Nové povinnosti pro dopravce a řidiče od 2. 2. 2022

Nové povinnosti pro dopravce a řidiče od 2. 2. 2022
02.02.2022 17:35:01Na pravou míru
Nové povinnosti pro dopravce a řidiče od 2. 2. 2022

Od 2. 2. 2022 se na dopravce a řidiče vztahují v souvislosti s Balíčkem Mobility nové povinnosti a oprávnění, týkající se v případě dopravce odměny pro vyslaného řidiče a administrativních povinností ve spojení s vysláním; a v případě řidiče změny rozsahu dokladů přítomných ve vozidle při jeho provozu, změny rozsahu zadávaných údajů do záznamových zařízení a odměny pro řidiče v případě vyslání.

!!DŮLEŽITÉ!!
Uživatelskou příručku týkající se registrace do systému pro vnitřní trh (IMI), jenž slouží ke správě agendy vysílání řidičů ze strany dopravců, naleznete na https://www.postingdeclaration.eu/help. Stránka je vícejazyčná a češtinu lze zvolit v pravém horním rohu. Samotná stránka pro registraci a přihlášení je https://www.postingdeclaration.eu/landing.


Od 2. 2. 2022 se na dopravce a řidiče vztahují v souvislosti s Balíčkem Mobility nové povinnosti a oprávnění, týkající se:
 

A) v případě dopravce

  1. odměny pro vyslaného řidiče;
  2. administrativních povinností ve spojení s vysláním.
 

B) v případě řidiče

  1. změny rozsahu dokladů přítomných ve vozidle při jeho provozu;    
  2. změny rozsahu zadávaných údajů do záznamových zařízení;
  3. odměny pro řidiče v případě vyslání.
 

A) Změny pro dopravce

1) Dopravce je dle čl. 1 bodu 7 Směrnice 2020/1057 povinnen vyplácet řidiči alespoň minimální mzdu státu, kam byl řidič vyslán.

2) V čl. 1 v odstavcích 11 a 12 Směrnice (EU) 2020/1057 jsou specifikovány administrativní požadavky, které podnikatel v silniční dopravě musí splnit za účelem prokázání dodržování pravidel týkajících se vysílání řidičů. 

Před vysláním podnikatel musí:
  • předložit prohlášení o vyslání orgánům členského státu, na jehož území je řidič vyslán (dále jen “stát vyslání”)
  • a, to nejpozději při zahájení vyslání;
  • prostřednictvím vícejazyčného veřejného rozhraní připojeného k systému pro vnitřní trh IMI;

Prohlášení o vyslání musí obsahovat: 
  1. identifikaci podnikatele v silniční dopravě, alespoň ve formě čísla eurolicence;
  2. kontaktní údaje odpovědného zástupce nebo jiné kontaktní osoby v domovském státě podnikatele pro případ komunikace s kompetentními orgány státu vyslání, ve kterém je služba přepravy či/a pro případ odesílání a přijímání dokumentů a oznámení;
  3. totožnost řidiče, adresa pobytu a číslo řidičského průkazu; 
  4. datum počátku pracovní smlouvy řidiče a uvedení zákonu, který se na smlouvu vztahuje;
  5. předvídaný začátek a konec vyslání;
  6. registrační značky vozidel;
  7. prováděné přepravní služby (např. přeprava zboží, přeprava osob, mezinárodní přeprava, kabotáž).

Během vyslání musí podnikatel zajistit, že řidiči mají k dispozici následující dokumenty:
  • prohlášení o vyslání v papírové či elektronické podobě; 
  • doklad o přepravách v daném státě, např. e-CMR;
  • záznamy ze záznamového zařízení (tachografu), zejména symboly členských států EU, ve kterých řidič prováděl přepravy. 

Po vyslání musí podnikatel zaslat nejpozději do 8 týdnů od obdržení žádosti ze strany státu vyslání, prostřednictvím veřejného rozhraní systému IMI, požadované dokumenty jako třeba: 
  • záznamy z tachografu;
  • doklady o nákladu; 
  • dokumenty týkající se odměny řidiče s ohledem na dobu vyslání;
  • pracovní smlouva;
  • rozvrh pracovní doby řidiče;
  • doklad o zaplacení odměny řidiči.

Orgány členských států EU nemohou, za účelem kontroly předmětných ustanovení, klást na podnikatele v silniční dopravě žádné další administrativní požadavky mimo ty uvedené ve Směrnici.
 

B) Změny pro řidiče

1) Řidič je dle čl. 1 bod 11 Směrnice 2020/1057 povinen uchovávat a na žádost při silniční kontrole předložit dokumenty týkající se vyslání, důkazy o přepravě v hostitelském státě a záznamy z tachografu pro účely kontroly vyslání. 

Dokumenty týkající se vyslání zahrnují:
  • prohlášení o vyslání v papírové či elektronické podobě; 
  • doklad o přepravách v daném státě, např. e-CMR;
  • záznamy ze záznamového zařízení (tachografu), zejména symboly členských států EU, ve kterých řidič prováděl přepravy. 

2) Řidič vozidla s digitálním tachografem je čl. 34 odst. 7 Nařízení č. 165/2014 povinen nově zapisovat i symbol země, do níž při překročení hranic vstupuje.

3) Řidič má dle čl. 1 bod 7 Směrnice 2020/1057 právo na minimální mzdu státu, kam byl řidič vyslán.


 

Zpět na výpis článků