Metodika pro identifikaci potenciálních střetů zelené a dopravní infrastruktury

Metodika pro identifikaci potenciálních střetů zelené a dopravní infrastruktury
Dopravní stavitelství
Metodika vychází ze zkoumání prostorových vazeb a vztahů zelené infrastruktury krajiny (ekologické sítě) se zaměřením na migraci volně žijících živočichů a antropogenních liniových struktur představovaných dopravní infrastrukturou. Cílem navrženého postupu je nalézt konkrétní lokality křížení ekologických sítí s dopravní infrastrukturou, které je nutné přednostně řešit z pohledu zachování co nejvyšší míry soudržnosti zelené infrastruktury.
Navržený postup je maximálně zobecněný, využitelný pro hodnocení v rámci různých ekologických sítí, avšak primárně je zaměřen na stanovení a hodnocení konfliktních bodů ve strategických dokumentech na úrovni celostátní nebo na úrovni velkých regionálních celků (NUTS 2, kraje) s ohledem na zajištění migrační prostupnosti krajiny pro chráněné druhy velkých savců, mezi něž se v České republice řadí rys ostrovid (Lynx lynx), los evropský (Alces alces), vlk obecný (Canis lupus) a medvěd hnědý (Ursus arctos). Tyto chráněné druhy zároveň slouží jako tzv. deštníkové druhy, reprezentují tedy široké spektrum dalších lesních druhů.
Metodika pro identifikaci potenciálních střetů zelené a dopravní infrastruktury vznikla jako výstup projektu EHP‐CZ02‐OV‐1‐028‐2015 „Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR“ podpořeného v rámci EHP fondů, program CZ02 – Biodiverzita a ekosystémové služby. Byla využita výzkumná infrastruktura pořízená z projektu Dopravní VaV Centrum (CZ.1.05/2.1.00/03.0064).
Metodika je dostupná zde Katalog | CDV (shopcdv.cz)


Zpět na výpis článků