Stavby v blízkosti dálnic: povolení/závazné stanovisko pro stavební úřad - informace pro žadatele

Stavby v blízkosti dálnic: povolení/závazné stanovisko pro stavební úřad - informace pro žadatele
28.04.2018 18:00:50Pozemní komunikace

Ministerstvo dopravy je příslušné k vydání:
 
a) závazného stanoviska pro účely územního a společného územního a stavebního řízení z hlediska řešení dálnic a silnic I. třídy a závazného stanoviska pro účely společného územního a stavebního řízení pro stavby projektů společného zájmu energetické infrastruktury z hlediska působnosti všech silničních správních úřadů s výjimkou působnosti celních úřadů a újezdních úřadů [podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích]
 
b) povolení / závazného stanoviska pro účely provádění vybraných staveb a terénních úprav v silničním ochranném pásmu dálnice (podle § 32 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích).
(Povolení podléhá umisťování a provádění stavby, které podle zvláštních předpisů vyžadují povolení, souhlas nebo ohlášení stavebnímu úřadu, a provádění terénní úpravy, jimiž by se úroveň terénu snížila nebo zvýšila ve vztahu k niveletě vozovky. Povolení se nevyžaduje pro stavby čekáren linkové osobní dopravy, zařízení tramvajových a trolejbusových drah, telekomunikačních a energetických vedení a pro stavby související s úpravou odtokových poměrů. V územním, stavebním nebo společném územním a stavebním řízení je povolení nahrazeno závazným stanoviskem příslušného silničního správního úřadu.)
 
Ke stavbám v silničním ochranném pásmu dálnic Ministerstvo dopravy uplatňuje jednotné podmínky. Do 50 m od osy přilehlého pásu dálnice se nepovolují stavby trvalého charakteru. Výjimku lze udělit pouze v případě, že

a) se jedná o terénní úpravy nebo o stavby pozemních komunikací, zpevněných ploch a technické infrastruktury, a to do vzdálenosti nejblíže 25 m od osy přilehlého pásu dálnice;
b) se v daném území do 300 m od záměru žadatele již nachází jiná legální stavba trvalého charakteru (povolení se v tomto případě může vydat pouze po hranici této stávající stavby);
c) je vydán souhlas majetkového správce dálnic, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD“).

Podmínky podle písm. a) a c), popř. a) až c) je nutné splnit kumulativně.

Pozn.: Vnější okraj silničního ochranného pásma dálnice je nutno vytyčovat vždy od osy zpevnění, nikoli osy jízdních pruhů přilehlého pásu dálnice.

Žádost musí obsahovat údaj o tom, pro jaké účely má být povolení nebo závazné stanovisko vydáno (územní řízení / stavební řízení / společné územní a stavební řízení / územní souhlas / ohlášení stavby / odstranění stavby).

V případě navazujícího územního řízení, společného územního a stavebního řízení a územního souhlasu bude žadateli z hlediska ochranného pásma dálnice podle § 32 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a hlediska řešení dálnic a silnic I. třídy podle § 40 odst. 2 písm. g) téhož zákona, vydáno koordinované závazné stanovisko. V ostatních případech se Ministerstvo dopravy vyjadřuje pouze z hlediska ochranného pásma dálnic, a to formou závazného stanoviska (pro účely stavebního řízení) nebo povolení (pro účely ohlášení stavby). 

Žádosti o koordinované závazné stanovisko adresujte Odboru infrastruktury a územního plánu Ministerstva dopravy, žádosti o vydání závazného stanoviska / povolení podle § 32 odst. 1 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích pro účely stavebního řízení nebo ohlášení stavby adresujte Odboru pozemních komunikací Ministerstva dopravy.

 Zpět na výpis článků