Reakce na článek předsedy dopravní sekce Hospodářské komory Emanuela Šípa

Reakce na článek předsedy dopravní sekce Hospodářské komory Emanuela Šípa
27.04.2020 16:31:11Na pravou míru
Reakce na článek předsedy dopravní sekce Hospodářské komory Emanuela Šípa

Pan předseda dopravní sekce Hospodářské komory v článku "Propočty státu k vysokorychlostní trati na letiště jsou fatálně chybné" na serveru zdopravy.cz uvádí nekompetentnost zadavatele (Správa železnic, státní organizace) a dodavatele Územně technické studie (Metroprojekt Praha a.s.). Odkazuje se především na chyby ve výpočtu investičních nákladů a to zejména v porovnávání variant „Varianta-bez projektu“ a „Varianta HKČR1“. Informace uvádíme na pravou míru.

V článku jsou zpochybňovány významné připravované železniční stavby, které byly již schváleny Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR a mají jasné mezinárodní návaznosti. Jedná se o stavbu nového železničního spojení Praha - Beroun (tunel Praha - Beroun), jež je součástí Transevropské dopravní sítě TEN-T pro osobní i nákladní dopravu. Její ekonomickou efektivitu zajišťují z velké míry právě benefity plynoucí z nákladní dopravy a její ekonomická efektivita a územní průchodnost již byla posouzena studií proveditelnosti.

Jako druhá stavba je zpochybňován pilotní úsek VRT Praha – Lovosice/Litoměřice, který je také součástí sítě TEN-T. Nárůst investičních nákladů „Varianta-bez projektu“ dle propočtu HKČR zahrnuje právě tyto dvě zmíněné stavby, které s výstavbou „Propojení VRT a Letiště Václava Havla Praha“ ani jeho alternativy tzv. „Nového spojení II“ přímo nesouvisí. Tyto záměry obsažené v TEN-T jsou v ÚTS brány jako výchozí stav a nemohou být „Variantou HKČR1“ funkčně nahrazeny, proto se neobjevují v investičních nákladech ÚTS a fatální chybou by bylo tyto náklady do porovnání variant naopak započítat!

Dalším zpochybňovaným místem je trasa VRT směrem Praha-Zahradní Město. Tento úsek byl řešen ve všech variantách ÚTS, protože je to funkční napojení VRT na železniční síť směrem na východ a jih a nevidíme důvod tento úsek vynechat zrovna pro „variantu HKČR“.

Podrobněji přikládáme i odpovědi na pochybnosti vznesené v článku:

Tvrzení: Ve variantě „Bez projektu“ není započítán úsek odbočka „Bášť – Roudnice nad Labem VRT“, připočet 20 Mld. Kč.

Odpověď: Tento zmiňovaný úsek je součástí pilotního úseku VRT Praha – Lovosice/Litoměřice. Jedná se o investici, která nemá dopad na stavbu „Územně technická studie - propojení VRT a Letiště Václava Havla Praha“. Tato stavba je pro ÚTS závazná. Nejedná se o chybu ÚTS.

Tvrzení: Ve variantě „Bez projektu“ není zapotřebí vybudovat odstavné nádraží západ ONZ, snížení nákladů o 6 216 mil. Kč.

Odpověď: Ve variantě bez projektu je počítáno s odstavným nádražím VRT buď v Praze Běchovicích, či v jiné pražské lokalitě. Cena odstavného nádraží bude přibližně stejná jako ONZ tj. 6 216 mil. Kč. Nejedná se o chybu ÚTS.

Tvrzení: Ve variantě „Bez projektu“ není započítán tunelový úsek Praha – Beroun, navýšení o cca 53 555 mil. Kč.

Odpověď: Tunel Praha - Beroun má být využíván i nákladní dopravou. Z tohoto důvodu byl ve všech variantách ponechán tunel Praha - Beroun v podobě, jak ho připravuje Správa železnic. Tato stavba je pro ÚTS závazná. Nejedná se o chybu ÚTS. 

Tvrzení: Ve variantě „Bez projektu“ není v rámci Nového spojení II započítána podzemní stanice Praha-Smíchov. Navýšení 4 500 mil. Kč.

Odpověď: Nové spojení II a jeho technické řešení nebylo součástí ÚTS. Pro potřeby této ÚTS byla převzata jedna z variant NSII, u níž byl proveden odhad investičních nákladů stejnou metodou, jako v jiných úsecích. Jakákoliv technické změny NSII vedou logicky k jiným investičním nákladům. Definitivní podobu NSII budeme znát až po zpracování Studie proveditelnosti uzlu Praha. 

Tvrzení: Ve variantě „Varianta HKČR“ je zbytečně započítán úsek směr Praha-Zahradní Město a to ve výši 11 539 mil. Kč.

Odpověď: Výše popsaný úsek je napojení nové tratě směr Benešov. Tento úsek je odlišně řešen ve všech navrhovaných variantách a proto je zapotřebí spočítat investiční náklady. Nejedná se o chybu ÚTS.

Tvrzení: Ve variantě „Varianta HKČR“ není započtena potřebná modernizace tratě 173 v úseku Loděnice – Beroun ve výši 10 Mld. Kč.

Odpověď: Ve variantě „Varianta HKČR“ je v ÚTS navržena nová tunelová trasa mezi stanicí Praha hl. n. VRT a Berounem pro dálkovou osobní dopravu, která je zapojena do připravovaného tunelu Praha - Beroun, který je určen pro osobní a nákladní dopravu. Zaústění tunelové trasy VRT do stávající trati 173 u Loděnic a její následné modernizaci v úseku Loděnice – Beroun povede pouze ke zvýšení investičních nákladů „Varianty HKČR“ a to při velmi problematické územní průchodnosti tohoto řešení. Nejedná se o chybu ÚTS. 

Tvrzení: Ve variantě „Varianta HKČR“ není započtena potřebná dostavba uzlu Balabenka ve výši 6 mld. Kč. 

Odpověď: V článku není nikde zmínka o jakékoliv vazbě mezi „Propojení VRT a Letiště Václava Havla Praha“ a „uzlu Balabenka“. Řešení uzlu Balabenka bude řešeno v rámci jiných dokumentací a na odevzdanou ÚTS nemá žádný přímý vliv. Nejedná se o chybu ÚTS.

Závěrem lze shrnout, že tvrzení pana předsedy jsou velmi nepřesná a místy až záměrně zavádějící s cílem zpochybnit dosavadní společnou koordinaci přípravy železničních staveb ze strany Ministerstva dopravy ČR, Správy železnic a Hlavního města Prahy. Závěry ÚTS a jsou správné a odpovídají podrobnosti územně-technické studie. Investiční náklady mohou být samozřejmě postupně zpřesňovány, ale pan předseda účelově „sčítá jablka a hrušky“ tj. stavby, které spolu funkčně nesouvisí. V zásadě je alternativou návrhu HK ČR tj. Propojení VRT a Letiště Václava Havla Praha dlouhodobě koncepčně a územně sledovaný záměr Nového spojení II tzv. Městský tunel a ne souhrn účelově vybraných investičních záměru sítě TEN-T na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje plnící jiný přepravní účel.  

Autor článku: SŽ za spolupráce Ministerstva dopravy

Článek Ing. Emanuela Šípa na zdopravy.cz
 

Zpět na výpis článků