Kabotáž v osobní dopravě

Kabotáž v osobní dopravě
Často kladené dotazy
Kabotáž v osobní dopravě

Kabotážní přepravou se obecně rozumí silniční nákladní nebo osobní přeprava, kterou provádí dopravce usídlený v jednom státě, mezi dvěma místy ležícími v jiném státě.
 
Kabotážní přepravou se obecně rozumí silniční nákladní nebo osobní přeprava, kterou provádí dopravce usídlený v jednom státě, mezi dvěma místy ležícími v jiném státě.

1. Přepravy v režimu kabotáže s ne-EU státy

Obecně lze konstatovat, že přeprava ve formě kabotáže se státy, které nejsou členy EU, není povolena, pokud příslušná bilaterální dohoda nestanoví jinak. Ovšem opakující se ustanovení bilaterálních dohod o mezinárodní silniční dopravě týkající se kabotáže je přibližně následující: Kabotážní doprava je zakázána, s výjimkou případů, kdy dopravce získá zvláštní povolení vydané příslušnými orgány druhé smluvní strany.
Pro takovéto případy může Ministerstvo dopravy ČR udělit zvláštní povolení pro přepravy ve formě kabotáže, na základě ustanovení § 32 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, ve zvlášť odůvodněných případech zahraničnímu dopravci na jeho žádost, pokud to dvoustranná dohody mezi ČR a dotčeným státem dovoluje. Toto zvláštní povolení se uděluje buď na jednotlivou přepravu, nebo na omezený nebo neomezený počet přeprav v určitém časovém období, nejvýše však na dobu jednoho roku. Platnost povolení je v něm přímo uvedena.
Specifickým druhem kabotáže jsou místní výlety (příležitostná doprava uskutečněná v hostitelském státě, do kterého byla skupina cestujících před tím stejným dopravcem přepravena v rámci mezinárodní příležitostné dopravy) v rámci příležitostné dopravy. Bilaterální liberalizace místních výletů byla dohodnuta s některými státy (Bosna a Hercegovina, Srbsko, Černá Hora) v průběhu posledních let v rámci pravidelných jednání Smíšených komisí. Českým dopravcům je na území těchto států umožněno provádět místní výlety se skupinou (či její částí) cestujících, kteří byli z ČR přepraveni v rámci příležitostné dopravy z druhé smluvní strany na jízdní list INTERBUS.
  • Bosna a Hercegovina – místní výlet může být uskutečněn se stejnými cestujícími a stejným vozidlem, kontrolním dokumentem je jízdní list INTERBUS.
  • Srbsko – místní výlet může být uskutečněn se stejnými cestujícími (či jejich podskupinou), stejným vozidlem, kontrolním dokumentem je jízdní list INTERBUS vyplněný v ČR
  • Černá Hora – místní výlet může být uskutečněn se stejnými cestujícími (či jejich podskupinou), stejným vozidlem, kontrolním dokumentem je jízdní list INTERBUS (ve vozidle musí být pro kontrolní účely jízdní list, se kterým byli cestující dovezeni z ČR do Černé Hory a dále jízdní list pro místní výlet v Černé Hoře).

2. Přepravy v režimu kabotáže v rámci EU

Dopravci, kteří mají sídlo, resp. místo bydliště v ČR, mohou na území členských států EU vykonávat níže uvedené kabotážní přepravy v souladu s Nařízením Rady (ES)č. 1073/2009, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat vnitrostátní silniční přepravu cestujících uvnitř členského státu. Kabotáž je dle čl. 14 a násl. nařízení č. 1073/2009 povolena pro následující dopravu:
  • zvláštní linkovou dopravu za předpokladu, že se zakládá na smlouvě uzavřené mezi organizátorem a dopravcem. Tato smlouva nebo její ověřený opis je současně kontrolním dokladem. Jízdní list EU je dopravcem vyplňován jako měsíční výkaz.
  • příležitostnou dopravu – kontrolním dokladem je jízdní list EU, kde je nutné vyplnit výchozí a cílové místo a datum začátku a konce jízdy.
  • „Použité“ jízdní listy, na které byla vykonána zvláštní linková či příležitostná doprava ve formě kabotáže má dopravce povinnost vrátit pověřeným orgánům členského státu, v němž je dopravce usazen. V ČR Ministerstvo dopravy sběrem dat o kabotážních přepravách pověřilo Sdružení ČESMAD BOHEMIA.
  • linkovou dopravu za předpokladu, že je prováděna českým dopravce v některém z členských států EU v rámci mezinárodní linkové dopravy v souladu s nařízením (ES) č. 1073/2009. Přičemž kabotáž nelze provádět nezávisle na povolené mezinárodní linkové dopravě. Kabotáž musí být hostitelským státem výslovně povolena a dopravce pak má tuto skutečnost uvedenou v povolení k provozování mezinárodní autobusové linky nebo má vydané zvláštní povolení.


Zpět na výpis článků