organizace (IMO) – gesce MD.
 2. Mezinárodní organizace práce (ILO) – gesce MPSV (gesce MD pro oblast námořní plavby).
 3. Mezinárodní asociace klasifikačních společností (IACS).

F. Námořní agenda EU

 1. Účast na následujících zasedáních pořádaných orgány EU mající vztah k námořní plavbě,
 2. ·       koordinační jednání EK a ostatních členských států před jednotlivými akcemi IMO,
 3. ·       zasedání Evropské agentury pro námořní bezpečnost – EMSA,
 4. ·       zasedání výboru EK pro bezpečnost plavby a zabránění znečištění moří COSS
 5. ·       zasedání výboru EK pro bezpečnostní ochranu moří – MARSEC,
 6. ·       příprava fungování námořního bezpečnostního systému pro výměnu informací Safeseanet.
 7. Vypracovávání instrukcí pro jednání PS Rady, Coreperu a mandátu pro Radu ministrů dopravy.
 8. Kontrola překladů právních předpisů EU pro oblast námořní plavby do češtiny.


Zpět na výpis článků