Bezpečnostní pokyny podle ADN

Bezpečnostní pokyny podle ADN
11.06.2020 12:07:01Přeprava nebezpečných věcí
Bezpečnostní pokyny podle ADN

Podle § 36 odst. 2 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, je po vnitrozemských vodních cestách "dovoleno přepravovat pouze nebezpečné věci vymezené mezinárodní smlouvou upravující přepravu nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách, která je součástí právního řádu, a to za podmínek v ní uvedených."

Zmíněnou mezinárodní smlouvou je Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (dále jen "Dohoda ADN"), která byla ČR ratifikována a následně vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 38/2019 Sb. m. s. K Dohodě ADN byly přijaty změny a doplňky, jejichž přehled (pouze v anglickém jazyce) naleznete pod odkazem:
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgadn/ECE-ADN-45e.pdf

Dohoda ADN ve znění pozdějších změn a dodatků upravuje mimo jiné povinnost týkající se tzv. písemných pokynů, které musí mít k dispozici vůdce plavidla a další členové posádky. Dohoda ADN k tomu konkrétně stanoví následující:

"5.4.3 Písemné pokyny
5.4.3.1 Jako pomoc během nehodové nouzové situace, k níž může dojít nebo která může vzniknout během přepravy, musí být písemné pokyny ve formě stanovené v 5.4.3.4 při přepravě v kormidelně a musí být snadno přístupné.
5.4.3.2 Tyto pokyny musí dopravce poskytnout před nakládkou veliteli plavidla v jazyce (jazycích), ve kterém (kterých) jsou velitel plavidla a odborník schopni je přečíst a porozumět jim. Velitel plavidla musí zajistit, aby každý dotčený člen posádky pokynům porozuměl a byl schopen podle nich správně postupovat.
5.4.3.3 Před nakládkou se musí členové posádky informovat o nebezpečných věcech, které se mají nakládat, a nahlédnout do písemných pokynů k podrobnostem o činnostech, které je třeba vykonat v případě nehody nebo nouzové situace.
5.4.3.4 Pokyny musí odpovídat následujícímu čtyřstránkovému vzoru, jak pokud jde o jejich formu, tak i obsah.
"

Aktuální vzor bezpečnostních pokynů v českém jazyce je přiložen níže.
 


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků