Ředitelství silnic a dálnic uvádí na pravou míru informace k přestavbě křižovatky I/35 Rádelský Mlýn

Ředitelství silnic a dálnic uvádí na pravou míru informace k přestavbě křižovatky I/35 Rádelský Mlýn
12.02.2020 15:26:57Na pravou míru
Ředitelství silnic a dálnic uvádí na pravou míru informace k přestavbě křižovatky I/35 Rádelský Mlýn

ŘSD ČR zahájí v letošním roce přestavbu mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Rádelský Mlýn na silnici I/35 mezi Turnovem a Libercem. Stávající MÚK, která je v provozu od roku 1973, již nevyhovuje aktuálním dopravním intenzitám, je nebezpečná a místem častých dopravních nehod.

Příprava celé stavby proběhla v rekordně krátkém čase. Záměr projektu byl schválen Ministerstvem dopravy v srpnu 2016. V listopadu 2017 již měla stavba územního rozhodnutí (vydal Magistrát města Jablonec nad Nisou) a v lednu 2019 stavební povolení, které vydal Krajský úřad Libereckého kraje. Celá příprava, včetně výkupu veškerých pozemků trvala pouze 2,5 roku. V roce 2019 byl vybrán také zhotovitel stavby, kterým je sdružení firem Eurovia CS, SaM a Integra stavby, kdy jedním z hodnotících kritérií byla i délka výstavby.
 
Po dobu přípravy stavby se ve všech stupních projednávání projektových dokumentací zástupci dotčených orgánů účastnili jednání a měli možnost vznést připomínky k předložené dokumentaci. Stanoviska dotčených orgánů  byla do dokumentace zapracována a z dokumentace bylo zřejmé, k jakým omezením při přestavbě mimoúrovňové křižovatky dojde. Právoplatné územní rozhodnutí a stavební povolení je toho důkazem.
 
ŘSD ČR musí vyvrátit nepravdivé informace, které se objevily v médiích, že v případě stavby selhalo. To není v žádném případě pravda. ŘSD ČR naopak připravilo stavbu v rekordním čase a již v loňském roce v předstihu vybudovalo přejezdy středních dělících pásů, vykácelo zeleň a připravilo bodové pole s nejvyšší mírou přesnosti. To vše za provozu a s minimálním dopravním omezením.
 
Vzhledem k tomu, že se staveniště nachází ve velmi stísněném prostoru, bude realizace stavby velmi náročná. I přesto však nebude provoz na silnici I/35 přerušen. Stavba bude zahájena v březnu 2020 rozšířením stávajícího jízdního pásu ve směru Praha – Liberec tak, aby na něm mohl být během stavby zachován provoz v uspořádání 2+1, tj. 2 jízdní pruhy pro směr Praha – Liberec a 1 pruh pro směr Liberec – Praha. Obousměrný silniční provoz bude poté převeden na levý jízdní pás (od Liberce). Z důvodu provádění prací na Jeřmanickém potoce a demolici části stávajícího mostu přes větve křižovatky bude uzavřeno napojení Jablonce n. N. po silnici I/65. Budou probíhat práce na přemístění pravého jízdního pásu do nové polohy, demolice části stávajícího mostu přes větve křižovatky a budování cca poloviny nového mostu pro směr Liberec – Jablonec n. N.
 
V průběhu zimního období budou z důvodu nevhodných klimatických podmínek a nutnosti zajistit zimní údržbu stavební práce přerušeny na hlavní trase a v místě bude provoz na silnici I/35 veden v režimu 2+2 jízdní pruhy, tedy 2 jízdní pruhy pro každý směr (stejně jako je tomu např. v rámci modernizace D1). O zimní přestávku se však lhůta pro výstavbu neprodlužuje. V případě vhodných klimatických podmínek budou práce probíhat mimo hlavní trasu bez omezení provozu, především v prostoru uzavření silnice I/65.
 
V druhém roce realizace stavby bude obousměrný silniční provoz převeden na dokončený pravý jízdní pás (od Prahy) také v režimu 2+1. Stavební práce budou probíhat na přemístění levého jízdního pásu do nové polohy, demolice zbytku stávajícího mostu přes větve křižovatky a dokončení druhé poloviny nového mostu pro směr Liberec – Jablonec n. N.
 
Během realizace výše uvedených stavebních objektů bude muset být uzavřeno napojení na Jablonec n. N. prostřednictvím silnice I/65. ŘSD ČR si uvědomuje komplikace a obtíže, které tato uzavírka přinese, ale stísněné podmínky v místě staveniště, charakter prací a konfigurace terénu neumožňují výstavbu bez tohoto omezení. ŘSD ČR bude aktivně jednat se zhotovitelem stavby o případném zkrácení uzavírky silnice I/65.
 
Objízdné trasy zejména pro nákladní dopravu budou vedeny od Prahy po silnici I/35 přes Liberec a dále po silnici I/14 do Jablonce n. N., což znamená prodloužení jízdy o 12 km a cca 10 min. Motoristé směřující východně od Jablonce n. N. pak budou moci případně využít objízdnou trasu vedoucí od Turnova po silnici I/10 do Tanvaldu a dále po silnici I/14 do Jablonce n. N, což znamená prodloužení jízdy o 24 km a cca 32 min. Na základě aktuálního projednávání s krajskými orgány je doplněná ještě objízdná trasa využívající krajskou silnici II/287, což znamená prodloužení jízdy o 12 km a cca 20 min.
 
Stavba bude uvedena do provozu nejpozději v polovině roku 2022, dokončovací práce jako jsou např. ozelenění a dokončení dopravního značení budou probíhat již za plného provozu. Vzhledem k tomu, že se jedná o přestavbu stávající křižovatky, a nikoliv o stavbu ve volném terénu, nelze během provádění stavebních prací vyloučit možnost výskytu neočekávaných okolností. Z těchto důvodů nelze ze strany investora předem predikovat zkrácení doby výstavby.

 
ŘSD ČR se spolu se zhotovitelem stavby budou dle probíhajícího postupu výstavby usilovně snažit o co možná nejrychlejší dokončení stavby, zejména pak na obnovení napojení Jablonce n. N. přes silnici I/65. Je samozřejmě zájmem všech dotčených, aby stavební omezení trvala pouze nezbytně nutnou dobu a byla zkrácena na minimum.
 
Ředitelství silnic a dálnic ČR bude samozřejmě o aktuálním průběhu výstavby veřejnost pravidelně informovat. Všem řidičům a obyvatelům Libereckého kraje tímto děkujeme za trpělivost a věříme, že stavba přinese výrazné zlepšení bezpečnosti a plynulosti dopravy tohoto významného dopravního uzlu.


 


Zpět na výpis článků