Mýtný systém v České republice

Mýtný systém v České republice
Pozemní komunikace

V České republice je zpoplatněno užívání vybrané sítě dálnic a rychlostních silnic poplatky. Poplatkem za užívání se rozumí určitá částka, která se platí za oprávnění využívat vozidlem po určitou dobu zpoplatněné pozemní komunikace. Běžnějším a i pro svou větší spravedlnost preferovanějším způsobem zpoplatnění silniční infrastruktury je mýtné, resp. výkonové zpoplatnění. Na rozdíl od poplatků za užívání, které se stanoví v závislosti na době, po kterou je předplaceno právo užívání sítě zpoplatněných pozemních komunikací, mýtné se stanoví v závislosti na skutečně ujeté vzdálenosti. Mýtným se rozumí určitá částka, která se platí za jízdu vozidla mezi dvěma body pozemní komunikace. Tato částka se stanoví podle ujeté vzdálenosti a typu vozidla. V minulosti bylo mýtné tradičně vybíráno na dálnicích manuálně, což vyžadovalo výstavbu rozsáhlých mýtných stanic. V současné době se od tohoto tradičního výběru upouští a nahrazuje se systémy elektronického výběru mýtného (systémy EFC či ETC). Nejmodernější systémy jsou pak také označovány přívlastky Multilane a Free Flow, což znamená, že jízda vozidla při mýtné transakci není nijak omezována (vozidlo může jet v jakémkoli jízdním pruhu nebo může přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého aniž by muselo omezovat svou okamžitou rychlost).

Vláda ČR v květnu 2004 rozhodla, že zpoplatní užívání vybraných pozemních komunikací těžkými vozidly (zpravidla se jedná o vozidla nákladní) výkonově, aby se uživatelé spravedlivěji a přímo podíleli na nákladech spojených s výstavbou, modernizací, údržbou a provozem významných silničních tahů. Výběr mýtného by měl být zajišťován plně automaticky a kromě dálnic a rychlostních silnic by se měl rozšířit i na vybrané silnice I. třídy. K tomuto rozšíření vedla zásadní okolnost, že Česká republika nemá kompletně dobudovánu síť dálnic a rychlostních silnic (zatím jich je v provozu cca 878 km a plánováno je přes 2 100 km). To znamená, že těžká dálková silniční doprava je ve směrech dosud nevybudovaných dálnic a rychlostních silnic vedena právě po výše uvedených silnicích I. třídy (rozsah předpokládaného výkonového zpoplatnění - zde). Zpoplatněním těchto tahů by měla ČR získat potřebné finanční prostředky na urychlené dobudování své páteřní sítě.
 
Po odsouhlasení základních parametrů zadávací dokumentace pro zadávací řízení na generálního dodavatele systému elektronického výběru mýtného vládou ČR bylo dne 11. července 2005 zveřejněno oznámení zadávacího řízení veřejné zakázky "Poskytování služeb a dodávek vybrané infrastruktury k realizaci projektu výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v ČR". Více informací o zadávacím řízení níže.

Informace o zpoplatněných komunikacích, sazbách, slevách na mýtném naleznete na http://www.mytocz.eu.

Výběrové řízení na dodavatele mýtného systému
Po odsouhlasení základních parametrů zadávací dokumentace pro zadávací řízení na generálního dodavatele systému výkonového zpoplatnění usnesením vlády č. 736 ze dne 15. června 2005, bylo dne 11. července 2005 zveřejněno oznámení zadávacího řízení veřejné zakázky "Poskytování služeb a dodávek vybrané infrastruktury k realizaci projektu výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v ČR". Oznámení bylo kromě Centrální adresy zveřejněno i v Úředním věstníku EU. Zadávací dokumentaci bylo možno vyzvednout od 15. července 2005 10:00 hodin do 16. září 2005 12:00 hodin, což byla současně lhůta pro podání nabídek. Zadávací dokumentaci si vyzvedlo celkem 117 subjektů, z nichž většina nareprezentovala potencionální dodavatele systému, ale především subdodavatele a subjekty, které se chtěly detailně seznámit se zadávací dokumentací.

Zadávací dokumentace se skládala z následujících částí: Ve stanovené lhůtě pro podání dotazů k zadávací dokumentaci obdrželo Ministerstvo dopravy 373 dotazů, které byly zodpovězeny ve třech kolech. Obržené dotazy včetně odpovědí jsou k dispozici na následujících odkazech: Ministerstvo dopravy obdrželo do 16. září 2005 12:00 hodin 4 nabídky. Otevírání obálek proběhlo dne 19. září 2005 v 10:00 hodinv rámci prvního jednání hodnotící komise, která byla jmenována vládou ČR. Otevírání obálek byli přítomni i zástupci uchazečů o veřejnou zakázku.
 

Smlouvy: Související dokumenty: Související usnesení vlády:
  • 481 ze dne 19. května 2004, k záměru zavedení výkonového zpoplatnění určitých kategorií silničních motorových vozidel na vybraných pozemních komunikacích v České republice
  • 42 ze dne 12. ledna 2005, k návrhu zavedení výkonového zpoplatnění na vybraných pozemních komunikacích v České republice
  • 164 ze dne 2. února 2005, o zřízení řídícího výboru pro přípravu zadávací dokumentace výběrového řízení na generálního dodavatele systému výkonového zpoplatnění na vybraných pozemních komunikacích
  • 571 ze dne 11. května 2005, k ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů na generálního dodavatele systému výkonového zpoplatnění
  • 736 ze dne 15. června 2005, k návrhu základních parametrů zadávací dokumentace pro zadávací řízení na generálního dodavatele systému výkonového zpoplatnění na vybraných pozemních komunikacích v České republice
  • 913 ze dne 13. července 2005, k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  • 964 ze dne 20. července 2005, ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. června do 30. června 2005
  • 1467 ze dne 16. listopadu 2005, k Metodice výpočtu sazeb mýtného
Informace o zavádění EFC systému v ČR:

Vláda ČR ve svém usnesení č. 42 ze dne 12. ledna 2005 uložila ministru dopravy informovat čtvrtletně vládu o vývoji zavádění výkonového zpoplatnění v České republice a plnění vládou uložených, souvisejících úkolů. Evropská komise:
  • dotaz Evropské komise k probíhajícímu výběrovému řízení
  • podklady Ministerstva dopravy pro  odpověď

 Zpět na výpis článků
Související články