Výzva k předkládání žádostí o spolupráci při užívání rozšířených služeb AIS

Výzva k předkládání žádostí o spolupráci při užívání rozšířených služeb AIS
12. 9. 2019 15:04:17Vodní doprava

Projekt RIS COMEX

Ředitelství vodních cest ČR

Výzva k předkládání žádostí o spolupráci při užívání rozšířených služeb AIS v rámci referenční aplikace koridorových služeb RIS
zapůjčení prohlížeče elektronických plavebních map vnitrozemský ECDIS v navigačním režimu se zobrazováním rozšířených informací AIS

Projekt RIS COMEX a zavedení rozšířených služeb Automatic Identification System
(AIS) v ČR
Projekt RIS COMEX je společným projektem 13 členských států EU spolufinancovaný Nástrojem pro propojení Evropy CEF, jehož cílem je zavedení Říčních informačních služeb (dále jen RIS) na tzv. koridorovém principu do praktického užívání v plavebním provozu a přepravách vnitrozemskou vodní dopravou. Projekt navazuje na předchozí projekty zavádění RIS, jako byly IRIS Europe, IRIS Europe II a IRIS Europe III a projekt CoRISMa (v němž nebyla ČR zapojena). Koridorový přístup zavádění RIS představuje implementaci jednotlivých říčních informačních služeb ve smyslu požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách na úrovni Společenství a souvisejících nařízení Evropské komise o jednotlivých hlavních směrech RIS tak, aby služby RIS byly pro uživatele poskytovány v měřítku celých koridorů vodních cest na jednotném základě, kvalitě a na jediném přístupovém místě.
V rámci projektu IRIS Europe III, který byl programem Evropské unie, bylo realizováno v České republice pilotní zavedení aplikace Automatic Identification System (AIS) včetně realizace pobřežní sítě a pilotního vybavení plavidel.
Využívání aplikace AIS ve spojení s prohlížečem plavebních map vnitrozemský ECDIS bude povinné od 4. 12. 2019 i v České republice na vodních cestách zařazených do RIS.
V rámci projektu RIS COMEX, dílčí aktivitě 5.1 Bezpečnostní aspekty, budou na koridoru Labe – Vezera, který zahrnuje kromě těchto vodních cest také Vltavu, Elbe-Seiten kanál a příslušnou část Mitteland kanálu, referenčně zavedeny nové služby, představující distribuci informací kritických pro vůdce plavidel během plavby pomocí AIS až do palubního prohlížeče elektronické plavební mapy, kterou má vůdce plavidla před sebou. Okamžitě tak bude mít vůdce plavidla k dispozici bez potřeby jakýchkoli manuálních úkonů aktuální vodní stavy, podjezdné výšky mostů, omezení v plavební dráze, aktuální polohu kyvadlových přívozů i světelnou signalizaci na pohyblivých mostech a aktuální polohu vybraných bójí (AtoN). V referenčním provozu bude prověřována i výměna informací o předpokládaných a požadovaných časech připlutí na plavební komory a pohyblivé mosty (přes plavební kanál Vraňany – Hořín).
V zájmu řádného prověření a optimalizace poskytování informací vůdcům plavidel vedoucí k bezpečnějšímu, spolehlivějšímu a lépe plánovanému průběhu plavby, Ředitelství vodních cest ČR jako implementační organizace RIS zveřejňuje výzvu k předkládání žádostí o spolupráci při užívání rozšířených služeb AIS v rámci referenční aplikace koridorových služeb RIS.
Předmětem spolupráce je zapůjčení prohlížeče elektronických plavebních map vnitrozemský ECDIS v navigačním režimu se zobrazováním rozšířených informací AIS referenčnímu vzorku komerčních lodí provozovaných na koridoru Labe – Vezera, které jsou vybaveny transpondérem AIS Class A s funkčním výstupem pro propojení s poskytovaným prohlížečem. Od účastníků spolupráce budou formou dotazníků shromažďovány zkušenosti a podněty z používání těchto služeb během referenční implementace. Upřednostněny budou lodě vybavené funkčním radiolokátorem.

Právní základ
Nadnárodním předpisem a právním základem pro realizaci akce je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných Říčních informačních službách na úrovni Společenství a prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/838 o technických specifikacích pro systémy sledování polohy a pohybu plavidel.
Dalšími (vnitrostátními) předpisy jsou:
a) zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů,
b) vyhláška č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách,
c) zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů,
d) zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,
e) zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Podmínky pro zapůjčení prohlížeče elektronických plavebních map vnitrozemský ECDIS v navigačním režimu se zobrazováním rozšířených informací AIS
Provozovatel plavidla může podat žádost o spolupráci při užívání rozšířených služeb AIS v rámci referenční aplikace koridorových služeb RIS instalací rozšířeného prohlížeče elektronických plavebních map za splnění následujících podmínek:
• instalace je možná pouze na plavidla jiná než malá s vlastním strojním pohonem, která nejsou ve vlastnictví státu,
• žadatel musí prokázat ověřenou kopií příslušných částí lodního deníku, že vybavované plavidlo plulo v posledních 3 letech buď pouze v ČR, a to na vodních cestách třídy IV nebo vyšší, nebo v tomto období zajelo minimálně 3x do ČR,
• žadatel musí k žádosti přiložit výpis z evidence plavidel ČR nebo jiného členského státu EU,
• žadatel musí k žádosti přiložit čestné prohlášení, že provozovatel plavidla není v insolvenci ani exekuci, nemá nedoplatky na daních a v sociálním a zdravotním pojištění a není na něj podán návrh na likvidaci. Součástí tohoto prohlášení, jehož vzor je přílohou této výzvy, je rovněž potvrzení, že plavidlo, na němž má být instalován prohlížeč elektronických plavebních map vnitrozemský ECDIS v navigačním režimu se zobrazováním rozšířených informací AIS, bylo ke dni vyhlášení této výzvy vybaveno transpondérem AIS (pořízeným vlastními prostředky provozovatele nebo zapůjčeným v rámci smlouvy o spolupráci při pilotním zavedení aplikace Říčních informačních služeb Automatic Identification System a bezplatném poskytnutí užívání AIS transponderu s prohlížečem Inland ECDIS mezi Českou republikou - Ministerstvem dopravy a provozovatelem plavidla),
• žadatel musí k žádosti přiložit kopii oprávnění lodní radiostanice s přiděleným MMSI,
• žadatel musí k žádosti přiložit čestné prohlášení, jímž prohlašuje, že po dobu spolupráce bude plavidlo provozovat převážně na vodních cestách zařazených do koridoru RIS Labe - Vezera (Labe, Vltava, Elbe-Seiten kanál, Mitteland kanál, Vezera),
• žadatel musí k žádosti přiložit kopii certifikace lodního radiolokátoru, jímž zároveň čestně prohlašuje, že plavidlo je tímto radiolokátorem vybaveno a je plně funkční.
Výzva je vyhlašována pro následující 3 kategorie lodí, představující referenční vzorek uživatelů rozšířených služeb AIS na charakteristických vodních cestách koridoru RIS:
A. osobní loď provozující linkovou veřejnou osobní lodní dopravu, výhodou je osobní vodní doprava zařazená do dopravní obslužnosti (vybrána a vybavena bude 1 loď),
B. osobní kajutová loď provozovaná na koridoru RIS Labe – Vezera (vybrána a vybavena bude 1 loď),
C. motorová nákladní loď nebo tlačný remorkér provozovaný na koridoru RIS Labe – Vezera (vybrány a vybaveny budou 2 lodě).
V rámci spolupráce bude uzavřena Smlouva o spolupráci při užívání rozšířených služeb AIS v rámci referenční aplikace koridorových služeb RIS (dále jen „smlouva") mezi Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR (dále jen „ŘVC") a provozovatelem plavidla. Návrh smlouvy je přílohou této výzvy. Provozovatel plavidla je povinen zajistit přistavení plavidla na místo instalace transpondéru AIS ve smyslu výše zmíněné smlouvy.

Termín pro podávání žádostí a způsob podávání žádostí
Žádosti o spolupráci při užívání rozšířených služeb AIS v rámci referenční aplikace koridorových služeb RIS je možno podávat v rámci výzvy v období od 15. 9. 2019 do 15. 10. 2019 do 12:00 hodin osobně či je doručit poštou na níže uvedenou adresu pro podávání žádostí. Vrchní strana uzavřené obálky či obalu žádosti musí být opatřena razítkem případně podpisem žadatele nebo osoby pověřené plnou mocí a textem:

„Spolupráce při užívání rozšířených služeb AIS v rámci referenční aplikace koridorových služeb RIS"
„NEOTVÍRAT"
Obálka či obal žádosti bude současně vhodným způsobem zajištěn proti samovolnému otevření či otevření v důsledku manipulace při poštovní přepravě.
Žádost musí být doručena ve výše uvedené lhůtě pro podání žádostí. V opačném případě bude žádost vyřazena.
Správce Programu má možnost zastavit realizaci akce. V tomto případě budou informace o zastavení zveřejněny na internetových stránkách ŘVC ČR.

Adresa pro podávání žádostí:
Ředitelství vodních cest ČR Podatelna
nábřeží Ludvíka Svobody 12
110 15 Praha 1
Úřední hodiny podatelny
PO, ST: 7:45-17:00 hod.
ÚT, ČT, PÁ: 7:45-16:15 hod.

Kontaktní zaměstnanec Programu:
Ing. Jan Bukovský, Ph.D.
Telefon: 225 131 742
Mobil: 602 772 631
E-mail: bukovsky@rvccr.cz
Telefon: 225 131 732
E-mail: rvccr@rvccr.cz
 
Hodnocení předložených žádostí
U všech předložených žádostí bude hodnocen jejich soulad s výše uvedenými podmínkami programu. Hodnocení bude probíhat průběžně s doručením jednotlivých žádostí na ŘVC. V případě, že počet obdržených žádostí bude vyšší, než vymezený počet plavidel v referenčním vzorku kategorií plavidel, budou přednostně vybavena ta plavidla, u nichž byla žádost doručena na ŘVC dříve, přičemž rozhoduje datum a čas přijetí podatelnou ŘVC. Zároveň budou z příslušné kategorie přednostně vybrána plavidla vybavená radiolokátorem.
Příloha:
1) Návrh Smlouvy o spolupráci při užívání rozšířených služeb AIS v rámci referenční aplikace koridorových služeb RIS
2) Vzor čestného prohlášení
                                                                                                                                  Ing. Lubomír Fojtů
                                                                                                                                           ředitel
                                                                                                                            Ředitelství vodních cest ČR

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků