Novela zákona o vnitrozemské plavbě 2019

Novela zákona o vnitrozemské plavbě 2019
17.06.2018 21:43:01Legislativa - vodní doprava

Novela zákona o vnitrozemské plavbě 2019
Vláda předložila ve čtvrtek 7. června 2018 k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 195).
 
Hlavním předmětem uvedené novely zákona o vnitrozemské plavbě je především transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629 ze dne 14. září 2016, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES. Základní přehled transpozičních a netranspozičních změn je uveden níže.
 
Navržená novela zákona o vnitrozemské plavbě zejména:
 • koncepčně upravuje problematiku provozu plavidel podléhajících evidenci na vodních cestách (§ 9),
 • doplňuje definici plovoucího stroje o demonstrativní výčet těchto plavidel,
 • doplňuje zmocnění ke stanovení bližšího členění plavidel v prováděcím právním předpise,
 • nahrazuje pojem „požadavky na bezpečnost provozu stanovené prováděcím právním předpisem“ pojmem „podmínky technické způsobilosti“, přičemž tyto podmínky budou stanoveny prováděcím právním předpisem,
 • vypouští souhlas orgánu státní báňské správy při schvalování technické způsobilosti plovoucích strojů s těžebním zařízením,
 • umožňuje plavebnímu úřadu změnit podmínky stanovené v rozhodnutí o pověření právnické osoby k provádění technických prohlídek některých plavidel,
 • výslovně doplňuje, že náklady na provedení technické prohlídky plavidla pověřenou právnickou osobou hradí žadatel,
 • zakotvuje u plavidel podléhajících směrnici opatření bránící vydání osvědčení plavidlu, které již osvědčení Evropské unie má nebo o takové osvědčení již vlastník nebo provozovatel plavidla požádal v jiném členském státě,
 • zakotvuje předávání informací o vydání, změnu či zrušení osvědčení Evropské unie Evropské komisi, členským státům EU a jiným smluvním státům Dohody o EHP a Švýcarsku,
 • vrací se ke koncepci prodlužování platnosti lodních osvědčení,
 • zakotvuje v taxativně uvedených případech oprávnění plavebního úřadu prodloužit platnost osvědčení plavidla až o 6 měsíců, a to bez provedení technické prohlídky,
 • do samostatného paragrafu vyčleňuje problematiku úpravy a opravy plavidla,
 • vytváří novou evidenci osvědčení plavidel,
 • upravuje problematiku zvláštní přepravy,
 • zavádí povinnost některým plavidlům využívat zařízení Inland AIS a Inland ECDIS,
 • provádí úpravy v oblasti výkonu dozoru, správního trestání a provádí některé legislativně technické úpravy zákona o vnitrozemské plavbě.
Historie průběhu projednávání materiálu na úrovni vlády je zaznamenán v databázi VeKLEP zde

Návrh zákona a průběh jeho projednávání můžete sledovat na stránkách Poslanecké sněmovny zde

Zpět na výpis článků