Proti stavbě obchvatu Olbramovic se odvolalo sedm subjektů

Proti stavbě obchvatu Olbramovic se odvolalo sedm subjektů
08.07.2019 14:44:00Na pravou míru
Proti stavbě obchvatu Olbramovic se odvolalo sedm subjektů

Reagujeme na nepřesnosti v médiích ohledně zrušeného stavebního povolení stavby I/3 Olbramovice, přeložka.

Odbor pozemních komunikací Ministerstva dopravy přezkoumal jako věcně příslušný odvolací orgán více než 60 námitek od sedmi různých subjektů – dvou firem, města Olbramovice a několika jednotlivců – ke stavebnímu povolení vydanému pro budování obchvatu Olbramovic.

Celkem 24 námitek proti stavebnímu povolení podala společnost DAVO Corporation, a. s., další desítky námitek podaly fyzické osoby z řad obyvatel Olbramovic, tři námitky podalo samotné město Olbramovice a jednu společnost IMOBA a.s.

Příslušný odbor ministerstva shledal v rozhodnutí krajského úřadu celou řadu nepřesností a procesních pochybení při vedení příslušného řízení. Krajský úřad například nedoložil splnění zákonné lhůty pro doručení veřejnou vyhláškou, nevedl příslušný spis v souladu se správním řádem, dále účastníci nebyli seznámeni s doplněními spisu před vydáním rozhodnutí, případně jim příslušné dokumenty nebyly dodány vůbec.


Podle rozhodnutí odvolacího orgánu byly důvody, proč bylo stavební povolení zrušeno, mj.:
  • krajský úřad nedoručoval veškeré písemnosti všem účastníkům řízení, např. nedoručoval prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Votice, byť se stavební záměr týká k. ú. Votice,
  • krajský úřad doručoval písemnosti špatně, resp. v rozporu se správním řádem, např. doručoval dodejkou namísto do vlastních rukou, což znamená, že bylo doručeno jiné osobě, než účastníkovi řízení,
  • krajský úřad nedoložil splnění zákonných lhůt pro doručení prostřednictvím veřejné vyhlášky na úředních deskách krajského úřadu a obecního úřadu Olbramovice,
  • první oznámení o zahájení stavebního řízení bylo odlišné od žádosti stavebníka,
  • vydání druhého oznámení o zahájení stavebního řízení nebylo nijak zdůvodněno, což s sebou nese značné nejasnosti stran stavebního záměru a vedení stavebního řízení,
  • stavební povolení se nedostatečným způsobem nebo vůbec nevypořádalo s námitkami, vypořádání námitek je tak nepřezkoumatelné, jako celé stavební povolení,
  • spis byl veden v rozporu se správním řádem a současně nebyl kompletní,
  • účastníci nebyli seznámeni s doplněním spisu před vydáním rozhodnutí,
  • zásadní pochybnosti jsou o verzi projektové dokumentace, která byla podkladem pro vydání rozhodnutí,
  • některé námitky nebylo možné vypořádat, neboť odkazovaly na písemnosti, které nebyly obsahem spisu, atd.

Na základě uvedených skutečností dospělo ministerstvo k závěru, že stavební povolení vydal krajský úřad v rozporu se zákonem, a proto bylo v odvolacím řízení zrušeno a věc vrácena k novému projednání, v němž je krajský úřad povinen se řídit právním názorem ministerstva.

Kompletní rozhodnutí naleznete na úřední desce.

 

Zpět na výpis článků