Jak registrovat

Jak registrovat
Registrace vozidel

Webové stránky se upravují!

Jak registrovat?

Jaká vozidla podléhají registraci?

·       silniční motorová vozidla a nemotorová vozidla, která jsou vyrobena za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí,

·       zvláštní vozidla, která jsou vyrobena k jiným účel účelům, než k provozu na pozemních komunikacích, která mohou být při splnění podmínek stanovených zákonem č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k provozu na pozemních komunikacích schválena.

Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo provozované na pozemních komunikacích musí být zapsáno v registru silničních vozidel, pokud má osoba, která ho provozuje, na území České republiky trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl, nebo sídlo, jedná-li se o právnickou osobu.

Je-li silniční motorové vozidlo nebo přípojné vozidlo provozováno na pozemních komunikacích v mezinárodním provozu podle mezinárodní smlouvy o silničním provozu po dobu, která nepřesáhne 6 měsíců v kalendářním roce, předchozí odstavec se nepoužije.

·       Povinné registraci nepodléhá pracovní stroj přípojný (vozidlo patřící do kategorie S), který je účelově a technicky určen pro práce v zemědělství; toto vozidlo lze však registrovat na žádost vlastníka.

Kde se registrace provádí?

Příslušným pro registraci vozidla je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu má provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla bydliště (platný pobyt na území České republiky) nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště, nebo sídlo.

Kdo je provozovatel vozidla?

Provozovatelem silničního vozidla je osoba, která je v registru silničních vozidel zapsána jako vlastník tohoto vozidla, není-li jako jeho provozovatel v registru silničních vozidel zapsána jiná osoba.

Jaké vozidlo lze zapsat do registru silničních vozidel?

Do registru silničních vozidel lze zapsat vozidlo,

a) jehož technická způsobilost silničního vozidla k provozu na pozemních komunikacích byla schválena,

b) je splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla týkající se takového vozidla,

c) byla při pořízení silničního vozidla z jiného členského státu zaplacena daň z přidané hodnoty, stanoví-li tak zvláštní právní předpis (zákon o dani z přidané hodnoty),

d) silniční vozidlo není vedeno jako pohřešované nebo odcizené v Schengenském informačním systému nebo v informačním systému Policie České republiky nebo tato informace není zjištěna prostřednictvím EUCARIS a

e) provozovatel silničního vozidla má na území České republiky

1. trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl, nebo

2. sídlo, jedná-li se o právnickou osobu.

Žádost o zápis vozidla do registru silničních vozidel (zde) musí obsahovat

a) údaj o druhu a kategorii silničního vozidla, značku a obchodní název stanovený výrobcem, typ silničního vozidla, obchodní označení, číslo technického průkazu silničního vozidla, číslo schválení technické způsobilosti silničního vozidla a účel, pro který je silniční vozidlo určeno,

b) údaje o vlastníkovi silničního vozidla,

c) údaje o provozovateli silničního vozidla, není-li vlastník současně provozovatelem tohoto vozidla,

d) u silničních motorových vozidel, která jsou vybavena podle přímo použitelného předpisu Evropské unie záznamovým zařízením, též žádost o vydání paměťové karty podniku a

e) úředně ověřený podpis nebo uznávaný elektronický podpis žadatele; to neplatí, pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností při podání žádosti ověří totožnost žadatele nebo je žadatel zastoupen na základě plné moci.

K žádosti o zápis vozidla do registru silničních vozidel žadatel přiloží

a) doklad o technické způsobilosti vozidla, kterým je

1. technický průkaz silničního vozidla,

2. prohlášení o shodě, nebyl-li technický průkaz vydán,

3. osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem a, byl-li vydán, i technický průkaz tohoto silničního vozidla,

4. rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, nebo

5. osvědčení o jednotlivém schválení vozidla s platností ve všech členských státech,

b) doklad o technické prohlídce, jedná-li se o provozované silniční vozidlo, s výjimkou vozidel podle § 40 odst. 2 až 4 zákona,

c) protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, nejedná-li se o nové vozidlo,

d) zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu,

e) doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,

f) potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu,

g) dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, pokud nejsou obsaženy v dokladu podle písmene a) a

h) plnou moc s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele, v případě jeho neúčasti u registrace vozidla na obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

Za zápis vozidla do registru silničních vozidel se platí správní poplatek obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Od poplatku jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP, ZTP/P a nabytí vozidla v dědictví nebo na základě rozdělení společného jmění manželů.

Dále se platí poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraného autovraku podle § 37e zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Poplatek se platí při registraci vozidla kategorie M1 nebo N1, které neplní alespoň emisní normu EURO 3. Od poplatku jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P a také nabytí vozidla na základě dědictví a rozdělení společného jmění manželů.

Tabulku s registrační značkou je provozovatel vozidla povinen umístit na vozidlo.

Co je to evidenční kontrola?

Evidenční kontrola vozidla je kontrola vozidla prováděná stanicí technické kontroly spočívající v porovnání údajů uvedených v technickém průkazu vozidla a v osvědčení o registraci vozidla nebo v osvědčení o technické způsobilosti vozidla, pokud se jedná o vozidlo, které nepodléhá registraci, se skutečnými údaji a stavem vozidla.

Kdo má povinnost hlásit změny v údajích zapisovaných do registru silničních vozidel?

Povinnost požádat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností o provedení zápisu změn údajů zapisovaných v registru silničních vozidel má dosavadní vlastník a nový vlastník registrovaného vozidla v případě převodu vlastnického práva, nový vlastník registrovaného vozidla v případě přechodu vlastnického práva a provozovatel vozidla v případě zápisu změn ostatních údajů vedených v registru silničních vozidel. Ztrátu, odcizení nebo zničení technického průkazu nebo osvědčení o registraci vozidla nebo tabulky s registrační značkou má povinnost oznamovat vlastník nebo provozovatel vozidla.

Žádost o zápis změn v údajích zapisovaných v registru silničních vozidel a oznámení ztráty, odcizení nebo zničení dokladů k vozidlu a tabulek s registrační značkou

Žádost o zápis změn údajů vedených v registru silničních vozidel jsou osoby, jichž se zápis v registru silničních vozidel týká povinny podat do 10 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje. Ztrátu, odcizení nebo zničení dokladů k vozidlu nebo tabulek s registrační značkou má vlastník nebo provozovatel vozidla oznamovat neprodleně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

 

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele vozidla v registru silničních vozidel

Podmínky pro provedení změny vlastníka nebo provozovatele podle § 8 nebo 9 zákona jsou:

a) vozidlo není vedeno jako pohřešované nebo odcizené v Schengenském informačním systému nebo informačním systému Policie ČR,

b) provozovatel vozidla má na území ČR stanovený typ pobytu, udělen azyl nebo sídlo,

c) společná žádost původního a nového vlastníka a nového provozovatele o zápis změny (převod vlastnického práva na základě např. kupní smlouvy, darovací smlouvy),

d) žádost nového vlastníka o zápis změny (přechod vlastnického práva na základě např. dědictví)

K žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla  podle § 8 odst. 4 (změna vlastníka) nebo § 9 odst. 2 (změna provozovatele) zákona žadatel předloží:

a) technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla,

b) protokol o evidenční kontrole silničního vozidla,

c) zelenou karta, není-li vozidlo vyřazeno z provozu,

d) doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu v případě přechodu vlastnického práva (usnesení o dědictví),

e) plná moc s úředně ověřeným podpisem v případě zastoupení při zápisu změny vlastníka nebo provozovatele.

Za zápis změny vlastníka nebo provozovatele vozidla v registru silničních vozidel se platí správní poplatek obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Od poplatku jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP, ZTP/P a nabytí vozidla v dědictví nebo na základě rozdělení společného jmění manželů.

Dále se platí poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraného autovraku podle § 37e zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Poplatek se platí při registraci vozidla kategorie M1 nebo N1, které neplní alespoň emisní normu EURO 3. Od poplatku jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P a také nabytí vozidla na základě dědictví a rozdělení společného jmění manželů.

Zápis změny ostatních údajů

K žádosti o zápis změny ostatních údajů (zde) podle § 11 odst. 2, popř. § 11 odst. 3 zákona, předkládá provozovatel silničního vozidla:

a) technický průkaz,

b) osvědčení o registraci,

c) další doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů, pokud se jedná o změny technických údajů o silničním vozidle,

d) doklad o nabytí podstatné části mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla,

e) protokol o technické prohlídce provedené po výměně této podstatné části,

f) rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti po provedené výměně, jedná-li se o přestavbu silničního vozidla.

Za zápis změny ostatních údajů v registru silničních vozidel se platí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působnostísprávní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb.

 

Vyřazení silničního vozidla z provozu

K žádosti o vyřazení silničního vozidla z provozu (zde) podle § 12 odst. 2 zákona předkládá vlastník silničního vozidla:

a) osvědčení o registraci vozidla,

b) všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou,

c) technický průkaz vozidla a

d) policejní protokol v případě odcizení vozidla.

 

Za vyřazení silničního vozidla z provozu se platí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb. Za vyřazení vozidla z důvodu odcizení se správní poplatek nevybírá.

Po uplynutí roční lhůty oznamuje vlastník vyřazeného vozidla z provozu adresu místa a účel využití vyřazeného vozidla.

 

Ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu

Podmínky pro ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu podle § 12 odst. 7 zákona:

a) uzavřené pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a

b) platné osvědčení o technické způsobilosti vozidla vydané stanicí měření emisí a stanicí technické kontroly.

 

K žádosti o ukončení vyřazení silničního vozidla podle § 12 odst. 7 zákona předkládá vlastník silničního vozidla:

a) zelenou kartu jako doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

b) osvědčení o technické způsobilosti.

 

Zánik silničního vozidla

Podmínky pro zápis zániku silničního vozidla na základě žádosti vlastníka podle § 13 odst. 1 zákona:

a) vozidlo bylo předáno provozovateli zařízení ke sběru autovraků bez odstranění jeho podstatných částí,

b) vozidlo bylo ekologicky zlikvidováno oprávněnou osobou v jiném členském státě nebo

c) vozidlo bylo zničeno.

K žádosti o zápis zániku silničního vozidla (zde) podle § 13 odst. 1 zákona předkládá vlastník vozidla:

a) doklad o ekologické likvidaci silničního vozidla vydaný oprávněnou osobou v jiném členském státě nebo

b) doklad potvrzující zničení silničního vozidla a

c) technický průkaz silničního vozidla,

d) osvědčení o registraci vozidla a

e) všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou.

 

Za zápis zániku vozidla v registru silničních vozidel se správní poplatek nevybírá.

 

Vývoz vozidla

K žádosti o vydání registračních značek na vývoz (zde) podle § 14 odst. 2 zákona předkládá vlastník silničního vozidla:

a) tabulky s dosud přidělenou registrační značkou,

b) osvědčení o registraci vozidla a

c) technický průkaz vozidla.

Za vydání tabulky s registrační značkou na vývoz se platí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb.

 

Výměna technického průkazu nebo osvědčení o registraci vozidla

K žádosti o vydání nového technického průkazu nebo osvědčení o registraci silničního vozidla (zde) podle § 7f odst. 1 zákona předkládá vlastník nebo provozovatel:

a) oznámení o ztrátě, odcizení, zničení nebo poškození technického průkazu nebo osvědčení o registraci vozidla,

b) poškozený technický průkaz,

c) poškozené osvědčení o registraci.

 

Za vydání nového technického průkazu nebo osvědčení o registraci silničního vozidla se platí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb.

 

Výměna tabulky s registrační značkou

K oznámení k výměně tabulek s registrační značkou (zde) podle § 7e odst. 1 a 2 zákona předkládá vlastník nebo provozovatel:

a) technický průkaz,

b) osvědčení o registraci vozidla,

c) zbývající tabulky s přidělenou registrační značkou.

 

Za přidělení registrační značky a vydání nové/ých tabulky/ek s registrační značkou se platí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb.

Zápis vlastníka silničního vozidla podle přechodného ustanovení zákona(vozidla v tzv. odhláškách)

Podmínky pro zápis vlastníka silničního vozidla do registru silničních vozidel podle § 6 odst. 3 písm. d) a e) zákona:

a) vozidlo není vedeno jako pohřešované nebo odcizené v Schengenském informačním systému nebo informačním systému Policie ČR a

b) provozovatel vozidla má na území ČR stanovený typ pobytu, udělen azyl nebo sídlo

K žádosti o zápis vlastníka do registru silničních vozidel ((lze použít žádost o zápis vozidla do registru silničních vozidel (zde)) podle § 8 odst. 4 písm. a) vlastník předkládá:

a) technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla,

b) protokol o evidenční kontrole silničního vozidla,

c) zelenou kartu,

d) plnou moc s úředně ověřeným podpisem v případě zastoupení při zápisu změny a

e) platné osvědčení o TZ vozidla vydané SME a STK.

Za zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se vybírá správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb. Od poplatku jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P a také nabytí vozidla na základě dědictví a rozdělení společného jmění manželů.

Dále se platí poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraného autovraku podle § 37e zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Poplatek se platí při registraci vozidla kategorie M1 nebo N1, které neplní alespoň emisní normu EURO 3. Od poplatku jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P a také nabytí vozidla na základě dědictví a rozdělení společného jmění manželů.

Pravidelné technické prohlídky a měření emisí

1. Provozovatele silničního vozidla přistaví

a) osobní automobil, nákladní automobil, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, motocykl, přípojné vozidlo, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, kromě nebrzděného přívěsu, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, nejpozději ve lhůtě čtyř let po prvním zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel (dále jen "zaregistrování silničního vozidla") a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách dvou let,

b) nákladní automobil, jehož přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, speciální automobil, autobus, silniční vozidlo s právem přednosti v jízdě, vozidlo taxislužby, vozidlo půjčovny automobilů určené k nájmu, kromě nebrzděného přívěsu, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, přípojné vozidlo, jehož přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, nejpozději ve lhůtě jednoho roku po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději v jednoročních lhůtách,

c) nebrzděný přívěs, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, motocykl, jehož zdvihový objem pístového spalovacího motoru pohonu silničního vozidla nepřevyšuje 50 cm3 nebo jehož nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 50 km.h-1, s výjimkou motocyklu opatřeného šlapadly, nejpozději ve lhůtě šest let po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách čtyř let.

2. Provozovatel silničního vozidla uvedeného v odstavci 1 písm. a) dovezeného z jiného členského státu, ve kterém bylo registrováno, od jehož první registrace uplynuly méně než čtyři roky, přistaví silniční vozidlo k technické prohlídce nejpozději ve lhůtě čtyř let po první registraci a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách dvou let.

3. Provozovatel silničního vozidla uvedeného v odstavci 1 písm. b) dovezeného z jiného členského státu, ve kterém bylo registrováno, od jehož první registrace uplynul méně než jeden rok, přistaví silniční vozidlo k technické prohlídce nejpozději ve lhůtě jednoho roku po první registraci a potom pravidelně nejpozději v jednoročních lhůtách.

4. Provozovatel silničního vozidla uvedeného v odstavci 1 písm. c) dovezeného z jiného členského státu, ve kterém bylo registrováno, od jehož první registrace uplynulo méně než šest let, přistaví silniční vozidlo k technické prohlídce nejpozději ve lhůtě šesti let po první registraci a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách čtyř let.

5. Provozovatel dovezeného silničního vozidla, které bylo registrováno v zahraničí, neuvedeného v odstavcích 2 až 4 přistaví silniční vozidlo k technické prohlídce před registrací silničního vozidla v České republice a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách stanovených v odstavci 1 podle druhu silničních vozidel, s výjimkou silničního vozidla uvedeného v odstavci 1 písm. a), které přistaví provozovatel silničního vozidla po první technické prohlídce pravidelně nejpozději ve lhůtách dvou let.

 

Konkrétní případy je nutné řešit ve spolupráci s místně příslušným úřadem.Zpět na výpis článků