Metodika zjišťování prostorové deformace koleje železniční trati

Metodika zjišťování prostorové deformace koleje železniční trati
Kolejová doprava
Pro docílení kvalitativního stavu železniční tratě se v rámci souvisejících stavebních prací se používá dynamický stabilizátor. Dynamická stabilizace představuje metodu homogenizace kameniva kolejového lože při opravných výkonech na železničním svršku. Princip dynamické stabilizace spočívá v působení vodorovných vibrací a svislého statického tlaku na kolejový rošt. Použití dynamického stabilizátoru vychází z ustanovení ČSN 73 6360: Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, SŽDC S3 Železniční svršek, SŽDC S3/1: Předpis pro práce na železničním svršku, SŽDC S4: Železniční spodek a TKP staveb Českých drah, kapitola 3 „Zemní práce“. Zvolená forma Metodiky je bezpochyby ve spleti norem, předpisů, požadavků a nařízení přínosem pro praxi vzhledem k jejímu možnému vhodnému využití všemi na stavbě zúčastněnými subjekty (objednatel/správce, zhotovitel, supervize). Využití se tedy předpokládá u složek kooperujících a koordinovaných při průběhu provádění prací, a ne pouze jako prostředek konečného posuzování dílčí části stavby, zde kontroly kvality prací. Účelem Metodiky je seznámit všechny cílové skupiny, které jsou účastny provádění prací na železničním svršku s možnostmi využití DGS jako kontrolního mechanismu k zajištění jejich kvality, a to nejen ve vztahu k předepsaným zkouškám. Metodika je výsledkem projektu TA04030889 Provozní diagnostika kvalitativních ukazatelů koleje železničních tratí měřením její prostorové deformace, podpořeného z prostředků Technologické agentury České republiky z programu Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „ALFA“ .
Metodika je dostupná zde Katalog | CDV (shopcdv.cz)
 

Zpět na výpis článků