Dokumenty

Zrušit filtry

Fondy EU

Finanční podpora z fondů Evropské unie pro sektor dopravy v České republice je pro období 2014-2020 realizována zejména prostřednictvím Operačního programu Doprava 2014-2020 (OPD2) a pro období 2021-2027 pak v rámci Programu Doprava 2021-2027 (OPD3). Ministerstvo dopravy vykonává prostřednictvím Odboru fondů EU pro tyto operační programy roli Řídicího orgánu (ŘO). Podrobné...

Evropská unie na železnici - aktuality

 AKTUALITY • V Úředním věstníku EU č.L 162/3 bylo dner 17. 06. 2022 vyhlášeno  Rozhodnutí Rady (EU) 2022/936 ze dne 13. června 2022 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 14. zasedání Odborné komise pro technické otázky Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF), pokud jde o změnu jednotných technických pravidel pro telematické aplikace...

Evropská unie na železnici - Interoperabilita

 • Výbor pro interoperabilitu a bezpečnost• Technické specifikace pro interoperabilitu konvenčního evropského železničního systému• Technické specifikace pro interoperabilitu vysokorychlostního  evropského železničního systémuPoznámka:Po účinnosti směrnice 2008/57/EU se nové samostatné technické specifikace pro interoperabilitu pro vysokorychlostní železniční systém...

Evropská unie na železnici - přehled evropských právních předpisů

     • Revize I. železničního balíčku      Nová směrnice 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012II. železniční balíčekIII. železniční balíček IV. železniční balíčekPracovní doba strojvedoucích v mezinárodní železniční dopravě Harmonizované normy Závazky veřejné služby ve veřejné osobní silniční a železniční dopravěEvropské...

Evropská unie na železnici - Harmonizované normy

 Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem vztažných pro provozování dráhy a drážní dopravyInteroperabilitaProváděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/453 ze dne 27. března 2020 o harmonizovaných normách pro produkty železniční dopravy vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství Sdělení Komise 2018/C...

Seznam právnických osob

Seznam právnických osob pověřených Ministerstvem dopravy podle zákona o dráháchPověření právnických osob k provádění zkoušek drážních vozidel na dráze jiné než dráha celostátní a dráha regionální pro: a) schválení typu drážního vozidla podle § 43c odst. 5 písm. b) zákona č. 266/1994 Sb. ve znění zákona č. 426/2021 Sb. b)  vydání průkazu způsobilosti drážního vozidla podle § 43c...

Seznam drážních úřadů

Výkon státní správy ve věcech drah je upraven zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními následujících paragrafů: § 54 (1) Státní správu ve věcech drah vykonávají drážní správní úřady, kterými jsou Ministerstvo dopravy a Drážní úřad. Státní správu ve věcech drah vykonávají rovněž Drážní inspekce a Úřad. (2) Působnost...

Informace o kategorizaci železniční sítě

 Kategorizace železniční sítěMinisterstvo dopravy zpracovalo novou koncepci kategorizace železniční sítě, která komplexně řeší otázku zařazení jednotlivých tratí do kategorie celostátní dráha a regionální dráha. Koncepce vychází ze zpracované studie „Kritéria kategorizace železniční sítě“. Tento materiál slouží k seznámení odborné veřejnosti s novou koncepcí...

Železniční infrastruktura

Základní informace Výstavbou, modernizací a údržbou železniční infrastruktury ve vlastnictví státu je pověřena Správa železniční dopravní cesty. Prostředky na rozvoj železnice jsou poskytovány zejména z veřejných rozpočtů prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury a z Operačního programu Doprava. • Modernizace železniční infrastruktury (webová stránka Správy železnic...

Tranzitní železniční koridory

Tranzitní železniční koridory            Pro Českou republiku byly definovány čtyři tranzitní železniční koridory, na nichž se provede prioritně modernizace v parametrech, které jsou obsaženy v evropských Dohodách AGC - o mezinárodních železničních magistrálách a AGTC - o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisejících...

Celkem dokumentů:59