Koncesovaná živnost vnitrozemská vodní doprava

Koncesovaná živnost vnitrozemská vodní doprava
21.03.2023 8:35:51Další agenda vnitrozemské vodní dopravy
Koncesovaná živnost vnitrozemská vodní doprava

Základní informace

 
Obsahovou náplní koncesované živnosti vnitrozemská vodní doprava je souhrn činností, jimiž se zajišťuje přeprava osob, věcí, případně zvířat, jakož i přemísťování plavidel samých po vnitrozemských vodních cestách pro cizí potřebu s výjimkou plovoucích strojů, plovoucích zařízení a jiných ovladatelných plovoucích těles.
 
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vnitrozemské plavbě“), může provozovat vodní dopravu pro cizí potřeby jen ten, kdo je spolehlivý a má koncesi. 

Za spolehlivou se nepovažuje osoba,
  • jež provozovala neoprávněně vodní dopravu pro cizí potřeby v průběhu posledních tří let před podáním žádosti a nebo
  • jíž byla v průběhu posledních tří let před podáním žádosti odejmuta koncese k provozování vodní dopravy z důvodů porušování povinností uložených právními předpisy, které s provozováním vodní dopravy souvisejí, nebo proto, že neplnila podmínky stanovené v koncesi.

Obecné podmínky a postup pro získání koncese upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobný postup pro získání koncese naleznete zde.

Získání koncese na provozování vnitrozemské vodní dopravy je podmíněno získáním odborné způsobilosti ve smyslu ustanovení § 33a zákona o vnitrozemské plavbě, která se prokazuje osvědčením o vykonané zkoušce a dokladem o tříleté praxi v oboru vodní dopravy. Podrobnosti obsahu zkoušky stanovuje vyhláška č. 84/2000 Sb., o způsobilosti osob k provozování vnitrozemské vodní dopravy pro cizí potřeby, ve znění pozdějších předpisů.

Ověřování odborné způsobilosti provádí Státní plavební správa. Více informací zde.  

Ministerstvo dopravy ve smyslu ustanovení § 34 zákona o vnitrozemské plavbě vydává stanovisko k žádosti o koncesi podané u příslušného živnostenského úřadu. O stanovisko žádá Ministerstvo dopravy příslušný živnostenský úřad a Ministerstvo dopravy ve stanovisku potřebném pro vydání koncese uvádí mimo jiné věcný, časový a územní rozsah provozování vodní dopravy a případě další podmínky.

Za účelem vydání stanoviska Ministerstva dopravy je třeba, aby žadatelé přiložili k žádosti o koncesi podávané živnostenskému úřadu i návrh stanovení věcného, územního a časového rozsahu:
  • věcný rozsah – nepravidelná osobní doprava, pravidelná osobní doprava, nákladní doprava, přívoz (lze kombinovat),
  • územní rozsah – úsek vodního toku, vodní tok, vodní toky nebo obecně vodní cesty ČR, v případě nákladní dopravy lze i včetně přeprav mezinárodních,
  • časový rozsah – na dobu určitou x na dobu neurčitou.

Právní úprava

Kontakt
Mgr. Kristýna Parolová
tel.: 225 131 078
mob.: 725 779 892
kristyna.parolova@mdcr.cz


 

Zpět na výpis článků