Čistá mobilita

Čistá mobilita
20. 11. 2015 0:00:00Mobilita

Materiál "Národní akční plán čisté mobility " vypracovaný ve spolupráci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva dopravy a Ministerstva pro životní prostředí byl schválen na jednání vlády ČR dne 20.11.2015.

Schválením dokumentu „Národní akční plán čisté mobility (NAP CM)“ vyjadřuje vláda ČR vůli státu aktivně podpořit rozvoj alternativních paliv zejména v silniční dopravě, a naplnit tak dříve definované cíle ČR v oblasti energetiky, dopravy a životního prostředí. Za situace, kdy se podpora rozvoje alternativních paliv v dopravě stává nejen v evropském, ale i celosvětovém kontextu stále nosnějším tématem a kdy vlády vyspělých zemí přistupují ke stále systematičtější podpoře tohoto segmentu trhu, se jeví jako zcela nezbytné, aby se tímto směrem začala ubírat i ČR. V opačném případě může být ve střednědobém a dlouhodobém horizontu ne nepodstatnou měrou ohrožena konkurenceschopnost ČR, a to zejména v souvislosti se silně proexportním charakterem její ekonomiky a výrazným podílem automobilového průmyslu na jejím HDP. Česká republika je významným výrobcem motorových vozidel a jejich komponent. Realizují se zde projekty výzkumu a vývoje v oblasti čisté mobility. Podpora nízkoemisních vozidel by měla napomoci mj. dalšímu rozvoji tuzemských výrobců vozidel a autodílů, ale i související infrastruktury.

Uvedený materiál vychází z požadavku směrnice 2014-94/EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, která ukládá každému členskému státu přijmout vnitrostátní rámec politiky pro rozvoj trhu alternativních paliv v odvětví dopravy a zavádění příslušné infrastruktury. Zároveň stanoví požadavky na výstavbu plnících a dobíjecích stanic s časovým horizontem mezi léty 2020-2030.

V souladu s uvedenou směrnicí EU cílí NAP CM na ta alternativní paliva, která jsou „na prahu plného komerčního využití“, což se tedy netýká například LPG a biopaliv.Sama směrnice obsahuje i zdůvodnění, proč není nutné na podobné bázi přistupovat i k podpoře LPG, když konstatuje, že „infrastruktura LPG je poměrně dobře rozvinutá a zahrnuje značné množství již funkčních plnicích stanic v Unii“. Na druhou stranu NAP CM nenavrhuje ani žádné omezení současného stavu, kdy je LPG podporováno na bázi nižší spotřební daně. Rovněž biopaliva jsou zde zmíněna pouze okrajově s odkazem, že jejich problematikou se bude detailně zabývat Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů.

Pojem „čistá mobilita“ může vyvolávat očekávání mnohem šířeji zacíleného materiálu, který by řešil i obecnější témata, např. změna přístupu k dopravě či vyšší preference pro městskou hromadnou dopravu, případně se věnoval i dalším druhům ekologické dopravy (nejen cyklodopravy ale např. „bezmotorové mobility“). Skutečností však je, že jak Státní energetická koncepce, tak i Dopravní politika ČR, tj. základní strategické materiály vlády ČR, na jejichž základě byl tento materiál vypracován, počítají s tím, že se NAP CM bude věnovat právě výhradně problematice energetiky v dopravě a bude „obsahovat opatření pro posílení podílu vozidel na alternativní pohon“.

Podle dokumentu „Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050“ by se NAP CM měl stát jedním z 12 návazných strategických dokumentů přispívajících k realizaci cílů Dopravní politiky. Cíle NAP CM jsou v souladu rovněž se Státní politikou životního prostředí, která obsahuje mj. zajištění 10% podílu energie z obnovitelných zdrojů v dopravě k roku 2020 při současném snížení emisí NOx, VOC a PM2,5 z dopravy, které přispěje k celkovému snížení úrovně znečištění ovzduší v ČR.

Podpora nízkoemisních vozidel přispěje ke snížení produkce emisí znečišťujících látek ze sektoru dopravy, a to především ve městech a aglomeracích, kde je doprava hlavním faktorem ovlivňujícím kvalitu ovzduší. Zlepšením kvality ovzduší dojde ke snížení zdravotních dopadů s tím souvisejících, které zahrnují snížení imunity, zhoršení stavu astmatiků a alergiků, častější výskyt onemocnění dýchacího a kardiovaskulárního systému a způsobující genové mutace již při vývoji plodu v těhotenství.

 Stáhněte si:
Zpět na výpis článků