Výjimky z omezení cestování

Výjimky z omezení cestování
zpet.png

Výjimky pro profese v dopravě 
Pendleři
 • Pendleři skupina A) - přeshraniční pracovníci ve zdravotnictví, sociálních službách, pracovníci základních složek integrovaného záchranného systému, pracovníci subjektů kritické infrastruktury - platí pro překračování hranic s Českou republikou, Rakouskem, Polskem, Slovenskem i Německem
 • Pendleři skupina B) - Přeshraniční pracovníci, děti, žáci a studenti, kteří za účelem výkonu práce nebo studia pravidelně oprávněně překračují státní hranici s Německem, Rakouskem, Polskem nebo Slovenskem
Výjimky dle Ministerstva vnitra


  VZORY.png






Výjimky pro profese v dopravě 

Omezení cestování se nevztahuje na řidiče nákladních vozidel, řidiče autobusů, posádky dopravních letadel a posádky letadel vykonávajících letecké práce, strojvedoucí, vlakové čety a vozmistry, lodní kapitány a členy posádek nákladních plavidel, posádky vozů správce komunikace a řidiče vozidla do 9 osob, přepravující některou z výše uvedených kategorií osob, který je zaměstnancem téhož zaměstnavatele a přepravuje je na místo, kde mají zahájit výkon činnosti, nebo je přepravuje zpět, a prázdné jízdy spojené s těmito přepravami, (v případě střídání lodních kapitánů a posádek nákladních plavidel může zaměstnavatel sjednat externího řidiče vozidla do 9 osob). 

Pokud má řidič nákladní vozidlo v zahraničí, je možné si do místa parkování nákladního vozidla dojet osobním vozem a stejným způsobem se vrátit zpět

Na výše uvedené profese se vztahuje karanténa, pouze pokud pracují v zahraničí více než 14 dní a poté se vrací do ČR –na hranicích musí předložit negativní PCR test. Pokud test není, musí řidič nastoupit do 14 denní karantény, nebo si test nechat udělat do 72 hodin na území ČR – více na webu Ministerstva vnitra. V tomto případě pro rodinné příslušníky karanténa neplatí, musí se ale řídit hlavními hygienickými pravidly – oddělit se od něj, samostatný pokoj, dezinfikovat, minimální kontakt. Vzor potvrzení o absolvování testu s negativním výsledkem je k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra. Česká republika nezajišťuje provedení těchto testů – pracovníci si je musí zajistit sami, např. prostřednictvím zaměstnavatele.

Pokud řidič kamionu/autobusu v zahraničí pracuje méně než 14 dní, tak pro něj nadále platí omezení pohybu – cesta pouze na nákup, k lékaři atd.

Závozník není brán jako řidič mezinárodní dopravy, vztahuje se na něj jiná pravidla.

Pokud řidič pracuje v zahraničí a jezdí vnitrostátně (např. pouze v Německu nebo na Slovensku) je brán jako pendler, nikoliv jako řidič mezinárodní nákladní dopravy

Právo na uplatnění výjimky je NUTNÉ doložit - nejlépe potvrzením. Potvrzení o zaměstnání v nákladní dopravě je vyvěšeno na webu MVČR 

 







Pendleři

Přeshraniční pracovník (tzv. pendler) se vyznačuje tím, že trvalé bydliště má v jednom státě, zatímco pracovní smlouvu má v druhém státě a za prací tudíž dojíždí přes hranice. Jedná se pouze o občany EU a občany ČR.

Pravidla jsou stejná jak pro přeshraniční pracovníky jezdící pracovat z ČR do sousedních států, tak pro přeshraniční pracovníky jezdící pracovat do ČR (liší se rozsah předkládaných dokumentů).

Přeshraniční pracovníci se rozdělují na dvě kategorie:

Skupina A) Pendleři - přeshraniční pracovníci ve zdravotnictví, sociálních službách, pracovníci základních složek integrovaného záchranného systému, pracovníci subjektů kritické infrastruktury - platí pro překračování hranic s Českou republikou, Rakouskem, Polskem, Slovenskem i Německem

Jedná se o specifické profese nebo specifické subjekty. Do této kategorie se zařazují i pracovníci subjektů kritické infrastruktury, a to včetně zejména pracovníků chemických a farmaceutických provozů souvisejících s bojem proti epidemii. Zde se jedná o pravidelný výkon zaměstnání v tomto subjektu, a to na jakékoli pracovní pozici. - pozor - externí servisy a opravy kritické infrastruktury viz samostatná kategorie Pracovník servisu kritické infrastruktury.

Kritickou infrastrukturou je prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků kritické infrastruktury, jehož narušení funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu. Firma se tedy nemůže volně rozhodnout, že je prvkem kritické infrastruktury.

Základními složkami IZS jsou - hasičský záchranný sbor, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky - analogicky stejné složky v Rakousku, Německu, Polsku a na Slovensku.

Pro osoby v kategorii A:
 • Neplatí povinná nařízená karanténa po vstupu na území ČR. Ale pokud by turnus přesáhl 14 dní, tyto osoby mají povinnost bezprostředně po vstupu na území ČR oznámit tuto skutečnost telefonicky krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu a absolvovat povinnou nařízenou karanténu, pokud nepředloží potvrzení o absolvování PCR testu při vstupu (na formuláři, který je na webových stránkách MV ke stažení); absolvování testu nesmí být starší než 4 dny a test je prováděn na vlastní náklady. PCR test lze též absolvovat na území ČR do 72 hodin od vstupu, nicméně tyto osoby mají povinnost oznámit tuto skutečnost své krajské hygienické stanici.
 • Četnost vstupů a výstupů bude kontrolovat policie na hranicích! Rodinné příslušníky se doporučuje nebrat sebou, platila by pro ně povinnost karantény při jakémkoli návratu, okolní země mají přísná imigrační pravidla a není jisté, že by rodinné příslušníky pustily.
 • Mohou vyjet i nad 100 km od státní hranice. Pokud však jedou dále než 100 km, mohou k této cestě využít pouze hlavní hraniční přechody s režimem 24/7. Přeshraniční pracovníci, kteří jedou méně než 100 km od státní hranice, mohou i nadále využívat i tzv. pendlerské přechody (otevřeny od 5:00 do 23:00). Pokud osoba necestuje v režimu "pendler", nemůže využít pendlerské hraniční přechody.
Dále platí:
 • omezení volného pohybu po území ČR s výjimkou cest do zaměstnání, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, cest k lékaři, cest za účelem neodkladných úředních záležitostí, cest zpět do místa svého bydliště, pohřbů,
 • povinnost zakrývání úst a nosu (rouška, šátek, apod.) na území ČR.
 

Co je zapotřebí:

Potvrzení o výkonu přeshraničního zaměstnání ve zdravotnictví, v sociálních službách, IZS, subjektu kritické infrastruktury u sebe (speciální vzor najdete na stránkách MV)

V případě vyjíždění z ČR do sousední země na méně než 14 dnů - nóta zastupitelského úřadu cílové země (např. jezdí-li se do Rakouska, pak ZÚ Rakouska v Praze). Tato nóta potvrzuje, že se jedná o osobu v této kategorii a že se zahraniční zaměstnavatel zaručuje udělat řádná opatření v boji proti koronaviru. Vzorem této nóty disponují zastupitelské úřady Německa, Rakouska, Slovenska a Polska, které je na žádost jednotlivých zaměstnavatelů, kteří jsou subjekty kritické infrastruktury nebo zaměstnavatelem ve zdravotnictví, sociálních službách nebo základní složkou IZS, v sousedních státech vydají. Nótu stačí mít vystavenou jednou - tj. ne pro každý výjezd.

Pozor: od 14. dubna 2020 je nutné mít kromě potvrzení přeshraničního pracovníka ve zdravotnictví, sociálních službách atd. dále vystavenou nótu zastupitelského úřadu cílové země (platí pro přeshraniční pracovníky, co vyjíždějí z území ČR). Nótu vystaví příslušný zastupitelský úřad na žádost zaměstnavatele, který je subjektem kritické infrastruktury nebo zaměstnavatelem ve zdravotnictví, soc. službách nebo základní složkou IZS.
  

Pozor: přeshraničního pohyb a případnou karanténu (zejm. v Polsku a na Slovensku) mohou výrazně ovlivňovat opatření prováděná Polskem a Slovenskem. Pozor i na opatření prováděná Německem a Rakouskem. Všechny okolní země vyžadují rovněž vlastní potvrzení přeshraničního pracovníka.

Skupina B) Přeshraniční pracovníci, děti, žáci a studenti, kteří za účelem výkonu práce nebo studia pravidelně oprávněně překračují státní hranici s Německem, Rakouskem, Polskem nebo Slovenskem


Nově do této kategorie spadají též i děti, žáci a studenti jezdící do mateřské, základní, střední nebo vysoké školy v sousedním státě

Pro přeshraniční pracovníky v této kategorii:

Neplatí povinnost bezprostředně po vstupu do ČR oznámit telefonicky tuto skutečnost krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu a podrobit se 14 denní povinné nařízené karanténě, POKUD:
 
 • Při prvním vstupu na území ČR předloží potvrzení o absolvování PCR testu
 • Při následném překročení státní hranice do ČR, které by nastalo po 30 dnech po předložení prvního nebo dalšího potvrzení o absolvování PCR testu, předloží nové potvrzení o absolvování PCR, které není starší 4 dny a které je provedeno na vlastní náklady.
PCR test lze též absolvovat na území ČR do 72 hodin od vstupu, nicméně tyto osoby mají povinnost oznámit tuto skutečnost své krajské hygienické stanici

Tzn. platí povinnost nechat se pravidelně testovat testem PCR (výtěrový test) - nejde o tzv. RAPID test, a předkládat o této skutečnosti aktuální potvrzení (vzor na webu MV).

Pro osoby, které nepodstoupí povinnou nařízenou karanténu, platí omezení volného pohybu po území ČR po dobu 14 dnů od každého vstupu, s výjimkou cest do zaměstnání, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, cest k lékaři, cest za účelem neodkladných úředních záležitostí, cest zpět do místa svého bydliště, pohřbů.

Tyto osoby mohou vyjet i nad 100 km od státní hranice. Pokud však jedou dále než 100 km, mohou k této cestě využít pouze hlavní hraniční přechody s režimem 24/7. Pendleři, kteří jedou méně než 100 km od státní hranice, mohou i nadále využívat i tzv. pendlerské přechody (otevřeny od 5:00 do 23:00). Pokud osoba necestuje v režimu "přeshraniční pracovník", nemůže využít pendlerské hraniční přechody.

Dokumenty ke vstupu:

potvrzení o výkonu přeshraničního zaměstnání (vzor na webu MV)

  

Potvrzením o absolvování testu se rozumí doklad vydaný lékařem nebo orgánem ochrany veřejného zdraví potvrzující, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který není starší než 4 dny; test si zajišťuje osoba na vlastní náklady. Test musí být vydán na vzoru, který je na webových stránkách MV ke stažení.

Povinnou nařízenou karanténou se rozumí karanténa podle § 64 písm. a) ve spojení s odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochranně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v délce 14 dnů.
  

 

VZORY.png


Opatření v Polsku od 4. 5. 2020

Od 4.5. se ruší povinnost 14-denní karantény po návratu do země pro přeshraniční pracovníky s výjimkou přeshraničních pracovníků ve zdravotnictví a sociálních službách (vyšší riziko nakažení). Povinnost karantény se rovněž ruší pro přeshraniční žáky a studenty. Karanténní opatření se ruší, aniž by se zaváděla povinnost prokazovat se negativními testy na přitomnost SARS CoV-2. S odvoláním na doporučení WHO není Polsko k vykonávání testů soukromými subjekty nakloněno.

Od 4.5. se bez jakékoliv další kondicionality ruší povinnost 14-denní karantény pro členy akreditovaných diplomatických misí 






Všechny výjimky dle Ministerstva vnitra


Všechny osoby po vstupu na území mají povinnost 14denní nařízené karantény nebo předložení negativního testu na koronavirus, pokud se na ně neuplatňuje některá z výjimek.

Podmínky a náležitosti pro vstup na území České republiky:
 1. občan České republiky - může na území ČR vstoupit vždy
 2. občan Evropské unie (platné od 6. dubna 2020)
 3. pro cizince pobývající s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky, rodinné příslušníky - manžele a nezletilé děti - občanů Evropské unie a České republiky, kteří jsou oprávněni vstoupit na území ČR
 4. pro občany Evropské unie a cizince s povoleným pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují přes Českou republiku za účelem cesty domů a mají k tomu účelu vystavenou nótu zastupitelského úřadu (průjezd a repatriace)
 5. je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky
 6. přeshraniční pracovník
 7. pro pracovníky mezinárodní dopravy
 8. pro pracovníky servisu kritické infrastruktury
 9. pro diplomaty a úředníky mezinárodních organizací se sídlem v České republice
 10. v naléhavých mimořádných situacích

Jako na občany EU se pohlíží i na občany Švýcarska, Lichtenštejnska, Norska, Islandu a Velké Británie.

Podrobnosti k jednotlivým výjimkám naleznete na stránkách Ministerstva vnitra.



zpet.png