Reakce na NKÚ: Stát cyklostezky nejen staví pro jiné, ale dle dotačních pravidel sám kontroluje

Reakce na NKÚ: Stát cyklostezky nejen staví pro jiné, ale dle dotačních pravidel sám kontroluje
10.05.2021 8:48:41Na pravou míru
Reakce na NKÚ: Stát cyklostezky nejen staví pro jiné, ale dle dotačních pravidel sám kontroluje

Nejvyšší kontrolní úřad zveřejnil svůj kontrolní závěr týkající se financování budování cyklostezek v ČR, jelikož se jako Ministerstvo dopravy s prezentovanými závěry neztotožňujeme, uvádíme prezentovaná tvrzení na pravou míru.

Kontrolní orgány tvrdí, že odhalily výrazné rozdíly v jednotkových cenách při stavbě cyklostezek. 
  
  • Už jen vzhledem k tomu, že cyklostezky jsou vedeny v různém terénu, je logické, že ceny na 1 km se budou lišit. Stezka po rovině mezi poli tedy bude stát jiné prostředky, než stezka s mosty či vedoucí v blízkost vzrostlých stromů, vodních ploch atp. Pokaždé záleží na místních podmínkách (mimo zmíněné složitosti terénu, geologie, urbanizace území, cena pozemků atd.). 
  •     Zmíněná metoda jednotkových nákladů je tedy vždy jen hrubě orientační. 
  •     Navíc SFDI při hodnocení předložených akcí klade velký důraz na ekonomickou efektivitu akcí a má nastaven systém bodování, který významně zvýhodňuje akce, které jsou levnější, než stanovuje normativ pro cyklostezky. U lávek a mostů jsou také příspěvky kráceny na úroveň normativu pro mostní objekty.

Nesouhlasíme též s tvrzením NKÚ, že „stát nemá přehled o celkové délce, stavu ani o skutečném využití cyklostezek, za které zaplatil“. Toto zjištění neodpovídá reálnému stavu, neboť tyto dotační peníze Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) kontroluje.
 
  •     U všech cyklostezek financovaných ze SFDI má příjemce povinnost předložit Závěrečné vyhodnocení akce, jehož součástí je i fotodokumentace realizované cyklostezky a SFDI kontroluje splnění všech náležitosti. 
  •     SFDI dále na vzorku akcí v době jejich udržitelnosti provádí kontroly na místě a při zjištění pochybení ukládá nápravná opatření, příp. vyzve příjemce k vrácení části poskytnutého příspěvku, příp. celého.
Kontroloři taktéž kritizují cyklo strategii státu pro její malou konkrétnost („NKÚ zjistil už v předchozích kontrolách z let 2003 a 2011, že MD nemělo - myšleno MD - v této oblasti jasné cíle ani priority. Aktuální kontrola ukázala, že MD tyto nedostatky nenapravilo. …“). K tomu lze konstatovat, že: 
 
  •     Jsme si jistých limitů zmíněné cyklostrategie 2013-2020 byli vědomi, a připravili pro další období nový strategický dokument pro oblast cyklistické a pěší dopravy – Koncepci městské a aktivní mobility pro období 2021-2030, která byla v lednu 2021 schválena vládou ČR. Obecněji se zde již cyklodoprava dostává do širších souvislostí jakožto nedílná součást dopravní obslužnosti a je zdůrazněna její role v rámci mobility na krátké vzdálenosti ve všech kategoriích měst a obcí. Koncepce definuje cíle a opatření pro státní správu a typová opatření pro města, která by měla uplatnit v rámci svých plánů.
  •     Konkrétněji u rozvoje cyklostezek ale může Cyklostrategie mít logicky jen obecnější cíle, protože infrastruktura cyklostezek patří kompetenčně do samostatné působnosti samosprávy (z toho důvodu, že cyklodoprava je z rozhodující většiny záležitostí dopravy na krátké vzdálenosti). Stanovení konkrétních povinností by pak bylo překročením kompetencí ze strany státu.
Tedy: Příspěvky SFDI či Ministerstva pro místní rozvoj (IROP) jsou prostředky na podporu rozvoje cyklostezek nad rámec základního financování ze strany samosprávy. Nejedná se o systémové financování této oblasti např. ve smyslu komplexního budování ucelené sítě v rámci obcí a případně krajů. Nová Koncepce městské a aktivní mobility MD proto doporučuje, aby krajská samospráva zpracovala tzv. cyklogenerely (plány rozvoje infrastruktury pro cyklisty). V rámci obcí jsou opatření na úrovni doporučení zahrnuta do přípravy plánů udržitelné městské mobility, které budou podmínkou pro finanční příspěvky z IROP (MMR).

Pro kontext:

Zmiňujeme zde i aktuálně vedenou diskusi Ministerstva dopravy (SFDI, BESIP) k budování cyklostezek s Asociací krajů ČR a Ministerstva pro místní rozvoj.
  
Do budování cyklo infrastruktury letos hodlá SFDI investovat až 902 milionů Kč. 

 

Zpět na výpis článků