Indikace znečištění životního prostředí přístrojem na principu biosenzoru

Indikace znečištění životního prostředí přístrojem na principu biosenzoru
Ostatní metodiky
Znečišťování životního prostředí dosahuje v současné době takové úrovně, že systematická selektivní kontrola znečišťujících látek je téměř nemožná. Na druhé straně je nutné v souladu s udržitelným rozvojem zajistit dostatečně kvalitní životní prostředí pro budoucí generace. To je spojeno s pravidelnou kontrolou environmentálních složek, která je v současné době realizována klasickými analytickými metodami a testy toxicity. Posouzení, zda životní prostředí na určitém místě, může představovat riziko pro živé organismy, klasickými metodami je časově a finančně náročné. Nezbytnost rychlé a levné kontroly vede k vývoji biologických testů, které jsou schopné detekovat i neznámé látky, jejichž společným rysem je měření toxického působení na organismy. Řešením může být aplikace biosenzorů, které mohou výrazně zjednodušit měření. Hlavní výhoda spočívá v předvýběru vzorků, které budou poslány na drahé a časově náročné certifikované analýzy. To významně redukuje náklady a čas nutný pro získání informací stejné kvality jako klasická měření. Proto byl v rámci řešení projektu TA02030179 „Integrovaný systém sledování kontaminace životního prostředí dopravou“ vyvinut přístroj na principu biosenzoru AlgaTox indikujícího zátěž životního prostředí škodlivinami, který může podstatně zjednodušit postup hodnocení vlivu na živé organismy. Jeho výhodou je rychlá odezva na měřené veličiny (několik hodin) při zachování stejné vypovídající schopnosti jako klasické laboratorní postupy. Běžně používaný test hodnotící inhibici růstu sladkovodních zelených řas definovaný normou ČSN EN ISO 8692 totiž trvá 72 hodin (v metodice popisovaný postup v řádu několika hodin) a neexistuje k němu žádné specializované přístrojové vybavení. Metodika je koncipována jako detailní popis aplikace přístroje AlgaTox vyvinutého v rámci výše zmíněného projektu a obsahuje úvod do problematiky hodnocení znečištění životního prostředí s využitím přístrojů na základě biosenzoru vč. srovnání novosti postupu s dosud publikovanými informacemi, popis přístroje, princip měření, postup měření a podstatná část je věnována vyhodnocení výsledků.
Publikace je výsledkem řešení výzkumného projektu TA02030179 „Integrovaný systém sledování kontaminace životního prostředí dopravou“, podpořeného Technologickou agenturou České republiky v programu ALFA.
Metodika je dostupná zde Katalog | CDV (shopcdv.cz)
 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků