Používání potvrzení o činnostech řidiče

Používání potvrzení o činnostech řidiče
Režimy práce řidičů
Používání potvrzení o činnostech řidiče


V rámci Evropské unie existuje jednotné potvrzení o činnostech, jehož vzor je zveřejněn v příloze rozhodnutí Komise č. 959/2009 o formuláři o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě (viz níže „Elektronická podoba Rozhodnutí Komise 2009/959/EU, obsahující potvrzení“). Jednotná podoba formuláře usnadňuje komunikaci mezi kontrolními orgány různých členských zemí, proto není třeba, aby měl řidič s sebou potvrzení o činnostech ve více jazycích, stačí v češtině. Aby v zahraničí nevznikaly při kontrolách neshody, jsou jednotlivé řádky potvrzení očíslovány a kontrolní orgán si takto může snadno „zajistit překlad“.
Potvrzení o činnostech je řidiči vydáno v případě, kdy tento řidič nemohl záznam o režimu své činnosti vést jiným způsobem (tj. automaticky na záznamovém listu nebo kartě řidiče, ručně na zadní straně záznamového listu či pomocí zařízení k ručnímu zpětnému zadání na kartu řidiče, popř. na zadní stranu výtisku z tachografu), a to pouze na tato období: volno z důvodu nemoci, dovolená, volno nebo odpočinek, řízení vozidla vyňatého z působnosti nařízení ES č. 561/2006 nebo dohody AETR, výkon jiné práce než řízení vozidla, a na dobu, kdy byl řidič k dispozici).

Potvrzení o činnostech je třeba řidiči vyplnit strojově, nikoliv ručně. Za účelem platnosti musí být formulář podepsán jak zástupcem dopravce, tak řidičem, a to před započetím další jízdy (tzn., že se formulář řidiči vyplňuje zpětně, po ukončení jiné činnosti, než řízení). V případě samostatně výdělečně činných řidičů podepíše řidič formulář 2x – jako zástupce dopravce i jako řidič.

UPOZORNĚNÍ: samotné potvrzení o činnostech obsahuje upozornění, že nepravdivý údaj je posuzován jako přestupek! Předložení jak potvrzení o činnostech, dle kterého řidič v dané době odpočíval/byl nemocen atd., a dále záznamů, ze kterých je zřejmé, že řidič v té samé době řídil, bude považováno za porušení právních předpisů.

Některé otázky spojené s používáním jednotného formuláře byly zodpovězeny v metodickém pokynu č. 5, který Komise k formuláři zpracovala (viz níže „Pokyn Komise k používání potvrzení“).
Ode dne 2. 3. 2015 vstoupil v platnost (mimo jiné) čl. 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014, na jehož základě ČLENSKÉ STÁTY NESMÍ ŘIDIČŮM UKLÁDAT POVINNOST PŘEDLOŽIT POTVRZENÍ O ČINNOSTECH. V tomto případě jde o zásadní změnu oproti dřívějšku, kdy některé členské státy zavedly jednotné potvrzení jako povinné. I přesto, že předložit potvrzení o činnostech není povinností, je i tak nutné doložit režim činnosti řidiče jiným způsobem (řádně vyplněná žlutá kolečka, jiná potvrzení dopravce o tom, co řidič v danou dobu dělal – zde je třeba uvést přesnou identifikaci dopravce a řidiče, podpis dopravce a řidiče, uvedení důvodu, proč a období, kdy řidič neřídil).

UPOZORNĚNÍ: Jelikož některé členské státy neuznávají žlutá kolečka, doporučujeme, aby řidiči s sebou do zahraničí vozili jednotné potvrzení o činnostech, aby nedošlo k neshodám s kontrolory.


 

Zpět na výpis článků