Projekt Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů a související aktivity Ministerstva dop

Projekt Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů a související aktivity Ministerstva dopravy
|Rovné příležitosti a nediskriminace
Projekt Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů a související aktivity Ministerstva dop

Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů a související aktivity Ministerstva dopravy


Projekt „Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů a související aktivity Ministerstva dopravy“ je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost
a ze státního rozpočtu ČR. Příjemcem dotace je Ministerstvo dopravy.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006289
Termín ukončení projektu: 30. 06. 2021

Projekt se zaměřil na systémové nastavení genderové agendy, zejména implementací Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR 2014 -2020 a dalších dokumentů. Projekt nastavil institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů na úrovni Ministerstva dopravy, podpořil gender mainstreaming např. sběrem genderových statistických dat či hodnocením dopadů materiálů předložených vládě na rovnost žen a mužů, zaměřil se na oblast sladění pracovního a soukromého života  i prevenci negativního chování na pracovišti, v neposlední řadě zvýšil veřejné povědomí o rovných příležitostech specifických skupin obyvatel v resortu i mimo něj.

Cílovou skupinou byl resort MD a jeho zaměstnanci a zaměstnankyně, kteří jsou v pracovněprávním nebo služebním poměru. Některé výstupů projektu mají celorepublikový dopad na obyvatelstvo.

 Na projektu se ve spolupráci s rezortní koordinátorkou podíleli dva garanti/garantky, jejichž služební místa jsme systemizovali po dobu trvání projektu.


Výstupy projektu

V rámci tvorby analýz, odborných studií a metodik týkajících se situace žen a mužů v tematických oblastech příslušejících ministerstvu dopravy a k zajištění prosazování rovnosti žen a mužů byly zpracovány následující dokumenty:

1. Resortní strategie rovnosti žen a mužů na nadcházející léta v návaznosti na strategický dokument Vládní strategie rovnosti žen a mužů v ČR na léta 2014-2020 a koncepční dokument Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti (rovných příležitostí) mužů a žen s cílem připravit i návaznou strategii MD a implementaci vládní strategie po roce 2020.
Rezortní-koncepce-podpory-rovnosti-žen-a mužů-2015_2020

2. Analýza dalších možností naplňování horizontálních priorit v rámci OPD 2014-2020.

3. Analýza vývoje struktury zaměstnanců a zaměstnankyň dle funkce, pracovního zařazení a pohlaví za dobu trvání projektu

4. Závěrečná zpráva o vyhodnocení statistických údajů a vyhodnocení údajů resortních - anonymizovaných statistik zejména s ohledem na rozdíl v odměňování žen a mužů.

5. Závěrečná zpráva o výsledcích šetření výskytu sexuálního obtěžování na pracovišti a popisu přijatých opatření v návaznosti na výsledky šetření.
Analýza dotazníkového šetření

6. Závěrečná zpráva na konci projektu o přehledu agend, v nichž byla při jednáních v pracovních orgánech Rady EU a Evropské komise zohledněna rovnost žen a mužů jako průřezové téma.

7. Analýza institucionálního zabezpečení na MD a návrh optimalizovaného řešení

8. Analýza optimalizovaného systému institucionálního zabezpečení. Bude analyzováno: 1. Zhodnocení dopadu na ženy a muže ve strategických dokumentech MD předkládaných vládě ke schválení, 2. Implementace priorit a postupů MD při naplňování rovnosti žen a mužů, 3. podmínky pro kombinaci práce a rodiny zaměstnanců a zaměstnankyň v pracovním a služebním poměru.
Analýza institutu výkonu služby/práce z jiného místa / Home office 2.0

9. Genderový audit na MD ve spolupráci s externím subjektem Genderové informační centrum NORA, o.p.s.


Výše uvedený projekt byl schválen k financování v rámci prioritní osy 1. 2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podporu stejné odměny za stejnou práci. Výstupy projektu jsou dostupné zde.

 Stáhněte si:
Zpět na výpis článků