Tažná zařízení - zápis tažného zařízení do technického průkazu vozidla

Tažná zařízení - zápis tažného zařízení do technického průkazu vozidla
Schvalování vozidel


Tažné zařízení (TZ) se zapisuje do technického průkazu (TP) vozidla i do osvědčení o registraci vozidla (ORV).
 
Možnosti, které mohou při zápisu nastat, jsou následující:
 
A) TZ typově schválené Ministerstvem dopravy (MD), doloženo typovým listem

Žadatel o zápis typově schváleného TZ k žádosti přikládá vyplněný typový list TZ, který musí odpovídat schválenému vzoru. Ministerstvo dopravy na svých webových stránkách zveřejňuje aktuálně platné vzory typových listů TZ k jednotlivým držitelům schválení. Typový list garantuje shodnost daného TZ se schváleným typem (razítko a podpis držitele schválení včetně datumu vystavení), a dále se v typovém listu potvrzuje odborná montáž TZ na vozidlo. Potvrzení odborné montáže může vystavit:
  • pověřené montážní pracoviště - tato pracoviště může pověřit pouze držitel typového schválení TZ dané značky; jejichž seznam je též na www stránkách MD,
  • zkušební stanice - v případě individuální montáže.
Tažné zařízení lze do TP vozidla zapsat pouze na základě potvrzení obou částí (garance shodnosti + potvrzení montáže), a dále vyplnění základních údajů v typovém listu (typ TZ, typ vozidla, největší hmotnost přívěsu a největší svislé zatížení spojovacího zařízení). Předložený typový list musí svým provedením plně odpovídat vzoru na internetu (jedná se např. o to, když je vzor barevný s ochrannými znaky a občan předloží černobílou kopií).
Pro případnou kontrolu je k dispozici seznam jednotlivých držitelů typového schválení TZ, který obsahuje číslo a rozsah schválení, pověřené montážní pracoviště a vzory typových listů

B) Jednotlivě dovezené TZ 
  • TZ musí být homologováno (94/20/ES, EHK 55); homologace musí být uvedena na štítku TZ a v dokladech k TZ,
  • zkušební stanice zkontroluje zástavbu TZ na vozidle dle předložených dokladů k TZ (určení na dané vozidlo, dodržení montážních pokynů) a vystaví protokol o technické prohlídce na žádost zákazníka, ve kterém potvrdí soulad montáže na vozidle s předloženými doklady. Způsob zápisu v poznámce tohoto protokolu: "Tažné zařízení z hlediska montáže na vozidlo odpovídá/neodpovídá stanoveným podmínkám."
  • registrační místo (obecní úřad obce s rozšířenou působností) na základě vyjádření zkušební stanice provede zápis do ORV a TP vozidla.
C) Montáž homologovaného TZ na základě rozhodnutí MD o povolení montáže závěsného zařízení na vozidlo

Na základě tohoto rozhodnutí lze montovat pouze TZ homologovaná (94/20/ES, EHK 55); homologace musí být uvedena na štítku TZ a v dokladech k TZ.
Držitel tohoto rozhodnutí je pověřen zápisem do TP vozidla do části "Další záznamy" ve znění: "Na vozidlo bylo namontována závěsné zařízení (např. TŘÍDA C50-X ROCKINGER typu ….) Montáž závěsného zařízení je schválena MD pod č.j. xxxx/xx-xxx ze dne xx.xx.xxxx"; přesné znění zápisu do TP vozidla je součástí rozhodnutí. Držitel schválení k tomuto zápisu připojí datum provedení montáže a vše potvrdí svým razítkem a podpisem oprávněné osoby.
Žadatel o zápis TZ společně s žádostí předloží na registrační místo kopii rozhodnutí MD o povolení montáže závěsného zařízení na vozidlo. Registrační místo zkontroluje zápis v TP vozidla a provede zápis do ORV.
UPOZORNĚNÍ:
 
Je-li vozidlo typově schválené MD vybaveno TZ již při první registraci, TZ je řádně zapsáno v TP vozidla (kolonka č. 42), typový list se nevyžaduje.
 
Jako kontrolu, že vozidlo bylo schváleno včetně TZ, je možno využít databáze ZTP. V příslušném ZTP musí být TZ uvedeno buď přímo v kolonce č. 42 nebo v části "Další záznamy" jako možnost alternativního provedení vozidla.
 
 
 
 

Zápis tažného zařízení do technického průkazu vozidla - doplnění informací
 
Vzhledem ke stále opakujícím se dotazům a problémům doplňujeme předchozí informaci o následující údaje:
 
Možnosti, které nastávají a nejsou plně ošetřeny předchozí informací, jsou následující:
 

A) Tažné zařízení (TZ) typově schválené Ministerstvem dopravy (MD), nedoloženo typovým listem
 
Pokud bylo TZ vyrobeno před vydáním výše uvedené informace tj. před 01.04.2003, nebylo povinností výrobce opatřovat výrobky typovým listem v provedení takovém, jaký je na internetových stránkách MD (v praxi se stává, že mezi nákupem TZ a jeho montáží na vozidlo uplyne doba i několik let). Povinností výrobce však bylo vybavit TZ doklady, které potvrdí shodu výrobku se schváleným typem a které je dotyčný povinen předložit při zápisu TZ do technického průkazu (TP) vozidla. Povinnost potvrzení odborné montáže na vozidlo platí i v těchto případech, tj. potvrzení může vydat pověřené montážní pracoviště nebo zkušební stanice. V případě, že ve výše uvedených dokladech není uvedeno datum výroby, bere se za směrodatné datum prodeje.
 
Pokud bylo TZ vyrobeno po 01.04.2003 bylo, a je povinností výrobce vybavovat TZ typovým listem dle schváleného vzoru, jaký je uveden na internetových stránkách MD.
 

B) TZ demontované z jiného vozidla
 
Princip je obdobný jako u nového TZ. TZ lze do TP vozidla zapsat pouze na základě potvrzení obou zmiňovaných částí (garance shodnosti + potvrzení montáže). Shodnost TZ a jeho určení na dané vozidlo lze potvrdit následovně:
 
 - TP vozidla, ze kterého bylo demontováno (pokud je toto vozidlo stále v provozu, je nutné TZ před zápisem do dalšího TP zrušit!)
 
 + potvrzení odborné montáže a stavu TZ ve zkušební stanici v rozsahu pravidelné technické prohlídky
 
C) TZ provozované, ke kterému nejsou doklady
 
Princip opět obdobný - TZ lze do TP vozidla zapsat pouze na základě potvrzení obou zmiňovaných částí (garance shodnosti + potvrzení montáže). Shodnost TZ a jeho určení na dané vozidlo lze potvrdit následovně:
 
 - vyjádřením výrobce TZ
 
 - identifikace TZ v pověřené zkušebně nebo dle údajů z archívu pověřené zkušebny
 
 + potvrzení odborné montáže a stavu TZ ve zkušební stanici v rozsahu pravidelné technické prohlídky
 
UPOZORNĚNÍ:
 
Upozornění č. 1 bylo součástí již předchozí informace, ale vzhledem ke stále opakujícím se problémům upozorňujeme opět:
 
1) Je-li vozidlo typově schválené MD vybaveno TZ již při první registraci a TZ je řádně zapsáno v TP vozidla (kolonka č. 42), typový list se nevyžaduje.
 
Jako kontrolu, že vozidlo bylo schváleno včetně TZ, je možno využít databáze ZTP. V příslušném ZTP musí být TZ uvedeno buď přímo v kolonce č. 42 nebo v části „Další záznamy“ jako možnost alternativního provedení vozidla.
 
2) Pro kontrolu je k dispozici seznam jednotlivých držitelů typového schválení TZ, který obsahuje číslo a rozsah schválení, pověřené montážní pracoviště a vzory typových listů pod tímto odkazem.
 
Upozorňujeme, že je tento seznam pravidelně aktualizován (cca 1 za měsíc), a je tudíž nutné, abyste i Vy věnovali svou pozornost provedeným změnám. U odkazu na výše uvedených stránkách je vždy datum poslední aktualizace.
 
3) Za originální provedení typového listu ve smyslu informace č.j. 1500/03-150 se považuje takové provedení, které je zveřejněno na webových stránkách Ministerstva dopravy včetně barev a dalších uvedených prvků. Není možné vyžadovat nic navíc oproti vzoru (např. hologram), když na vzoru není uveden. Provedení typového listu včetně ochranných prvků je plně na držiteli schválení.
 


Zpět na výpis článků