Reakce ministerstva dopravy na vyjádření Moravskoslezského kraje k čerpání prostředků na nákup kolej

Reakce ministerstva dopravy na vyjádření Moravskoslezského kraje k čerpání prostředků na nákup kolej
23.8.2016Média a tiskové zprávy

Ministerstvo dopravy zásadně nesouhlasí s vyjádřením Moravskoslezského kraje k otázce čerpání prostředků z Operačního programu doprava (OPD) na pořizování železničních kolejových vozidel. Poskytnuté informace považujme za neúplné a značně zkreslené. Rozvoj dopravní infrastruktury by měl být společným zájmem politické reprezentace a neměl by se stávat nástrojem politické kampaně před blížícími se krajskými volbami.

Finanční prostředky z OPD byly od počátku určeny především na obnovu vozidel v nadregionální dopravě objednávané státem, která dosud z prostředků EU nebyla podporována. Naopak regionální doprava byla ve velké míře řešena v programovacím období 2007-2015 z regionálních operačních programů (ROP). Dlouhodobě je regionální železniční doprava v kompetenci krajů, které jsou zodpovědné za to, v jakém je nyní vozový park stavu i za to, jak využily v minulých letech národní, krajské i evropské prostředky určené na jeho obnovu.

V zájmu dalšího rozvoje dopravy v regionech přesto bylo snahou MD do možnosti čerpání OPD v dalších letech zapojit i kraje. Přestože ve schváleném OPD2 je na obnovu železničních vozidel alokováno cca 300 mil euro (tedy cca 8 mld. Kč), ministerstvo po dohodě s kraji předložilo vládě ke schválení pravidla programu, který počítá s navýšením prostředků až na 17,8 mld. Kč, s tím, že na regionální dopravu by bylo možné čerpat cca 10,9 mld. Kč.

Na základě opakovaných konzultací byl připraven plán výzev v oblasti nadregionální i regionální dopravy, který byl v červnu letošního roku předložen na Monitorovací výbor OPD, kterého se vedle zástupců dotčených úřadů v ČR zúčastní i představitelé Evropské komise. Evropská komise se v rámci jednání Monitorovacího výboru OPD negativně vyslovila k některým podmínkám čerpání dotací i možnému navýšení prostředků vysoce nad limit 300 mil euro. Výstupem z jednání s EK pak byl požadavek, aby k vypsání výzev bylo přistoupeno až po projednání dotačních pravidel s Evropskou komisí.

Zástupci Evropské komise předložili ministerstvu dopravy 26. července podmínky, při jejichž splnění pokládá EK čerpání prostředků na obnovu železničních vozidel za možné a účelné. EK klade důraz na hospodárné čerpání prostředků s tím, že má být dosažen pozitivní dopad na konkurenceschopnost a rozvoj sektoru. Všech těchto uvedených principů lze podle EK dosáhnout pouze prostřednictvím nabídkových řízení (soutěží) na výběr dopravce, nikoliv tedy přímým zadáním. Mělo by být tedy ze strany ČR specifikováno a předem stanoveno, na jakých linkách budou vozidla pořízená z OPD provozována a že tyto linky budou soutěženy. Zároveň EK konstatuje, že veřejné vlastnictví vozidel by mělo být preferováno před vlastnictvím vozidel ze strany dopravců. Stanovisko EK bylo obratem předáno krajům s tím, aby v termínu do 9. září případně upravily preferované projekty ve smyslu podmínek Evropské komise. MD následně předpokládá předložit vládě ČR ke schválení seznam projektů, které by v nadregionální i regionální dopravě měly být řešeny za využití OPD.              

Ze všech dosavadních podkladů zaslaných krajským úřadem Moravskoslezského kraje vyplývá, že nejbližší výzvy pro vozidla chce kraj vypsat až v roce 2017. Je tedy zarážející, že v srpnu letošního roku pan hejtman napadá proces vypisování výzev. 

Není pravdou, že je ohroženo čerpání 18 mld. Kč.Ve schváleném OPD2 je dosud na obnovu železničních vozidel alokováno cca 300 mil euro (tedy cca 8 mld. Kč) a s Evropskou komisi se stále jedná o možnostech navýšení prostředků. Finanční prostředky jsou navíc určeny především na obnovu vozidel v nadregionální dopravě objednávané státem.   

Není pravdou, že ministerstvo ohrožuje svou nečinností čerpání OPD. Během jara postupně MD i všechny kraje připravovaly své projekty. Na základě jasných připomínek Evropské komise nyní musí stát i kraje upravit projekty tak, aby mohlo dojít k vypisování potřebných výzev. 

Ministerstvo nijak nenutí kraje, aby se připojily k tomuto centrálnímu nákupu vlaků. Rovněž podmínky Evropské komise nejsou formulovány, že se kraje musí do centrálního nákupu připojit. Spojovat rychlost čerpání s možností centrálního nákupu vlaků je tedy věcně nesprávné a zcela účelové.

Zpět na výpis článků