Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu (stránka dřívějšího Odboru pozemních komunikací)

Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu (stránka dřívějšího Odboru pozemních komunikací)
Pozemní komunikace
Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu (stránka dřívějšího Odboru pozemních komunikací)

Odbor pozemních komunikací v rámci své působnosti odpovídá za zajišťování výkonu státní správy ve věcech pozemních komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Posláním Odboru pozemních komunikací je též tvorba koncepce a strategie zpoplatnění dálnic a silnic I. třídy, a to jak časového zpoplatnění (dálniční kupóny) tak výkonového zpoplatnění (systém elektronického mýtného). Další nedílnou součástí činností Odboru pozemních komunikací je implementace dopravní telematiky na dálnicích a silnicích I. třídy. Kromě toho se Odbor pozemních komunikací částečně podílí a částečně též výkonu správních činností dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve věcech dopravního značení a výkonu činností vyplývajících z příslušných norem, směrnic, direktiv a usneseních EU (a to v rozsahu činností popsaných u jednotlivých oddělení).

Odbor pozemních komunikací se dělí na Oddělení telematiky a zpoplatnění silniční sítě a Oddělení silničního správního úřadu.

 

Správce dálnic a silnic I. třídy

Ve smyslu § 9 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění účinném od 31. 12. 2015, je Ministerstvo dopravy jako vlastník dálnic a silnic I. třídy povinno v případě, že pro výkon správy dálnic a silnic I. třídy zřídilo správce, zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup identifikační údaje správce, vymezení pozemních komunikací, jejichž správu vykonává, a rozsah jím vykonávané správy. Povinně zveřejňovanými identifikačními údaji správce jsou obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno; je-li správcem kraj, je povinně zveřejňovaným identifikačním údajem pouze jeho název.

Identifikační údaje správce:

 • název: Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
 • sídlo: Na Pankráci 546/56, 14505 Praha 4
 • IČ: 65993390

Vymezení pozemních komunikací, jejichž správu vykonává:

 • dálnice na území České republiky
 • silnice I. třídy na území všech krajů

Rozsah vykonávané správy je obsažen ve zřizovací listině Ředitelství silnic a dálnic, jejíž aktuální znění je k dispozici zde.

 

Zpoplatnění dálnic a vybraných silnic I. třídy

Zpoplatnění dálnic a vybraných silnic I. třídy je upraveno zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Užití dálnic a vybraných silnic I. třídy, které jsou stanovené prováděcím předpisem a označeny dopravní značkou označující zpoplatnění, vozidlem nad 3,5 tuny podléhá mýtné povinnosti.

Užití dálnic a vybraných silnic I. třídy, které jsou stanovené prováděcím předpisem a označeny dopravní značkou označující zpoplatnění, vozidlem do 3,5 tuny podléhá povinnosti uhradit časový poplatek.

Poplatek lze platit na kalendářní rok, měsíc nebo deset dnů. Poplatek se platí před užitím dálnice motorovým vozidlem. Zaplacení poplatku se prokazuje platným dvoudílným kupónem, jehož jedna část je přímo nalepena celou svou plochou na vnitřní straně čirého skla předního okna motorového vozidla na pravém dolním okraji (z pohledu řidiče) tak, aby výhled řidiče z vozidla byl co nejméně omezen a kupón byl dobře viditelný z vnější strany vozidla. 

Více informací o zpoplatnění pozemních komunikací.

 

Přeprava nadměrných a nadrozměrných nákladů

Povolování přeprav zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou vyhláškou Ministerstva dopravy č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, je v České republice prováděno na základě § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, jednotlivými silničními správními úřady.

Více informací a dokumentů ke stažení zde.
 

Stavby v blízkosti dálnic: povolení/závazné stanovisko pro stavební úřad

Ministerstvo dopravy je příslušné k vydání:

 • závazného stanoviska v územním a společném územním a stavebním řízení z hlediska řešení dálnic a silnic I. třídy a závazného stanoviska ve společném územním a stavebním řízení pro stavby projektů společného zájmu energetické infrastruktury z hlediska působnosti všech silničních správních úřadů s výjimkou působnosti celních úřadů a újezdních úřadů [podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích]
 • povolení/závazného stanoviska pro účely provádění vybraných staveb a terénních úprav v silničním ochranném pásmu dálnice (podle § 32 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích).

Více informací o vydávání závazného stanoviska/povolení zde.

 

Politika jakosti v oboru pozemních komunikací

Politika jakosti v oboru pozemních komunikací je ucelená řada technických a smluvních předpisů, metodických pokynů, přehled schválených materiálů a výrobků apod. v oboru pozemních komunikací. Systém jakosti pozemních komunikací spravuje a rozvíjí Ministerstvo dopravy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Mezi základní resortní předpisy v oboru pozemních komunikací patří:

 • obchodní podmínky staveb pozemních komunikací
 • technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
 • technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací
 • oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací

Dalšími předpisy jsou:

 • technické podmínky
 • vzorové listy
 • metodické pokyny, metodiky, směrnice a další

Všechny potřebné informace jsou v ucelené podobě dostupné na webových stránkách Politika jakosti pozemních komunikací.

 

Nejčastěji hledané

Formuláře pro

 • vydání Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami a údržbou pozemních komunikací - zde
 • prodloužení platnosti Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami a údržbou pozemních komunikací - zde
 • Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací - zde

Metodika schvalování provedení a používání dopravních značek, světelných a akustických signálů, dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace na pozemních komunikacích v ČR

 

Audit bezpečnosti pozemních komunikací

Podmínkou vydání stavebního povolení nebo o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu pozemní komunikace, která je zařazena do transevropské silniční sítě, je posouzení dokumentace podle zvláštních předpisů o územním plánování a stavebním řádu a stavby samotné z hlediska zajištění bezpečnosti silničního provozu při užívání stavby (dále jen „audit bezpečnosti pozemních komunikací“). Výsledkem auditu bezpečnosti pozemních komunikací je zpráva, která obsahuje zejména souhrnný popis předpokládaných dopadů stavebních, technických a provozních vlastností pozemní komunikace na bezpečnost silničního provozu při jejím užívání a návrhy na odstranění nebo snížení předpokládaných rizik, která plynou z vlastností pozemní komunikace pro účastníky silničního provozu.

Povolení k provádění auditů bezpečnosti pozemních komunikací, nazývané jako „Auditor bezpečnosti pozemních komunikací“ (dále jen „povolení“), získá fyzická osoba po absolvování školení a prokázání odborné způsobilosti stanovenou zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Osoba, která získá povolení je oprávněna provádět:

 • audit bezpečnosti pozemních komunikací (§ 18g a násl. zákona o pozemních komunikacích)
 • prohlídku pozemní komunikace (§ 18m a násl. zákona o pozemních komunikacích)
 • bezpečnostní inspekci (§ 7a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích)

Auditor bezpečnosti pozemních komunikací je povinen účastnit se pravidelného školení, jehož předmětem je udržování a prohlubování potřebných znalostí v oblasti provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací.

Více informací o auditu bezpečnosti pozemních komunikací.

 

Jednotný systém dopravních informací (JSDI)

Jednotný systém dopravních informací (JSDI) pro ČR je společným projektem Ministerstva dopravy, Ředitelství silnic a dálnic ČR. JSDI je komplexním systémovým prostředím pro sběr, zpracování, sdílení, distribuci a publikaci dopravních informací a dopravních dat o aktuální dopravní situaci a informací o pozemních komunikacích.

Hlavním cílem realizace projektu JSDI je informační podpora procesů pro:

·          zajištění průjezdnosti a sjízdnosti sítě pozemních komunikací v maximu času a maximu rozsahu území České republiky,

·          zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu prostřednictvím vytvoření spolehlivého, funkčního, efektivního, bezpečného a k životnímu prostředí šetrného systému v silniční dopravě.

Více informací o JSDI

Související dokumenty:

 • Materiál schválený Vládou ČR (usnesením č. 590 / 18.5.2005) k realizace projektu Jednotného systému dopravních informací pro ČR - zde
 • Usnesení Vlády ČR č. 590 ze dne 18. května 2005 k projektu Jednotného systému dopravních informací pro Českou republiku - zde
 • Tisková zpráva Ministerstva dopravy k projektu JSDI - zde
 • Popis sledovaných dopravních situací - zde
 • Komplexní schéma JSDI - zde
 • Schéma řízení a koordinace realizace JSDI - zde

Vyhodnocení dosavadního průběhu projektu PPP D4 a posouzení možností realizace části D35 formou PPP projektu

Podklady k zajištění souhlasu vlády ČR s dalším způsobem zajištění výstavby, provozu a údržby dálnice D35 (PPP vs. klasický model) v návaznosti na vyhodnocení dosavadního stavu projektu PPP D4 jsou k dispozici na tomto odkazu.

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků