Popis řidičského průkazu stanovený Úmluvou o silničním provozu

Popis řidičského průkazu stanovený Úmluvou o silničním provozu
24.08.2017 11:45:17Řidičské průkazy

Popis řidičského průkazu stanovený Úmluvou o silničním provozu (Vídeň 1968):

Národní řidičský průkaz musí mít formu dokumentu.

Průkaz musí být zhotoven z plastu nebo papíru. Pro řidičské průkazy zhotovené z plastu by měl byt přednostně zvolen formát 54×86 mm. Barva by měla byt růžová.

Na přední straně průkazu bude uveden titul „Řidičský průkaz“ v národním jazyce (nebo jazycích) země, která průkaz vydává a dále musí obsahovat název nebo rozlišovací znak vydávajícího státu.

Řidičský průkaz musí obsahovat následující údaje, očíslované tak, jak je uvedeno níže:
 • 1.         Příjmení;
 • 2.         Křestní jméno, další jména;
 • 3.         Datum a místo narození (může byt nahrazeno jinými údaji, které určí národní legislativa);
 • 4. (a)    Datum vydání;
 • 4. (b)    Datum ukončení platnosti;
 • 4. (c)    Název nebo razítko orgánu, který řidičský průkaz vydal;
 • 5.         Číslo řidičského průkazu;
 • 6.         Fotografii držitele;
 • 7.         Podpis držitele průkazů;
 • 9.         Skupiny (podskupiny) vozidel, pro které je řidičský průkaz platný;
 • 12.       Doplňující informace nebo omezeni pro každou skupinu (podskupinu) vozidel v podobě kódu.
Jestliže jsou podle domácí legislativy požadovány další údaje, musí být v řidičském průkazu uvedeny pod následujícími čísly:
 
 • 4.(d)    Identifikační číslo pro účely registrace, jiné než to, které je uvedeno pod číslem 5 odstavce 4
 • 8.         Místo obvyklého bydliště
 • 10.       Datum vydání pro každou skupinu (podskupinu) vozidel;
 • 11.       Datum ukončení platnosti pro každou skupinu (podskupinu) vozidel;
 • 13.       Informace pro účely registrace v případě změny v zemi obvyklého bydliště;
 • 14.       Informace pro účely registrace nebo jiné informace se vztahem k bezpečnosti silničního provozu.
Všechny údaje v řidičském průkazu musí být zapsány latinkou. Jestliže se použije jiný druh písma, musí být tyto  údaje přepsány též do latinské abecedy.

Skupiny řidičského oprávnění, které jsou obsahem řidičského průkazu – A, B, C, D, B+E, C+E, D+E s příslušným piktogramem, případně podskupiny řidičského oprávnění  - A1, B1, C1, D1, C1+E, D1+E s příslušným piktogramem.

Bližší informace, týkající se vzoru řidičského průkazu je možné nalézt v příloze č. 6 Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) - Sbírka mezinárodních smluv částka č. 46/2013
 

Popis řidičského průkazu stanovený Úmluvou o silničním provozu (Ženeva 1949):

Národní řidičský průkaz musí mít formu dokumentu, o rozměrech 74 x 105 mm, barvy růžové.

Řidičský průkaz musí být vypsán v jazyce (jazycích) státu, který ho vydal.

Název „ řidičský průkaz“ musí být uveden v jazyce státu, který ho vydal a dále musí být název „řidičský průkaz uveden ve  francouzštině -  „Permis de conduire“.

Na přední straně řidičského průkazu musí být uveden název státu nebo rozeznávací znak státu, který řidičský průkaz vydal.

Údaje v řidičském průkazu musí být vypsány latinským písmen, pokud se použije jiný druh písma, musí se tyto údaje latinkou či anglickou kurzívou opakovat.

V řidičském průkazu musí být umístěna fotografie či jinou formou pořízená podobenka držitele řidičského průkazu.

Řidičský průkaz musí obsahovat následující údaje označené příslušným číselným kódem:
 
 • 1.         Příjmení;
 • 2.        Křestní jméno, další jména; (může být zapsáno příjmení otce nebo manžela držitele řidičského průkazu);
 • 3.         Datum a místo narození (nebo přibližný věk k datu vydání, místo narození se uvede, pokud je známo);
 • 4.         Bydliště;
 • 5.         Orgán, který řidičský průkaz vydal;
 • 6.         Datum a místo vydání řidičského průkazu;
 • 7.         Datum platnosti řidičského průkazu (nemusí být uvedena, v tomto případě je jeho platnost neomezená).

Řidičský průkaz dále musí obsahovat i následující údaje, ale již bez číselného označení:
 • číslo řidičského průkazu;
 • podpis držitele řidičského průkazu (nebo otisk palce);
 
 • úřední podpis;
 • pečeť nebo razítko orgánu, který řidičský průkaz vydal.

V řidičském průkazu musí být uvedeny skupiny řidičského oprávnění A, B, C, D a E s příslušným popisem.

Bližší informace, týkající se vzoru řidičského průkazu je možné nalézt v příloze č. 9 Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949) – Sbírka mezinárodních smluv částka č. 46/2013
 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků