Audit bezpečnosti pozemních komunikací

Audit bezpečnosti pozemních komunikací
05.10.2018 16:07:18Pozemní komunikace

Transpozičním procesem směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silničního provozu byl do českého právního řádu zaveden institut „Auditora bezpečnosti pozemních komunikací“ a to novelou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „zákona o PK“), § 18h. Povolení k provádění auditů bezpečnosti pozemních komunikací, nazývané jako „Auditor bezpečnosti pozemních komunikací“ (dále jen „povolení“), získá  fyzická   osoba   po   absolvování   školení   a   prokázání   odborné   způsobilosti   stanovenou  zákonem  o pozemních komunikacích.

Rozsah a obsah školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací stanovuje novela vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou  se  provádí  zákon  o  pozemních  komunikacích.  Školení  a  následná  zkouška  je  zaměřena  na 3 tematické okruhy:

  • teorie nehodovosti a bezpečnosti silničního provozu
  • utváření komunikací bezpečných pro účastníky silničního provozu
  • právní a technické normy upravující bezpečnost silničního provozu a provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací.

Odbornou způsobilost prokazuje žadatel vysokoškolským vzděláním v oblasti technických věd a technologie nebo vyšším odborným vzděláním nebo středním vzděláním s maturitní zkouškou v oborech souvisejících s prováděním auditu bezpečnosti pozemních komunikací. Dále pak praxí v oblasti bezpečnosti silničního provozu a úspěšným složením zkoušky.

Auditor bezpečnosti pozemních komunikací je povinen účastnit se pravidelného školení, jehož předmětem je udržování a prohlubování potřebných znalostí v oblasti provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací.

Osoba, která získá povolení je oprávněna provádět:

  • audit bezpečnosti pozemních komunikací (zákon o PK, § 18g)
  • prohlídku pozemní komunikace (zákon o PK, § 18m) – prohlídku provádí skupina nejméně tří fyzických osob, z nichž alespoň jedna musí být auditorem bezpečnosti pozemních komunikací
  • bezpečnostní inspekci (vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, § 7a) – inspekci provádí auditor bezpečnosti pozemních komunikací společně s alespoň jednou další fyzickou osobou

Přechodné ustanovení zákona

Přechodné ustanovení zákona o PK umožnilo osobám, které před nabytím účinnosti tohoto zákona absolvovaly školení zabývající se posuzováním dopadů vlastností pozemních komunikací na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, požádat do konce roku 2011 o vydání povolení k provádění auditu bezpečnosti, aniž by musely znovu absolvovat školení podle uvedené novely vyhlášky.

Zkouška k  prokázání  odborné  způsobilosti  byla  složena  z  písemného  testu  a  ústního  pohovoru v souladu s vyhláškou. Žadatelé, kteří splnili všechny náležitosti uvedené v zákoně o PK (doložili požadované vzdělání, praxi a úspěšně složili zkoušku), obdrželi protokol o výsledku zkoušky a následně jim bylo vydáno povolení k výkonu „Auditora bezpečnosti pozemních komunikací“.

Seznam auditorů bezpečnosti pozemních komunikací je ke stažení níže.

 

Informace k podávání žádostí o akreditaci k poskytování školení auditorů bezpečnosti

Novela  zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (č. 152/2011 Sb., dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) § 18l „Akreditace k poskytování školení“ zavádí možnost udělení akreditace k poskytování školení pro získání znalostí, dovedností a postupů pro provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací, bezpečnostních inspekcí a prohlídek pozemních komunikací.

Akreditaci k poskytování školení uděluje Ministerstvo dopravy osobě, která doloží náležitosti uvedené v odst. 2) § 18l zákona o pozemních komunikacích.

Ministerstvo dopravy připravilo materiál, který poskytne žadatelům návod k vytvoření plánu pro zajištění školení.

  • Doporučený postup pro žadatele o akreditaci - viz níže

Číslo akreditace

 

Název akreditované osoby

 

Akreditace

udělena dne

001

AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

(původní název a sídlo firmy:
CityPlan s.r.o., Jindřišská 889/17, 110 00 Praha 1)

28. 5. 2012
002

Centrum dopravního výzkumu v.v.i.,

Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno

27. 6. 2012
003

ČVUT v Praze, Fakulta dopravní,

Konviktská 20, 110 00 Praha 1

27. 6. 2012
004

VUT v Brně, Fakulta stavební,

Antonínská 548/1, 601 90 Brno

31. 7. 2012

 Stáhněte si:
Zpět na výpis článků