Malá vozidla v mezinárodní dopravě (2,5 – 3,5 tuny)

Malá vozidla v mezinárodní dopravě (2,5 – 3,5 tuny)
29.08.2022 13:22:44Podnikání v silniční dopravě


Přijetím Balíčku mobility I došlo k zásadní úpravě podmínek provozování silniční dopravy vozidly, nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tun a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, je-li jimi provozována mezinárodní silniční doprava nebo vnitrostátní silniční doprava na území státu, v němž nemá dopravce sídlo, tedy kabotáž (dále jen „malá vozidla v mezinárodní dopravě“).
V návaznosti na změny spjaté s Balíčkem mobility I dochází k rozšíření věcné působnosti nařízení (ES) č. 561/2006 a nařízení (EU) č. 165/2014 o podmínky provozování silniční dopravy malými vozidly v mezinárodní dopravě.
Povinnosti dodržovat doby řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a doby odpočinku stanovené nařízením (ES) č. 561/2006 se vzhledem k čl. 2 odst. 1 písm. aa) budou na provozování silniční dopravy malými vozidly vztahovat ode dne 1. července 2026. Povinnost vést záznamy o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku ve smyslu nařízení (EU) č. 165/2014 se pak v souladu s čl. 3 odst. 1 bude na řidiče této nové kategorie vozidel vztahovat shodně ode dne 1. července 2026.

Ode dne 1. 7. 2026 bude tedy provozovatel malých vozidel v silniční dopravě povinen zajistit:
  1. aby řidič dodržoval požadavky na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku stanovené nařízením (ES) č. 561/2006,
  2. aby řidič řádně vedl záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, tento záznam měl u sebe a předložil jej při kontrole v souladu s nařízením (EU) č. 165/2014,
  3. aby shora uvedený záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku uchoval v souladu s nařízením (ES) č. 561/2006 a nařízením (EU) č. 165/2014.
V této souvislosti upozorňujeme na skutečnost, že dohoda AETR dosud na změnu unijních norem nezareagovala, vývoj pro následující roky nelze prozatím předvídat.

 

Přístup k povolání podnikatele v silniční dopravě

 
1) Pokud podnikatel, který je již držitelem koncese silniční motorová doprava v rozsahu předmětu podnikání nákladní doprava provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, hodlá po 1. srpnu 2022 provozovat živnost v rozsahu předmětu podnikání „Silniční motorová doprava - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí“, je do 01. 02. 2023 povinen požádat živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit doklady prokazující splnění podmínky usazení, finanční způsobilosti a odborné způsobilosti.
2) Pokud byl podnikatel držitelem obou rozsahů koncesí pro nákladní dopravu, tedy v rozsahu doprava „nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcíanákladní doprava provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“ je oprávněn od 01. 08. 2022 vykonávat podnikání v rozsahu všech nově vymezených rozsahů předmětu podnikání pro nákladní dopravu (tj. o dopravu malými vozidly v mezinárodní dopravě).
Na dopravce provozující malá vozidla v silniční dopravě nově dopadají stejné podmínky jako na dopravce provozující velká vozidla. To znamená, že dopravci provozující malá vozidla v silniční dopravě musí splňovat podmínku usazení, dobré pověsti, finanční způsobilosti a odborné způsobilosti (pro více informací zde).
Pro provozování mezinárodní nákladní dopravy je dále potřeba, aby byl dopravce držitelem licence Společenství (tzv. eurolicence) (pro více informací zde).

Zpět na výpis článků