Přesun agendy ÚPDI na ÚOHS je dlouho plánovaný

Přesun agendy ÚPDI na ÚOHS je dlouho plánovaný
29.05.2023 16:08:46Na pravou míru
Přesun agendy ÚPDI na ÚOHS je dlouho plánovaný

Ministerstvo dopravy uvádí na pravou míru tvrzení v článku webu Seznam Zprávy, že přesun pravomocí z Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže má jiné než úsporné důvody.
 

odkaz na článek Seznam Zprávy
  • Na agendách pro ochranu trhu, ochranu práv k přístupu k dopravní infrastruktuře se nic nemění. Všechny tyto činnosti budou vykonávány úřadem, který je větší a který představuje stabilitu, stejně tak jako nezávislost. Vše se realizuje zcela v mezích unijních právních předpisů s tím, že nezávislost regulačního subjektu je v budoucnosti, stejně tak jako tomu je dnes, zajištěna.
  • ​Diskuse, jestli má být působnost nezávislého regulačního subjektu pro oblast přístupu k vybrané dopravní infrastruktuře řešena vznikem samostatného úřadu, nebo součástí činnosti existují organizace, nejlogičtěji Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), probíhala již před samotným vznikem Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (ÚPDI) a není to nic nového
  • Řešení otázek spojených s existencí ÚPDI není záležitost izolovaná, je součástí celkové debaty o úsporách v resortu dopravy, která začala v lednu 2022. Vedle rušení či optimalizace celé řady dalších agend tato agenda zůstane zachována, ale uspoříme na jejích provozních nákladech.
  • První kroky vedoucí k začlenění agend ÚPDI pod ÚOHS započaly už na podzim loňského roku, kdy na Ministerstvu dopravy proběhl rozbor možností začlenění pod různé instituce a ÚOHS z této analýzy vzešel jako nejlepší možná varianta.
  • Vzhledem k faktu, že předsedovi úřadu končil v únoru 2023 mandát, Ministerstvo dopravy vypsalo výběrové řízení, do kterého se přihlásili tři uchazeči. Výběrové řízení proběhlo, podle dobré praxe v obdobných případech, v intencích výběrových řízení podle služebního zákona a jeho výsledkem bylo rozhodnutí výběrové komise, že v něm všichni tři kandidáti uspěli. Není tedy pravdou, že by bývalý předseda ÚPDI byl jeho vítězem. Výběr a případné jmenování přísluší v tomto případě výhradně vládě. 
  • O možnosti výkonu agendy ÚPDI v rámci ÚOHS byl ministrem dopravy tehdejší předseda Kodym informován a podobně i v průběhu samotného výběrového řízení byli na základě předchozích úvah Ministerstva dopravy uchazeči informováni o zvažované možnosti převodu agend pod antimonopolní úřad.
  • Na přípravě přesunu pravomocí ÚPDI, která mimo jiné zahrnovala i jednání s ÚOHS, pracovalo Ministerstvo dopravy dlouhodobě a v žádném případě se nejednalo o rozhodnutí učiněné během jednoho či dvou týdnů, jak se uvádí v článku. Něco takového ani není technicky vzato proveditelné.
  • Vládě bylo nakonec navrženo, aby byl vedením úřadu, do doby než bude dokončen proces sloučení úřadů, pověřen dosavadní místopředseda a nepřistoupit ke jmenování předsedy na nové pětileté období. Jedním z důvodu byla i úspora, která tímto krokem vznikla, neboť vedení úřadu do doby sloučení zabezpečí na základě pověření vlády dosavadní místopředseda. Pověřený místopředseda byl navíc také úspěšným účastníkem proběhlého výběrového řízení.
  • Tvrzení, že k redukci agend v podobě zrušení ÚPDI a přesunutí jeho pravomocí na ÚOHS došlo až v příčinné souvislosti s činností samotného úřadu, je vystavěno na manipulaci s fakty a tedy přinejmenším velmi zavádějící.

 

Zpět na výpis článků