Shrnutí změn v taxislužbě k 1. červenci 2020

Shrnutí změn v taxislužbě k 1. červenci 2020
29.06.2020 12:02:37Taxislužba
Ve středu 1. července nabývá účinnosti zákon č. 115/2020 Sb., který novelizuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Dochází k  významným změnám v právní úpravě taxislužby. Vedle klasické taxislužby se svítilnou a taxametrem bude možné snadnějším způsobem provozovat taxislužbu na základě objednávky v mobilní aplikaci.

Česká republika od 1. července 2020 umožní provozovat taxislužbu i vozidly bez taxametru na základě elektronické objednávky. Spolu s touto změnou se zavádí odpovědnost zprostředkovatelů za to, že zprostředkují pouze legální taxislužbu, a nová povinnost dopravců označit každé vozidlo taxislužby evidenční nálepkou.
 
Co to znamená pro cestující?

Novela zavádí vedle současné klasické taxislužby a taxislužby na základě písemné smlouvy taxislužbu na základě elektronické objednávky. Cestující si tak k provedení přepravy může vybrat klasickou taxislužbu s taxametrem, může si podmínky přepravy sjednat předem písemně nebo může nově využít elektronické objednávky.
 
U klasické taxislužby se nic nemění. Pokud si cestující objedná taxi přímo z ulice nebo například telefonicky, bude mu poskytnuta přeprava vozidlem se střešní svítilnou změřená taxametrem a  po jízdě dostane doklad o přepravě vytištěný z tiskárny taxametru.
 
Současně zůstává možnost objednat si přepravu a sjednat její podmínky v písemné smlouvě. Taková smlouva musí obsahovat údaje o trase, datu přepravy, cestujících a ceně. Tento druh taxislužby může být poskytnut i vozidlem označeným střešní svítilnou, pokud je vybaveno taxametrem, ale taxametr se použít nemusí. Tento způsob objednání taxislužby je vhodný například pro svatby nebo firemní přepravy. Uzavřená smlouva nemusí být v papírové podobě, ale může být doložena i v elektronické podobě. Nově je možno uzavřít takovou smlouvu i bezprostředně před přepravou.
 
V nově zavedené elektronické objednávce, typicky v mobilní aplikaci, musí být cestující před objednáním přepravy seznámen s konečnou cenou za přepravu. To znamená, že cenu nelze stanovit dodatečně například na základě ujeté vzdálenost zjištěné prostřednictvím GPS, ale její konkrétní výše musí být cestujícímu známa již před objednáním přepravy. Po objednávce přepravy se cestující v aplikaci dozví údaje o dopravci, vozidle a řidiči, který přepravu provede. Všechny informace o uskutečněné jízdě obdrží cestující po přepravě ještě do emailu, například pro účely reklamace.
 
Po uplynutí půlročního přechodného období budou muset být všechna vozidla taxislužby označena žlutou evidenční nálepkou. Cestující díky tomu pozná, že se jedná o evidované vozidlo taxislužby, což znamená, že je pojištěné a podrobuje se častějším technických prohlídkám. Evidenční nálepka také umožní policii a kontrolním orgánům rozpoznat vozidla taxislužby včetně těch nevybavených taxametrem, což spolu s povinností zprostředkovatelů (např. taxi dispečinků, provozovatelů aplikací nebo hotelů) zprostředkovat legální taxislužbu, přispěje k tomu, aby práci řidiče taxislužby nevykonávali neprověření řidiči nebo cizinci, kteří pobývají na území České republiky nelegálně.
 
Lze předpokládat, že výše uvedené úpravy povedou ke zatraktivnění taxislužby, současně dojde ke zvýšení konkurence mezi dopravci a snížení cen pro cestující.
 
Co se mění pro řidiče?
 
Novela ruší zmocnění měst stanovovat zkoušku z místopisu. To znamená, že řidič může vykonávat práci řidiče taxislužby v jakémkoliv městě v České republice, pokud má platné oprávnění řidiče taxislužby. Toto oprávnění je vyžadováno i v případě přeprav objednaných prostřednictvím elektronických objednávek.
 
Řidiči mohou využívat libovolně všech druhů taxislužby. Pokud řídí vozidlo vybavené taxametrem, nemusí nově při provozování taxislužby přes elektronické objednávky (aplikaci) nebo na základě písemné smlouvy obsluhovat taxametr a zároveň nemusí z vozidla sejmout střešní svítilnu. Pro klasickou taxislužbu je použití střešní svítilny nadále povinné. Po uplynutí půlročního přechodného období nebude smět řidič poskytovat přepravy vozidlem, které nebude označené evidenční nálepkou. Porušení této povinnosti způsobí nespolehlivost řidiče, tedy mu bude odňato oprávnění řidiče taxislužby a nebude moci tuto práci vykonávat.
 
Současně dochází k drobným úpravám oprávnění a průkazu řidiče taxislužby. Pokud už řidič nechce vykonávat práci řidiče taxislužby, může nově požádat o to, aby mu bylo oprávnění odňato. Osoby s přiznaným azylem už nemusí při žádosti o oprávnění dokládat výpis z rejstříku trestů z domovské země a bude postačovat doložení rozhodnutí o přiznání mezinárodní ochrany.
 
Novela upravuje možnost využívat starý průkaz v případě změny jména nebo vydání nového průkazu z důvodu poškození starého do vydání nového, zároveň umožní, aby kontrolní pracovník zadržel řidiči průkaz pro podezření ze spáchání závažného porušení zákona, i když ho řidič fyzicky nepředloží.
 
Detailní metodiku pro dopravce a řidiče si můžete stáhnout zde.
 
Co se mění pro dopravce?
 
Novela zavádí povinnost, aby každé vozidlo taxislužby (vybavené taxametrem i bez taxametru) bylo označeno evidenční nálepkou. K nově zaevidovanému vozidlu získá dopravce evidenční nálepku při zápisu vozidla do evidence vozidel taxislužby. Stávající vozidla mohou být až do 1. ledna 2021 provozována bez této nálepky. Do této doby si každý dopravce musí ke svému vozidlu na dopravním úřadu tuto nálepku pořídit. Za vydání evidenční nálepky se vybírá správní poplatek 500 Kč. Při soukromém provozu nálepka se nesnímá, ale při vyřazení vozidla je ji dopravce povinen odstranit.
 
Dopravci mají nově povinnost, aby byli zapsáni v Registru silničních vozidel jako provozovatelé vozidla na IČO. Pokud má dopravce jako vozidlo taxislužby zapsáno vozidlo, které má v Registru silničních vozidel evidováno jako nepodnikající fyzická osoba, musí tento nedostatek v tomto registru napravit, jinak mu dopravní úřad nevydá evidenční nálepku a  vyřadí vozidlo z evidence vozidel taxislužby.
 
Pokud mají dopravci vozidlo vybavené taxametrem, mohou poskytovat všechny druhy taxislužby. Vozidlem bez taxametru, mohou poskytovat pouze přepravy přes elektronickou objednávku nebo písemnou smlouvu. Vozidlo vybavené taxametrem může být označené střešní svítilnou, i pokud je jím poskytována přeprava na základě smlouvy nebo elektronické objednávky. Vozidlo bez taxametru nikdy nesmí být označeno střešní svítilnou. V případě soukromého provozu nebo jiného podnikání (např. rozvozu jídla) nesmí být na vozidle střešní svítilna.
 
U vozidel vybavených taxametrem se ruší povinnost mít paměťovou jednotku a pořizovat záznamy o provozu vozidla. Dopravci samozřejmě mohou i nadále používat paměťovou jednotku pro své účely. Pro všechny druhy taxislužby platí, že dopravce má povinnost zajistit, aby byla přeprava poskytnuta evidovaným vozidlem taxislužby, které řídí držitel oprávnění řidiče taxislužby.
 
U klasické taxislužby zůstává povinnost používat vozidlo vybavené taxametrem a označené střešní svítilnou. Cena za přepravu je určena na základě měření taxametrem a dopravce má povinnost uchovávat záznamy o přepravě (stvrzenky z taxametru) po dobu tří let a na žádost cestujícího vydat doklad o přepravě.
 
Písemnou smlouvu, která shrnuje podmínky přepravy a cenu za ní, je nyní možné sjednat přímo před zahájením přepravy. Novela detailně stanovuje, jaké jsou náležitosti této smlouvy a dopravce musí zajistit, aby tuto smlouvu měl v den přepravy řidič u sebe, a následně archivovat tuto smlouvu po dobu tří let. Pokud dopravce nesplní požadavky na uzavření písemné smlouvy, je povinen poskytnout přepravu vozidlem s taxametrem.
 
Nové elektronické objednávky umožňují jednoduchým způsobem poskytnout cestujícím pohotovostní přepravu bez využití taxametru. Cestující se před objednáním musí dozvědět konečnou cenu a informace o případném zprostředkovateli (provozovateli aplikace). Před jízdou musí znát údaje o dopravci, vozidle a řidiči a shrnutí těchto údajů obdržet bezprostředně po ukončení přepravy emailem. Potvrzení zasílané emailem musí mít řidič v den přepravy u sebe a dopravce ho po tři roky archivuje.
 
Detailní metodiku pro dopravce a řidiče si můžete stáhnout zde.
 
Kdo je to zprostředkovatel a co má za povinnosti?
 
Zprostředkovatel taxislužby je ten, kdo za úplatu zprostředkuje cestujícímu přepravu formou taxislužby. Jedná se např. o provozovatele aplikací, taxi dispečinky nebo hotely. Zprostředkovatelem není ten, kdo zdarma někomu jinému objedná taxi. Zprostředkovatel má povinnost zprostředkovat pouze „legální taxislužbu“. To znamená, že odpovídá za to, že přepravu provede držitel koncese pro silniční motorovou dopravu vozidlem evidovaným pro taxislužbu, které bude řídit držitel oprávnění řidiče taxislužby.
 
Zakotvení odpovědnosti zprostředkovatelů za přepravu je reakcí na to, že někteří velcí zprostředkovatelé umožňovali nebo dokonce organizovali provozování taxislužby prostřednictvím dopravců a řidičů, kteří nesplňovali zákonem stanovené podmínky a mnohdy ani neměli právo pracovat nebo pobývat na území České republiky, čímž docházelo k ohrožování cestujících a narušení podnikatelského prostředí. Tím, že budou zprostředkovatelé odpovědní za zprostředkování legální taxislužby, lze předpokládat, že nebude hrozit, že přepravy poskytnou osoby, které se dopustily závažných trestných činů nebo řízení pod vlivem alkoholu, případně osoby, které pobývají na našem území nelegálně.
 
Změny mimo oblast taxislužby
 
Současná novela upravuje především taxislužbu, ale zavádí i několik změn v autobusové a nákladní dopravě:
 
- ruší se povinnost, aby velká nákladní vozidla a autobusy byly označeny obchodním názvem dopravce,
 
- u příležitostné osobní dopravy má dopravce nově povinnost uchovávat po dobu jednoho roku záznam objednávky,
 
- náhradní autobusovou dopravu za drážní dopravu je možné provozovat bez licence až 90 dní,
 
- nezletilé osoby, které jsou přistiženy bez jízdního dokladu, mají povinnost uvést osobní a kontaktní údaje zákonného zástupce.
 


Zpět na výpis článků