Ředitel / ředitelka Odboru bezpečnostního

Ředitel / ředitelka Odboru bezpečnostního
9. 7. 2019|Výběrová řízení


Služební místo: ředitel / ředitelka Odboru bezpečnostního Ministerstva dopravy

Platová třída: 15

Obory služby: 24. Vnitřní pořádek a bezpečnost státu,
                           25. Krizové řízení, ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém,
                           59. Ochrana utajovaných informací,
                           60. Ochrana osobních údajů.
 
Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu s technickým, ekonomickým, právním, přírodovědným nebo humanitním  zaměřením.

Znalost cizího jazyka: znalost anglického jazyka nebo německého jazyka odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi: stupeň utajení - Tajné [1]

Doba: na dobu neurčitou

Předpoklad pro účast ve výběrovém řízení:
Podle § 57 odst. 3 a 5 zákona č. 234, o státní službě, ve znění pozdějších předpisů se výběrového řízení může zúčastnit:
a)  státní zaměstnanec vykonávající službu na služebním místě představeného v oboru služby, jehož se obsazované služební místo týká,
b)  vedoucí zaměstnanec zařazený v organizační složce státu, který působí v oboru, jehož obsah odpovídá oboru služby, a který řídí vedoucí zaměstnance,
c)  úředník územního samosprávného celku zařazený na pracovním místě alespoň vedoucího odboru krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností, vykonává-li správní činnost obdobnou oboru služby, jehož se obsazované služební místo týká,
d) vedoucí zaměstnanec regionální rady zařazený v úřadu regionální rady, který řídí jiné vedoucí zaměstnance, vykonává-li správní činnost obdobnou oboru služby, jehož se obsazované služební místo týká,
e)  akademický pracovník, který řídí jiné zaměstnance,
f)  vedoucí zaměstnanec mezinárodní organizace, který řídí vedoucí zaměstnance, nebo
g)  vedoucí úředník Evropské unie, který řídí jiné vedoucí úředníky Evropské unie,
pokud v uplynulých 6 letech vykonával nejméně po dobu 3 let v organizační složce státu, v krajském úřadu, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, regionální radě, instituci Evropské unie, mezinárodní organizaci, na vysoké škole nebo jako uvolněný člen zastupitelstva kraje nebo obce s rozšířenou působností činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné;

a dále osoba, která v uplynulých 8 letech vykonávala činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné nejméně po dobu 2 let, z toho nejméně po dobu 1 roku ve vedoucí funkci nebo jako člen statutárního orgánu právnické osoby.

Benefity: pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days), příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, možnost dalšího vzdělávání, Multisport karta, posilovna, tělocvična a organizovaná cvičení v budově MD, dětská skupina Mašinka.

Místo výkonu služby: Praha

Předpokládaný nástup: září 2019

Přihlášky do: 19. července 2019

Více informací o pozici a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v níže přiloženém Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Budeme se těšit na případnou milou spolupráci s Vámi.

Služební orgán podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů z různých skupin obyvatel.


[1]Pokud žadatel nedisponuje příslušným dokladem a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena postupem podle § 27 odst. 2 zákona, bude akceptováno, pokud žadatel doloží, že podal žádost o vydání osvědčení fyzické osoby příslušného stupně utajení nejpozději před vydáním rozhodnutí o přijetí žadatele do služebního poměru a zařazení na služební místo státního zaměstnance.


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků