Metodika posuzování ceny nosné konstrukce a mostního svršku v celoživotním cyklu

Metodika posuzování ceny nosné konstrukce a mostního svršku v celoživotním cyklu
Kolejová doprava
Cílem metodiky je vytvoření jednotného postupu pro stanovení nákladů na vrchní stavbu mostu a činností s ní spojených ve všech fázích, kterými po dobu její životnosti prochází. Tento cíl je nejen důležitý z hlediska obrazu investora o výši jeho přítomných a budoucích nákladů, ale také velmi vhodný k adekvátnímu porovnání různých variant v investiční a provozní fázi mostu. Díky tomu bude možné objektivně a transparentně porovnávat nejen peněžní ukazatele, ale také vybrat řešení na míru dle požadavků investora nebo správce. Metodika zohledňuje kromě investičních a provozních (přímých) nákladů také neméně významné uživatelské (nepřímé) náklady. Slouží k optimalizaci strategie údržby a oprav s cílem dosažení požadované životnosti a zároveň minimálních, respektive cenově efektivních nákladů. Záměrně je koncipována pouze pro vrchní stavbu, která je z hlediska životního cyklu nejvíce namáhanou částí mostu. Využitím metodiky dochází k hodnocení různých typů a provedení běžně využívaných komponent, ale i nových technologií a materiálů, nebo celých systémů (PPM/NPM) vrchní stavby z hlediska jejich celkové životnosti a celoživotních nákladů. Ostatní části mostu (vetknuté podpěry nebo nevodorovné části NK, spodní stavba, založení, apod.) nejsou buď vzhledem k jejich daleko větší životnosti nebo stejným okrajovým podmínkám v LCCA zahrnuty. Náklady na ně jsou tedy relativně neměnné, mohou být stanoveny odděleně a uvažovány až v případném srovnání více variant konstrukčních řešení mostu. Kromě zpracování analýzy nákladů životního cyklu v projektové fázi může být metodika aplikována také u existujících mostních objektů například ve fázi předcházející významné opravě nebo rekonstrukci nosné konstrukce a svršku, případně v kterémkoliv jiném stádiu životního cyklu stavby.
Publikace je výsledkem řešení výzkumného projektu č. TA02030164 „Progresivní spřažené mostní konstrukce s přímopojížděnou mostovkou“, podpořeného Technologickou agenturou České republiky v programu ALFA.
Metodika je dostupná zde Katalog | CDV (shopcdv.cz)

 

Zpět na výpis článků