Dokumenty

Zrušit filtry

Seznam Společenství "black list"

Evropská komise dne 22. března 2006 přijala seznam Společenství, tzn. seznam leteckých dopravců, kteří mají zákaz provozování letecké dopravy ve Společenství. Výše uvedené opatření bylo přijato na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké...

Udělování omezených přepravních práv

Rozhodování o udělení přepravních práv spadá v České republice do výlučné pravomoci Ministerstva dopravy. Řízení probíhá na odboru civilního letectví podle obecných předpisů upravujících správní řízení (zejména zákon č. 500/2004 Sb., správní řád) se specifickými odchylkami upravenými v § 70a a násl. zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.Allocation of...

Závazky veřejné služby

V souladu s nařízením Rady (EHS) č. 2408/92 ze dne 23. července 1992 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství se "závazkem veřejné služby" rozumí  každý závazek uložený leteckému dopravci ve vztahu k jakékoli trase, k jejímuž provozování mu byla vydána licence, aby přijal potřebná opatření k zajištění dopravy, která splňuje stanovené...

Program pro poskytování státní dotace nestátním neziskovým organizacím v roce 2021 vyhlášený odborem civilního letectví Ministerstva dopravy

Program pro poskytování státní dotace nestátním neziskovým organizacím v roce 2021 vyhlášený odborem civilního letectví Ministerstva dopravy

Konsolidované znění vyhlášky MDS č. 108/1997 Sb.

Naleznete-li ve zpřístupněných dokumentech formální či obsahové chyby, oznamte je Odboru civilního letectví Ministerstva dopravy.

Přehled leteckých dopravců licencovaných v České republice

Letecký dopravceLicence č.:ABS Jets, a. s.     K letišti 549, Hangár C 161 00 Praha 6http://www.absjets.cz/CZ - 8/LAEROPARTNER a.s. Nový Dvůr 79, 538 03 Podhořany u Ronova K letišti 1063, 160 08 Praha 6http://www.aeropartner.czCZ-65/LAEROTAXI, s. r. o. Nad vinným potokem 1149/2 101 11  Praha 10http://www.aerotaxi.euCZ - 56/LAir Bohemia a.s. ...

Letecká doprava

Mnohostranné smlouvy

 • Úmluva o mezinárodním civilním letectví (Chicago, 7. prosince 1944) č. 147/1947 Sb.V České republice platné mnohostranné mezinárodní smlouvy sjednané v oblasti civilního letectví: • Dohoda o tranzitu mezinárodních leteckých dopravních služeb (Chicago, 1944) č. 34/2006 Sb. m. s. - viz příloha • Protokol o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví /článek...

Letecké předpisy řady L

Letecké předpisy řady L 

Letecké dohody

Přehled všech dvoustranných dohod o leteckých službách/letecké dopravě sjednaných Českou republikou (včetně ČSR, ČSSR, ČSFR), seznam dohod o některých aspektech leteckých služeb sjednaných na úrovni ES/EU a seznam jednotných leteckých dohod sjednaných na úrovni ES/EU

Celkem dokumentů:59