Potvrzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Potvrzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
21.02.2017 8:47:35Řidičské průkazy

Vzor posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (dále jen „Posudek“) jsou na základě zmocnění vyplývajícího z § 85 odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů stanoven v příloze č. 2 vyhlášky č. 277/2004 Sb. (viz níže). Podle § 4 odst. 1 této vyhlášky však může být Posudek vydán i v jiném formátu a uspořádání, než je uvedeno v jeho vzoru. Při posuzování platnosti Posudku je tedy třeba vždy hodnotit, zda jsou v něm obsaženy náležitosti nezbytné ke zjištění, zda je dotčená osoba zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel. Za takové podstatné náležitosti je nutno považovat především

- základní identifikační údaje o posuzované osobě,

- údaje o skupinách řidičských oprávnění, pro něž je zdravotní způsobilost posuzována

- výsledek posouzení zdravotní způsobilosti, tedy údaj o tom, zda je osoba zdravotně způsobilá, zdravotně způsobilá s podmínkou (a jakou) či zdravotně nezpůsobilá

- datum vydání posudku a datum skončení platnosti posudku

- identifikační údaje k osobě lékaře (popř. k lékařskému zařízení), který posudek vydal, včetně razítka a podpisu

Podle § 6 odst. 7 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb. musí mít Posudek u sebe při řízení motorového vozidla řidič, který dosáhl věku 65 let. Musí se jednat vždy o originál posudku. Pokud posudek sice neodpovídá přesně vzoru uvedenému ve vyhlášce, avšak obsahuje všechny shora uvedené podstatné náležitosti, nelze jej podle názoru Ministerstva dopravy považovat za neplatný.

Příklad dotazu:

Otázka:Jakého formátu a uspořádání musí být posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

 

Odpověď:Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel může být vydán i v jiném formátu a uspořádání, než je uvedeno v jeho vzoru, který je obsahem přílohy č. 2 vyhlášky č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

 

Formulář posudku o zdravotní způsobilosti:

"POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL"

 Formulář

"PROHLÁŠENÍ POSUZOVANÉ OSOBY KE SVÉ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI"


Vyhláška č. 277/2004 Sb. v § 2, odst. 1 stanovuje, že "posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (dále jen "posudek") vydává posuzující lékař po zhodnocení zdravotního stavu žadatele o řidičské oprávnění (dále jen "žadatel") nebo držitele řidičského oprávnění (dále jen "řidič") zjištěného lékařskou prohlídkou a na základě vyhodnocení prohlášení žadatele nebo řidiče (dále jen "posuzovaná osoba") ke zdravotní způsobilosti, předchozích záznamů ve zdravotnické dokumentaci vedené o posuzované osobě sdělených jejím registrujícím praktickým lékařem a dále výsledků dalších odborných vyšetření, která si vyžádal."

 Stáhněte si:
Zpět na výpis článků